Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tavoiteohjelmat

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagsamhet tryggar närservicen

 

Företagarorganisationens rekommendationer i kommunalvalen

Företagsamhet tryggar närservicen. Framgångsrika företag stärker kommunernas ekonomi och
via företagen kan de kommunala tjänsterna erbjudas på ett sätt som motsvarar invånarnas behov.
 

Näringspolitikens viktigaste utvecklingsbehov bör identifieras kommunvis och konkreta planer för att utveckla verksamheten bör tas fram varje fullmäktigeperiod.
 
Genomförandet av ett näringspolitiskt program som beretts av företagen och kommunen tillsammans samt nödvändiga uppdateringsbehov bör årligen tas upp till behandling i samband med uppgörandet av budgeten.
 
Kommunerna bör se till att det regionala samarbetet ger ett mervärde till kommunernas verksamhet.
 
Kommunerna bör utnyttjas för producerande av kommunala tjänster. Därmed tryggas tillgången till närtjänster. Samtidigt skapas också nya möjligheter för företagsamhet och tillväxt.
 
Kommunerna bör framhäva sin roll som anordnare av tjänster. Då Paras-projektet genomförs är det i första hand servicestrukturerna som bör förnyas, inte förvaltningsstrukturerna.
 
Sättet att producera tjänster får inte vara ett självändamål. De privata serviceföretagens förtroende för funktionaliteten hos marknaden för kommunala tjänster bör förstärkas.
 
Kommunerna bör känna till kostnaderna för tjänsterna och tjänsternas kvalitet. Detta förutsätter en produktifiering av tjänsterna och en uppdelning av kommunens olika roller.
 
Användningen av servicesedlar bör främjas, eftersom fördelarna med systemet är kundorientering och marknadsmässighet.
 
Kommunerna bör inte bedriva affärsverksamhet som konkurrerar med företagen och inte grunda nya kommunala affärsverk. Effekterna av de nuvarande affärsverkens verksamhet på marknadens funktionalitet bör utredas.
 
Upphandlingspolitiken bör bli en del av näringspolitiken och kunskaperna om upphandling bör förstärkas. Små och medelstora företag bör ha en likvärdig möjlighet att delta i kommunernas anbudsförfarande.
 
Samverkan mellan utbildningspolitiken och näringspolitiken bör förstärkas. Samarbetet mellan företag och läroanstalter bör intensifieras och undervisningen i företagsamhet förstärkas på alla utbildningsnivåer. De ökade behov som invandringen med anknytning till arbete medför bör beaktas i utvecklingen av utbildningstjänster.
 
Genom att beakta de små företagens behov i planläggningen och i beslut som gäller affärsplatser kan man trygga en god tillgång till närtjänster. En aktiv klimat- och energipolitik skapar gynnsamma verksamhetsförutsättningar för företagsamheten i branschen.
 
Kommunerna bör utveckla fungerande tillvägagångssätt för genomförandet av konsekvensbedömningen och se till att rutinerna följs i beredningen och beslutsfattandet.
 

 
Kommunalprogramm 2009 - 2012 Hämta AdobeReader programmets
senaste updatering
 

 

Tilläggsuppgifter:
 
Företagarna i Finland
verkställande direktör Jussi Järventaus, t. (09) 2292 2950, jussi.jarventaus@yrittajat.fi
direktör Antti Neimala, t. (09) 2292 2935, antti.neimala@yrittajat.fi
direktör Kari Hiltunen, p. (09) 2292 2920, kari.hiltunen@yrittajat.fi
 

Liitteet