Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Finska egenföretagares work-life balance

Denna avhandlings syfte kan indelas i ett huvudsyfte och ett bisyfte. Huvudsyftet med studien är att undersöka om det förekommer skillnader mellan finska egenföretagares och finska löntagares work-life balance ur arbetstillfredsställelse-, välmående- och tidsanvändningsperspektiv. Bisyftet med studien är att undersöka vilka flexibla arbetsarrangemang som används av egenföretagare och löntagare med syftet att förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete.

Angreppssättet i avhandlingen är en hybrid med mestadels deduktiva, men också induktiva inslag. Själva forskningsdesignen tar sig formen av en tvärsnittsstudie. Det kvantitativa datat i undersökningen har erhållits genom att distribuera ut 1000 enkäter till ett sampel på 500 fackanslutna företagare och 500 fackanslutna löntagare i Finland. Svarsprocenten uppgick till 34,2 %. Medverkande i undersökningen var 17 finska fackförbund på löntagarsidan samt det största företagarförbundet i Finland.

Resultaten visar att företagare i Finland jobbar signifikant längre arbetsveckor, tar ut mindre sommarsemester, har mindre fritid, sover kortare nattsömn samt jobbar mindre med hushållsarbete jämfört med löntagarna. Företagarna har däremot bättre arbetstillfredsställelse och känner sig självständigare i sina arbeten jämfört med löntagarna. På det personliga planet uppfattar företagarna att deras arbets- och familjeliv kolliderar oftare än vad löntagarna uppfattar, medan löntagarna utsätts för större press än företagarna. Ändå är båda grupperna belåtna med sina arbetstider. Det finns ingen skillnad mellan manliga företagare och löntagare vad gäller välmående, medan en starkt signifikant skillnad existerar i välmåendet mellan kvinnliga företagare och löntagare. Då det gäller flexibla arbetsarrangemang använder sig företagarna av flextid och distansarbete för att förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete, medan löntagarna använder sig av flextid, arbetstidskonto och distansarbete. Ett intressant fynd är att alla de företagare som har tillgång till dessa flexibla arbetsarrangemang även använder sig av dem frekvent, medan löntagarna inte utnyttjar sina möjligheter till flexibla arbetsarrangemang fullt ut. Företagarna hade även högre förväntningar inför sommarsemestrandet 2009 än de hade året innan.

Suomen Yrittäjät tuki opinnäytettä osallistumalla aineiston keruuseen.

 

> Finska egenföretagares work-life balance