Etusivu > Suomen Yrittajat > Suomen Yrittajien Tutkimukset

Etsi

Yrittäjäksi ryhtymisen taloudelliset kannustimet

Epäonnistumisen seurauksien lieventäminen tehokas kannustin

Työsuhdeurien ja yrittäjäurien kannattavuuden vertailu osoittaa, ettei taloudellisilla tekijöillä yksin voida arvioida yrittäjäuran haluttavuutta. Yrittäjäksi ryhdytään, vaikka varsin monessa tapauksessa henkilön olisi saatava yrittäjänä lähes 50 prosenttia suuremmat vuositulot kuin palkansaajana, jotta hänen yrittäjäuransa odotettu taloudellinen kannattavuus vastaisi työsuhdeuran taloudellista kannattavuutta. Selvityksestä ilmenee, että yksi tehokkaimmista keinoista parantaa yrittäjyyden taloudellista kannustavuutta on lieventää epäonnistumisen seurauksia.

Suomen Yrittäjien tutkimuksessa on arvioitu yrittäjäksi ryhtymisen taloudellisia kannustimia vertaamalla toisiinsa yrittäjäuran ja työsuhdeuran taloudellista kannattavuutta sekä tarkasteltu sitä, mitkä tekijät vaikuttavat urien kannattavuuteen.

Koska työllisyyden parantaminen ja taloudellinen kehitys vaatii uusia pk-yrityksiä, julkisen sektorin toimenpiteillä on Holmin mukaan pystyttävä aikaisempaa enemmän vaikuttamaan yrittämisen toimintaedellytyksiin ja yrittäjäuran taloudellisiin kannustimiin. Tutkimuksessa käytetty käsite yrittäjäksi ryhtymisen kynnysansio korostaa kannustimien merkitystä yrittäjäksi ryhtymiseen. Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat myös monet muut asiat kuin puhtaasti taloudelliset kannustimet.

Kannustavuutta lisää perustamiskynnystä alentamalla ja toimintaedellytyksiä parantamalla

Tutkimus osoittaa, että monilla pitkään esillä olleilla yrittäjyyttä edistävillä toimilla on tuntuva vaikutus yrittäjyyden taloudellisiin kannustimiin. Esimerkiksi yrityksen perustamiskustannusten lisääntyminen 50 000 markalla lisää yrittäjän vuositulovaatimusta runsaalla 5 prosentilla, jotta yrittäjäura ja työsuhdeura säilyisivät taloudellisesti yhtä kannattavina. Koko yrittäjäuraan liittyvän konkurssitodennäköisyyden lisääntyminen 10 prosenttiyksiköllä lisää yrittäjän vuositulovaatimusta noin 7 prosentilla, jotta yrittäjäura ja työsuhdeura säilyisivät taloudellisesti yhtä kannattavina.

Yrittäjäuran kannustavuutta parantavat toimet voidaan ryhmitellä yrityksen perustamiskustannuksia alentaviin toimiin, yrityksen menestymismahdollisuuksia lisääviin toimiin, yrityksen konkurssiriskien ja yrittäjän konkurssikustannuksia vähentäviin toimiin ja yrityksen realisoinnista saadun arvonnousun verotukseen liittyviin toimiin.

Selvityksen mukaan yksi tehokkaimmista keinoista parantaa yrittäjyyden taloudellista kannustavuutta on lieventää epäonnistumisen seurauksia. Esimerkkeinä konkreettisista toimista voi mainita yrittäjän työttömyysturvan saattamisen lähemmäksi palkansaajan tasoa, velallisen aseman parantamisen konkurssissa ja saatavien vanhentumissäännösten kehittämisen säätämällä ulosotolle vanhentumisaika. Varsin tärkeää on myös laaja yritysten menestymismahdollisuuksien parantamiseen tähtäävä toimenpiteiden kokonaisuus, jossa osana on pyrkimys kustannusten alentamiseen. Tässä kohtaa esille nousevat monien muiden asioiden ohessa mm. paljon puhuttu tarve työnantajan sivukulujen alentamiseen.

Pk-yritykset lisääntyneet viime vuosina jatkuuko hyvä kehitys?

Yrittäjyyden ja pk-yritysten arvostus on Suomessa noussut nopeasti 1990-luvun aikana. Eräs keskeinen syy tähän on ollut 1990-luvun alun syvä taloudellinen lama. Taloudellisesta lamasta toipuminen ja työllisyyden paraneminen on tapahtunut Nokian kasvun ohella pk-yritysten toimesta. Markkinoiden globalisoituminen ja syvenevä Euroopan taloudellinen integraatio tulevat merkitsemään yrittäjyyden ja pk-yritysten yhteiskunnallisen roolin kasvua.

Taloudellisten kehitystrendien perusteella pk-yritysten markkinat tulevat kasvamaan tulevina vuosina. Se, pystyvätkö suomalaiset yritykset kasvamaan markkinoiden myötä ja syntyykö uusia yrityksiä, on keskeistä työllisyyden ja taloudellisen kasvun kannalta.

Tuoreimpien käytettävissä olevien tilastojen mukaan vuonna 1997 Suomessa oli 213230 yritystä. Mikroyritysten, joiden työntekijöiden lukumäärä on yhdestä yhdeksään, osuus yrityksistä oli 93,8 prosenttia. Vuonna 1997 mikroyritykset työllistivät noin 340 000 työntekijää ja noin 285 000 yrittäjää mukaan lukien avustavat perheenjäsenet. Mikroyritysten osuus työntekijöistä oli 26 prosenttia. Vuodesta 1986 vuoteen 1997 mikroyritysten lukumäärä on kasvanut reilulla 30 prosentilla.

Voit ladata tutkimuksen omalle tietokoneellesi klikkaamalla tästä.

Yrittäjäksi ryhtymisen taloudelliset kannustimet -tutkimus on pdf-tiedosto, jonka lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -ohjelma. Voit ladata ohjelman ilmaiseksi tietokoneellesi tästä linkistä

Lisätietoja
Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 221
Pääekonomisti Pasi Holm, p. (09) 2292 2928
Julkaisutilaukset Raija-Liisa Konkola, p. (09) 2292 2952,
sähköposti: '); // -->