Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Hyvinvointi tarvitsee vastuullisia omistajia

 
 

Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunta SONK:
Hyvinvointi tarvitsee vastuullisia omistajia

 

Suomi on osana maailmantaloutta mukana suuressa murroksessa, joka saattaa osoittautua aikaisempia murroksia syvällisemmäksi. Kysymys on kannaltamme siitä, ketkä tulevaisuudessa omistavat Suomen. Kysymys on myös siitä, millä tavoin erilaiset omistajatahot – kotimaiset ja ulkomaiset – suhtautuvat ja sitoutuvat Suomeen ja Suomen kehittämiseen. Suomi on viimeisen kymmenen vuoden aikana toiminut avoimessa ja globaalissa taloudessa, jonka pelisäännöt ja arvostukset eivät aina vastaa omiamme.

Työn ja pääoman ympärillä käydään tulevaisuudessa arvokeskustelua, johon suomalaisten kannattaa valmistautua hyvin. Omistajuudesta on Suomessa käyty liian vähän keskustelua etenkin omistajuuden lähtökohdista käsin. Omistajien oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista käytävä keskustelu edellyttää omistajuuden ymmärtämistä kansallisena voimavarana. Kyseessä ei kuitenkaan ole vastakkainasettelu ulkomaisen ja kotimaisen pääoman välillä. Kysymys on omistajuudesta Suomessa, sekä kotimaisen että ulkomaisen pääoman kanavoimisesta yrittämiseen, investointeihin ja työllistämiseen Suomessa.

Omistajuus ja elinkeinoelämän yhteistyö

Instituutioiden ohella yhä tärkeämpiä omistajia ovat sekä täällä että muualla asuvat yksityiset henkilöt. Ylivoimaisesti merkittävin omistusmuoto on osakeyhtiö. Osakeyhtiöistä on tullut yritysvarallisuuskeskittymiä, jotka ovat keskeisimpiä työn tarjoajia. Muita omistusmuotoja ovat henkilöyhtiöt, osuuskunnat ja yhtymät, mutta myös valtio, kunnat, kuntainliitot, järjestöt ja säätiöt omistavat suoraan tai perustamiensa osakeyhtiöiden kautta merkittävää varallisuutta. Edellisten lisäksi työeläkevarat ovat keskinäisten yhtiöiden eli vakuutuksenottajain omistuksessa.

Omistajuus on kysymys, joka koskee koko yhteiskuntaa ja kaikkia kansalaisia. Siksi elinkeinoelämää edustavat keskeiset järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät SY ja Perheyritysten liitto PL ovat yhteisesti laatineet tämän ohjelman Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan puitteissa hahmottaakseen elinkeinoelämän yhteisiä lähtökohtia, suuntaviivoja ja tavoitteita. Niillä tulevaisuudessa turvataan työ, hyvinvointi, kasvu ja päätösvallan säilyminen suomalaisten käsissä suomalaisessa yhteiskunnassa. Neuvottelukunnan työn puitteissa on nyt syntynyt ensimmäistä kertaa yhteinen tahtotila omistajuudesta samalla kun sen jäsenet yhdessä edustavat kokonaan tai osin useimpia omistajatahoja. Tämän aineiston yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin toimia välineenä elinkeinoelämän yhteisen näkemyksen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi siitä, mitä omistajuuden tulisi Suomessa olla.

Elinkeinoelämältä tämä aineisto on avaus keskustelulle, jonka se toivoo vaikuttavan rakentavasti ja informatiivisesti poliittisten puolueiden ja niiden asettamien ehdokkaiden näkemyksiin ja tavoitteisiin seuraavissa valtiollisissa vaaleissa keväällä 2007 ja sen jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmassa.
 


Hyvinvointi tarvitsee vastuullisia omistajia Hae AdobeReader-ohjelma


Liitteet
omistajuus_sonk06.pdf