Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

EU:n laajentuminen

 
 


Tiivistelmä tuloksista

EU-laajeneminen on kokonaisuutena Suomen kannalta positiivinen asia. Se luo enemmän mahdollisuuksia kuin tuo uhkia suomalaisille yrityksille. Yritystasoisia vaikutuksia ei pidä kuitenkaan yleistää tai vähätellä, koska yksittäisen yrityksen kohdalla vaikutukset voivat olla suuret sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan pk-yritykset kokevat, että laajentumisella on lievästi positiivisia vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn. Vastaajista 70 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä, ettei laajentumisella ole merkitystä. Positiivisimmat käsitykset ovat kaupan alalla ja negatiivisimmat rakentamisessa. Kilpailun kiristymistä odottaa 28 prosenttia kaikista vastaajista ja 40 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä. Luonnollinen selitys voi olla läheisyys Baltian markkinoihin.

Kyselyyn vastanneista 11 prosentilla on liiketoimintaa Baltian maihin ja 5 prosentilla muihin hakijamaihin. Lisäksi 6 prosentilla on yritystoimintaa tai yhteisyrityksiä Baltian maissa. Liiketoimintansa laajentamista näihin maihin suunnittelee 10 prosenttia vastaajista ja muihin EU-hakijamaihin 6 prosenttia.

Virosta verokilpailua

Suomen ja hakijamaiden erilainen verotus saattaa myös vaikuttaa merkittävästi kilpailukykyyn. Siksi EU:n laajeneminen edellyttääkin Suomen kilpailukyvystä huolehtimista. Tuloratkaisut ja veroratkaisut on siten mitoitettava, että suomalainen tuotanto ja yritystoiminta on kilpailukykyinen laajentuneessa EU:ssa.

EU:n laajentuessa verokilpailu tulee selvästi kiristymään erityisesti Viron agressiivisen veropolitiikan johdosta. Suomen veroratkaisuissa tulee selkeästi ottaa huomioon tämä kiristynyt verokilpailu ja keventää yritysten verorasitusta.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että Viron EU-jäsenyys avaa selvästi suomalaisyrityksille uusia mahdollisuuksia. Vaikka EU:n itälaajentumisen painopiste on Suomen kannalta koko Baltiassa, tärkein alue on varmasti juuri Viro. Kilpailu tulee myös lähivuosina lisääntymään eikä Viron paikallisten yritysten merkitystä Suomeen tuojina pidä myöskään aliarvioida, sillä EU-jäsenyydellä on Virolle vahva imago-merkitys.

Virossa saatetaan kehittää myös muita investointi- tai työllistämiskannustimia nykyisten ohelle. Yleisesti tosin arvioidaan, että EU-jäsenmaat eivät voi toteuttaa täysin muista poikkeavia uudistuksia. Suomen kannalta kyse voi kuitenkin olla siitä, miten veroetujen
houkuttamat yritykset saadaan siirtämään toimipaikkoja takaisin Suomeen, jos joukkomuuttoa Viroon alkaa laajemmin toteutua.

Baltian maiden työvoima kiinnostaa jonkin verran

EU:n itälaajeneminen ei todennäköisesti lisää työvoiman liikkuvuutta Suomeen tai Suomesta merkittävästi. Saattaa olla, että työvoiman ja eläkeläisten siirtyminen Suomesta Viroon ylittää Virosta Suomeen tapahtuvan siirtymän.

Yrittäjille tehdyn kyselyn mukaan työvoiman palkkaaminen Baltian maista on eräs strategia muiden vaihtoehtojen rinnalla. Pääkaupunkiseudulla toimivista yrityksistä 23 % aikoo palkata tai harkitsee palkkaavansa työvoimaa Baltian maissa, vastaavasti helsinkiläisistä yrityksistä 20 % ja Etelä-Karjalassa toimivista yrityksistä samoin 20 %.

Kuorma-autoliikenteessä voi ilmetä kilpailuvääristymiä

EU:n itälaajentuminen ei myöskään oleellisesti lisää palvelujen tarjoamista rajan yli. Kuorma-autoliikenteessä saattaa ilmetä kilpailuvääristymiä johtuen verotuksen, työvoimakustannusten ja kaluston laatuvaatimusten eroista.

Väestökehityksen johdosta Suomen on tehostettava työperusteista maahanmuuttopolitiikkaa esimerkiksi työlupamenettelyjä joustavoittamalla.

Suomen tulee huolehtia siitä, etteivät EU-jäsenmaksut nouse laajentumisen vuoksi. Kun uudet jäsenmaat ovat nettomääräisesti saajia, merkitsee tämä sitä, että nykyisten jäsenmaiden saamat EU-tuet tulevat jossain määrin pienenemään. Suomen on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pitämään kiinni nykyisistä aluetuista.

EU-laajentumisen vaikutukset
pk-yrityksille

 

Kalvot (PowerPoint tiedostot)
 
Suomen Yrittäjien näkemyksiä EU:n laajentumisesta
Yrittäjille tehty kysely EU:n laajentumisen vaikutuksista
Viron EU-jäsenyyden merkitys yritysten verosuunnitteluun


 Liitteet

 

euraportti.pdf näkemyksiäEUlaaj.ppt tutkimus.ppt viro.ppt