Kysely paikallisesta sopimisesta | Yrittajat.fi
Etusivu > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta > Paikallinen Sopiminen

Etsi

Kysely paikallisesta sopimisesta

Suomen Yrittäjät toteutti paikallista sopimista koskeva kyselyn. Siinä selvitettiin pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä siitä, minkälaisista asioista yrityksissä olisi tarve tai valmius sopia paikallisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Selvitys toteutettiin Webropol-kyselynä syyskuun 2015 lopussa. Vastaajina oli 751 Suomen Yrittäjien jäsenyritystä. Otanta on poimittu satunnaisotannalla Suomen yrittäjien jäsenrekisteristä. Otoksessa on kiintiöity yrityksen koko. Muilta ominaisuuksiltaan aineisto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomen pk-työnantajayritysten rakennetta. Kyselyn vastausprosentti oli 15 prosenttia, joten tuloksia voidaan pitää edustavina.

Mitä yritykset tavoittelevat paikallisella sopimisella

Yrityksiltä, joilla olisi halua paikalliseen sopimiseen, kysyttiin paikallisen sopimisen tavoitteista. Tärkeimmiksi tavoitteiksi koettiin yrityksen kasvun edistäminen, työllistämisen helpottaminen, työaikojen nykyistä joustavampi järjesteleminen sekä yrityksen kilpailukyvyn parantaminen kustannuksia leikkaamalla. Kaksi ensimmäistä tavoitetta korostuu selvästi erityisesti voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä ja kaksi jälkimmäistä yrityksissä, joiden tavoitteena on lähinnä nykyisen asemansa säilyttäminen. Vastausten perusteella paikallisella sopimisella tavoitellaan ensisijaisesti työympäristön kehittämistä ja kasvua, jotka koituvat myös työntekijän eduksi.

 

Kuva 1: Paikallisen sopimisen vaikutus työntekijöiden kokonaisansioihin pitkällä aikavälillä.

 

Vastaajista yli 40 prosenttia ilmoitti, että paikallisen sopimisen lisääminen nostaisi työntekijöiden kokonaisansioita pitkällä aikavälillä, kun toiseen suuntaan menevään palkkakehitykseen uskoi 15 prosenttia.

Voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä jopa 60 prosenttia näki vaikutuksen olevan kokonaisansioita nostava. Mahdollisuus laajempaan paikalliseen sopimiseen lisänneekin pitkällä aikavälillä yrityksen kannattavuutta ja mahdollistaa siten tarkoituksenmukaisten ja työntekijää kannustavien palkkausjärjestelmien luomisen.

Lyhyellä aikavälillä selvä enemmistö yrityksistä katsoi, että paikallisen sopimisen lisäämisen vaikutus työntekijöiden kokonaisansioihin olisi neutraali. Tämä kertonee siitä, että paikallisen sopimisen tarpeita on erityisesti muiden työsuhteen ehtojen kohdalla, ei niinkään palkanmuodostuksessa.

Kysyttäessä paikallisen sopimisen vaikutusta yrityksen työntekijöiden määrään hyvin harva vastaaja koki, että paikallisen sopimisen lisääminen voisi vähentää työntekijöiden määrä. Näin koki lyhyellä aikavälillä yksi sadasta vastaajasta ja pitkällä aikavälillä vielä harvempi. Sen sijaan lähes 80 prosenttia yrittäjistä koki, että paikallisen sopimisen lisääminen voisi lisätä työntekijöiden määrää. Edelleen vastaajat kokivat, että paikallisen sopimisen lisäämisellä vältettäisiin suunnitellut lomautukset tai irtisanomiset kokonaan tai osittain tai sillä voitaisiin jopa kokonaan välttää työntekijöiden määrän vähentäminen.

Kuva 2: Paikallisen sopimisen vaikutus työntekijöiden määrään pitkällä aikavälillä.

 

Paikallisen sopimisen lisäämisen vaikutus pienillä työpaikoilla olisi korostuneesti työpaikkojen säilyminen ja lisääntyminen erityisesti työaikoihin liittyvistä kysymyksistä sopien sekä kriisiaikoina myös palkanmuodostukseen liittyvien joustoelementtien kautta.

Koko selvitys pk-yritysten paikallisesta sopimisesta tullaan julkaisemaan myöhemmin tänä syksynä.

LATAA tiedote pdf-muodossa >>