Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Palveluseteli

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 18.4.2002 suunnittelupäällikkö Olli Valpolan ja johtaja Risto Suomisen laatimaan ehdotukset niistä toimenpiteistä, joilla palvelusetelin käyttöönottoa voidaan tehostaa kunnan järjestämässä kotipalvelussa. Selvityshenkilöiden toimikausi päättyi asettamispäätöksen mukaan 21.6.2002.

Tavoitteena oli arvioida lainsäädäntö- ja muut toimenpiteet, joita tarvitaan palvelusetelin käyttöönoton tehostamiseksi siten, että yksityiset palvelun tuottajat voisivat tarjota kunnan kotipalvelun asiakkaille palveluvaihtoehdon. Tarkastelun painopisteenä oli itsenäisen suoriutumisen ja kotona selviytymisen tukeminen. Kohteena oli sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu.

Aiempien kokeilujen ja eri maissa käytössä olevien järjestelmien perusteella selvityshenkilöt ovat hahmotelleet parhaiten toimivan palvelusetelijärjestelmän piirteitä. Palveluseteliä käytettäessä sovelletaan mahdollisimman samansisältöisesti sitä lainsäädäntöä, joka koskee muutakin kunnan järjestämisvastuulla tapahtuvaa toimintaa. Olennaista tällaisessa järjestelmässä ovat eri tuottajavaihtoehtojen tasapuolinen kohtelu, laadun varmentaminen, kunnan oman tuotannon asema palvelusetelijärjestelmässä sekä palvelusetelin arvon määrittäminen vastaamaan asiakasmaksulaissa määriteltyä tulosidonnaista maksua. Kun asiakasmaksulaissa maksu on määritelty Suomessa valtakunnan tasoisena, on myös palvelusetelin arvo määrättävä samalla tavoin. Kunnat voisivat valtakunnan tasoiseen palveluseteliin lisätä oman kunnallisen lisäosuuden. Kunnan oma kotipalvelujen tuotanto tulisi mahdollisuuksien mukaan sisällyttää palvelusetelillä tapahtuvan asiakasvalinnan piiriin.

Selvityshenkilöt esittävät tuloverolakiin, lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta, lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista palvelusetelin käyttöä parantavia ehdotuksia. Lisäksi ehdotetaan kilpailulainsäädännön sekä kuluttajansuojalainsäädännön soveltamiseen liittyvien kysymysten lisäselvittämistä.

Tasavertaisten kilpailumahdollisuuksien varmistamiseksi Suomen Kuntaliiton tulisi antaa suositus piilevän arvonlisäveron 5 %:n palautuksen ohjaamisesta yksityisille tuottajille, kuten kunnat Ruotsissakin menettelevät. Palvelusetelin käyttöönottoon liittyvien käytännön järjestelyjen helpottamiseksi Suomen Kuntaliiton tulisi valmistella konkreettiset menettelytapaohjeet kunnille ja antaa myös selkeät verotusta sekä oikeudellisia asioita koskevat ohjeistukset.