Etusivu > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Valinnanvapaus avain sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen

1. Valinnanvapaus ratkaisee sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillita kustannuksia. Palveluiden tulee muodostaa asiakkaan näkökulmasta toimiva kokonaisuus, jossa on käytössä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on välttämätöntä hyödyntää monituottajamallia. Osana uudistusta on luotava hyvät edellytykset erikokoisten ja erilaisten yritysten toiminnalle.

Erityisesti lähipalveluiden turvaamisen näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää, kuinka kansalaisten valinnanvapaus toteutetaan. Se on rakennettava tavalla, joka sallii todelliset valinnat palvelutuottajasta mahdollisimman laajasti. Oikein toteutettu valinnanvapaus turvaa lähipalveluiden saatavuuden sekä pienten palvelutuottajien pääsyn markkinoille. Sujuvat palveluketjut voidaan toteuttaa valinnanvapauteen nojaavassa järjestelmässä.

Suomen Yrittäjien hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.1.2017.

2. Hallituksen linjaukset valinnanvapaudesta kannatettavia

Yritystoiminnalla ja yrittäjyydellä on tärkeä rooli sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kun uudistuksessa huolehditaan myös pienimpien yritysten toimintaedellytyksistä, synnytetään tarpeellista kilpailua palveluiden saatavuuden, tuottavuuden ja laadun parantamiseksi sekä innovaatioiden edistämikseksi.

Maan hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta ovat kannatettavia. Ne mahdollistavat pienten ja keskisuurten yritysten toimimisen tärkeänä ja laajenevana osana sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantojärjestelmää.

Oikein toteutettuna valinnanvapausjärjestelmä edistäisi ratkaisevalla tavalla sote-uudistuksen päätavoitteiden toteutumista. Valinnanvapaus toteutuu hallituksen linjauksen mukaan muun muassa suoran valinnan palvelutuottajavalinnalla, maksusetelillä, asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla.

Valinnanvapauden toteuttamistapa määrittää, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantomarkkinat toimivat. Valinnanvapauden toteuttaminen pienten yritysten markkinoilla pääsyä edistävällä tavalla turvaa lähipalveluiden saatavuuden ja riittävän monipuolisen tuottajarakenteen sekä on omiaan varmistamaan koko järjestelmän kustannustehokkaan ja laadukkaan toiminnan. Uudet alalle pyrkivät yritykset ja pk-yritykset ovat tälläkin toimialalla paras alusta innovaatioille, jotka ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi välttämättömiä.

Maan hallituksen linjaukset ovat tarpeellinen pohja uuden järjestelmän luomiselle. Jatkovalmistelussa markkinoiden toimivuus tulee turvata siten, että asiakkaan valinnanvapaus määritetään mahdollisimman kattavaksi. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on oltava laaja oikeus valita palvelutuottaja läpi koko järjestelmän. Lainsäädäntö ja maakuntien päätöksenteko on rakennettava tukemaan tämän tavoitteen toteutumista.

3. Kaikki lähtee palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta

Tähän asti julkisen tuotannon omista lähtökohdista syntyneet tarpeet ovat hallinneet palveluiden kehittämistä. Yksityisen tuotannon mahdollisuudet ovat jääneet paljolti hyödyntämättä. Uuden sote-järjestelmän yksi kulmakivi on palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun erottaminen toisistaan.

Nyt maakunnille säädetään vastuu palveluiden järjestämisestä. Palveluiden tuotantotoiminta eriytetään siitä. Ratkaisu luo edellytykset kustannusten läpinäkyvyydelle, palveluiden tuotteistamiselle ja eri tuottajien palvelutason vertaamiselle tasapuolisin perustein. Uudistuksella saadaan kaivattua selkeyttä, joka hyödyttää asiakkaita ja helpottaa myös yritystoiminnan harjoittamista olennaisesti.

Jatkossa maakunnat saavat perustellusti laajan päätösvallan palveluiden järjestämisen suhteen. Pitää kuitenkin varmistaa, että löydetään tasapaino valtakunnallisesti tarvittavan yhdenmukaisen ohjauksen ja maakuntien omien ratkaisujen välillä. Tällöin on tärkeätä huolehtia siitä, että maakuntien käytännön päätökset edistävät markkinoiden toimivuutta ja pk-yritysten pääsyä markkinoille. Maakunnat tulee suoranaisesti velvoittaa vahvistamaan markkinoiden toimintaa omilla ratkaisuillaan, jotta koko uudistukselle asetetut tavoitteet toteutuisivat.

4. Kilpailun toimivuuden varmistamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

Sote-palveluiden markkinoilla on tapahtunut keskittymistä, johon julkisen sektorin toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet. Hallituksen tuoreet linjaukset mahdollistavat suunnan kääntämisen ja toimivien palvelumarkkinoiden syntymisen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon. Hallitus on jo aiemmin linjannut, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kilpailun toteutumista sote-palveluiden markkinoilla ja sen osana myös pk-yritysten toimintamahdollisuuksia.

Hallituksen sitoumuksen mukaisesti on luotava menettelyt ja edellytykset, joilla turvataan uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita. Järjestelmän perusrakenne on tässäkin suhteessa linjattu hyvin. Olennaista kehittyvän kilpailun kannalta on varmistaa, että alalle voi syntyä uutta yrittäjyyttä.

Tarvitaan vielä täsmätoimia, joilla estetään markkinoiden keskittyminen suurten yritysten ja julkisten tuottajien yksinomaiseksi toimintakentäksi. Tällainen toimi voisi olla esimerkiksi erityisten yrityskauppasäännösten luominen estämään sote-toimialan keskittymistä. Lisäksi maakunnat tulee velvoittaa pyytämään kilpailuviranomaiselta lausuntoa maakuntien sote-markkinoihin olennaisesti vaikuttavissa päätöksissä.