Etusivu > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Etsi

Ilmasto- ja energiakysymykset

Koska ilmastonmuutos heikentää maailman ja siten myös Suomen talouskehitystä ja aiheuttaa suoria taloudellisia menetyksiä, sen hillitseminen on myös pk-yritysten etu. Ilmastonmuutoksen hillinnästä aiheutuu kustannuksia, jotka vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn muun muassa verotuksen ja energian hinnan kautta. Ilmastonmuutoksen hillinnän kustannusten on kuitenkin arvioitu olevan selvästi pienemmät kuin ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haitat. Ilmastonmuutosta tulee hillitä, mutta sen tulee tapahtua pienimmin mahdollisin kustannuksin, jotta vältetään sekä kansantaloudelle että yrityksille koituvia turhia kustannuksia. 

Suurin osa maailman kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, liikenne mukaan luettuna. Siksi energia- ja ilmastopolitiikka muodostaa erottamattoman kokonaisuuden. Kohtuuhintainen ja luotettava energiansaanti on yritysten ja kansantalouden toiminnan edellytys ja kilpailukykytekijä, joten energia- ja ilmastopolitiikassa on erityisen tärkeää turvata energian saatavuus ja kilpailukykyinen hinta samaan aikaan kun vähennetään päästöjä. 

Suomi on sitoutunut EU:ssa ja kansainvälisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaan energiatehokkuutta sekä kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta energian loppukäytöstä. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020 on määritelty vuonna 2008 valmistuneessa hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa, jonka valmistelussa Suomen Yrittäjät oli alusta asti mukana. Strategiaan on sisällytetty myös EU:ssa Suomelle asetettujen velvoitteiden toteuttaminen. Strategian pohjalta on jo nyt tehty ja tullaan tulevina vuosina tekemään lukuisia käytännön toimenpiteitä. Vuonna 2013 valmistui ilmasto- ja energiastrategian päivitys, jolla varmistetaan vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosenttia, kasvattamaan uusiutuvan energian osuuden energian loppukulutuksesta 20 prosenttiin sekä parantamaan energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Euroopan komissio antoi vuoden 2014 alussa ehdotuksensa EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kehyksiksi vuosille 2020-2030. Uudet kehykset on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2014 aikana, jonka jälkeen alkaa tarkemman EU-lainsäädännön laatiminen kehysten toimeenpanemiseksi. Suomen Yrittäjät vaikuttaa tämän lainsäädännönvalmisteluun ja sen myötä käynnistyviin kansallisiin energia- ja ilmastopolitiikan hankkeisiin. 

Kansallisella ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikalla on tärkeä merkitys myös uuden kestävän liiketoiminnan synnylle. EU:n ja Suomen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Innovatiiviset yritykset luovat ratkaisuja, joiden avulla tämä tavoite on mahdollista toteuttaa. Kestävää liiketoimintaa edistävän politiikan tulee olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista, jotta kestävän yritystoiminnan kehittämiselle luodaan vakaat olosuhteet.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan maailmanlaajuisia päästövähennystoimia, EU:n ja Suomen toimet eivät yksin riitä. Useat maat ovat tehneet jonkinlaisia ilmastopoliittisia sitoumuksia, mutta ne ovat tavoitetasoltaan erilaisia eikä kattavaa kansainvälistä sopimusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ole. Laajasti eri maita sitova ilmastosopimus loisi tasapuoliset kilpailuolosuhteet eri puolilla maailmaa toimiville yrityksille ja siten parantaisi EU:n jäsenmaiden kilpailukykyä suhteessa muihin maihin. Kansainvälinen ilmastosopimus loisi myös ympäristöliiketoiminnalle maailmanlaajuiset markkinat, joista Suomen kasvava cleantech-toimiala hyötyisi. Kattavan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamista suunnitelmien mukaan vuonna 2015 on edistettävä voimakkaasti.

 

Päivitetty 22.7.2014