Kansainväliset asiat - Edunvalvonta - yrittajat.fi
Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta

Etsi

Kansainväliset asiat

EU-edunvalvonta

Suomen EU-jäsenyyden jälkeen kansainvälinen edunvalvonta on tullut huomattavasti tärkeämmäksi asiaksi kuin ennen EU-jäsenyyttä. Valtaosa Suomessa käyttöön otetusta uudesta säännöstöstä pohjaa EU:n tasoiseen sääntelyyn. Tästä syystä edunvalvonta jo EU:n säännöksiä tehtäessä on tärkeätä myös suomalaiselle elinkeinotoiminnalle. Tähän on panostettu sekä kotimaassa osallistumalla Suomessa tehtävään EU:n valmisteluun tähtäävään työskentelyyn että EU:n tasolla erityisesti Euroopan tasoisen yrittäjäjärjestön UEAPME:n kautta.

TEM:n asettaman vientifoorumin linjauksia toteutetaan mm. valtionapua saavien organisaatioiden tulosohjauksella. Foorumin työn tuloksena koko Suomen vienninedistämisjärjestelmä on tehostunut ja uudistunut. Foorumissa varmistamme, että tarjolla olevat palvelut vastaavat jäsenkunnan tarpeita (esim. partner search, rahoitus, tilanteenmukainen neuvonta)ja että eri palvelutarjoajien yhteistyö toimii saumattomasti ja tehokkaasti.

Suomen Yrittäjät on jäsenenä eurooppalaisessa pk-yrittäjäjärjestö UEAPME:ssa (Union Europeenne de l`artisanat et des petit et moyennes enterprises). Järjestöllä on 78 jäsentä, jotka edustavat noin 11 miljoonaa yritystä. UEAPME:n tehtävä on seurata ja vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön. SY osallistuu resurssiensa mukaisesti järjestön toimintaan ja projekteihin. SY:n edustaja on mm. UEAPME:n rahoitustyöryhmän puheenjohtaja. UEAPME:n yhteydessä toimii myös standardisointiin erikoistunut NORMAPME, joka osallistuu standardien valmisteluun.

Suomen hallituksen linjauksiin vaikutetaan valmistelujaosten kautta. EU-asioiden komitea on asettanut 37 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Ne kokoontuvat joko suppeassa virkamieskokoonpanossa tai laajassa sidosryhmäkokoonpanossa. SY:n asiantuntijat osallistuvat jaostojen työskentelyyn (esim. sisämarkkina sekä ulkosuhdejaos).

Suomen Yrittäjillä on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitean keskeinen tehtävä on antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, Euroopan Unionin neuvostolle ja EU-komissiolle. EU-parlamentin suomalaisiin edustajiin pidetään yhteyttä.

EU-asioista on koottu yrittajat.fi-sivuille kattava tietopaketti.
>> EU-tietopaketti

Kansainvälistymisen edunvalvonta

Kansainvälistymisen edunvalvonnassa erityinen kohdennettu asiakokonaisuus on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Tässä työssä Suomen Yrittäjät on mukana usealla eri taholla tavoitteena saada mahdollisimman hyvät mahdollisuudet suomalaisille pk-yrityksille sekä lisätä omaa vientiään että kansainvälistyä laajemminkin markkinoille.

Ulkoasiainministeriön vienninedistämistyötä seurataan vienninedistämisen koordinointi- ja ohjausryhmässä (VEKO). SY on mukana ohjausryhmässä, jossa käsitellään mm. ulkomaankauppaministerin hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Suomen Yrittäjien edustajat toimivat kansainvälistymisen edistämiseksi tullin asiakasneuvottelukunnassa, ulkomaankaupan tutkintotoimikunnassa, Finpron hallintoneuvostossa ja jäsenhankinnan kehittämistyöryhmässä sekä Finnveran hallituksessa. Kansainvälistymisen määrärahoja tulee lisätä, jotta ne paremmin vastaavat todellista kysyntää.

  • Pk-yritysten kannalta erityisen tärkeitä ovat KTM:n hallinnonalan kansainvälistymismäärärahat. Nämä tulee kokonaisuudessaan saada kasvu-uralle.
  • Määrärahojen kohdentumista alueellisesti tulee tarkastella kysynnän mukaan.

Kansainvälistymisen uudet toimintamuodot edellyttävät uusia rahoitustuotteita. Julkisia viennin rahoituspalveluita tulee kehittää vastaamaan uudenlaisia rahoitustarpeita viennissä (esim. palveluliiketoiminta, luovat alat). Myös riskinottoa on lisättävä hallitusti suomalaisen intressin toteuttamiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Rahoituksessa on markkinapuutteita yritysten pyrkiessä vähemmän kehittyneille markkinoille.

Suomen Yrittäjien kansainvälistymisen ja ulkomaankaupan valiokunta

Suomen Yrittäjissä kansainvälistymisen ja ulkomaankaupan valiokunta valmistelee kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. 

>> Kansainvälistymisen ja ulkomaankaupan valiokunnan jäsenet.