Etusivu > Suomen Yrittajat > Tavoiteohjelmat

Etsi

Yrittäjyys kantaa Suomea 2011-2015

Suomen Suunta 2015 on Suomen Yrittäjien seuraavan vaalikauden tavoiteohjelma. Ohjelmassa arvioidaan Suomen haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja, joihin poliittiset päätöksentekijät voivat vaikuttaa.

Seuraavaan vaalikauteen lähdetään kovin erilaisissa olosuhteissa kuin neljä vuotta sitten. Suomi on toipumassa syvästä, maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Toipumista helpottaa se, että maamme selviytyi – paljolti myös yrittäjäsektorin ansiosta – talouden syvästä pudotuksesta odotettua vähemmillä vaurioilla. Maailmantaloudessa on kuitenkin edelleen epävarmuutta, jonka takia kasvu ei välttämättä ole kovin nopeaa  eikä tasaista.

Talouskriisistä selviytymistä suurempi haaste on hyvinvointimme säilyttäminen kiristyvässä, globaalissa kilpailussa. Suomen menestystä ei voi laskea aikaisempaan tapaan yhden tai muutaman toimialan varaan, vaan koko yrittäjäsektorin merkitys menestystekijänä on entistä suurempi. Sen johdosta tämän tavoiteohjelman teemana on ”Yrittäjyys kantaa Suomea”. Yrittäjyyden ja yrityskasvun edistämistoimet nousevat yhä tärkeämmiksi jokaisen kansalaisen hyvinvoinnin kannalta.

Työnsä päättävän ja sitä edeltävän hallituksen ohjelmissa oli monia kannatettavia tavoitteita kilpailukykymme ja hyvinvointimme turvaamiseksi. Talouskriisi vaikutti osaltaan siihen, että ohjelman monet keskeiset kohdat jäivät vain valmistelun asteelle. Nämä asiat kuten työpanoksen määrään ja työn tuottavuuteen liittyvät kysymykset eivät ole kuitenkaan menettäneet ajankohtaisuuttaan, päinvastoin. Sen johdosta tavoiteohjelmassa on asiakokonaisuuksia, joita on löydettävissä jo edellisen hallituksen ohjelmasta.

Vaikka Suomi ei voi muuttaa maailmantalouden kehitystrendejä, voimme kuitenkin omilla päätöksillämme vahvasti vaikuttaa sopeutumiseemme muutoksiin ja menestykseemme. Yrittäjäliike haluaa olla kehittämässä maatamme rakentavasti myös seuraavan vaalikauden aikana.

Helsingissä 19.10.2010

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma - Suomen suunta 2015

Suomen talouden perusta on yrittäjyydessä ja menestyvässä yritystoiminnassa. Pienelle avoimelle kansantaloudelle teollisuuden ja palvelutuotannon kansainväliset markkinat ovat lähes rajattoman suuret. Menestys näillä markkinoilla ja myös kotimaassa rakentuu kaikilla toimialoilla pääosin yritysten omista toimista. Niiden lisäksi tarvitaan päämäärätietoisia talouden uudistuksia, jotka aidosti ottavat huomioon liiketoimintaympäristön muutokset.

Talousuudistuksilla on kiire. Lähivuosina ratkaistaan se, miten Suomi selviää kiristyvässä globaalissa kilpailussa ja miten pystymme kehittämään suomalaista yhteiskuntaa. Onnistuminen tässä edellyttää vahvaa panostusta yrittäjyyteen ja tätä palveleviin yhteiskunnan rakenteisiin.

Suomen Yrittäjien 2011–2015 tavoiteohjelmassa on joukko toimenpiteitä, jotka toteuttamalla

 • kansalaisten yleistä hyvinvointia voidaan parantaa jopa kilpailijamaita nopeammin elinvoimaisen ja uudistuvan yrittäjäsektorin avulla
 • Suomi pystyy säilyttämään vähintään nykyisen laajuisen teollisuuden ja monipuolistamaan sitä palvelualojen suhteellisen merkityksen kasvaessa
 • yrittäjien määrää kyetään lisäämään samalla kun voimakkaasti kasvavia ja myös kansainvälisesti toimivia yrityksiä syntyy selvästi aikaisempaa enemmän
 • työn tuottavuus kaikilla toimialoilla paranee ja työurat pitenevät paremmin vastaamaan eliniänodotteen kasvua
 • yrittäjämäinen toimintatapa yleistyy, ja henkilökohtaisten valintojenlisääntyminen voi parantaa myös työelämän laatua ja ihmisten jaksamista
 • julkisen velan kasvu voidaan saada hallintaan kohentamalla työllisyyttä ja kääntämällä julkisen sektorin tuottavuus nousuun.

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelman toimenpiteillä tavoitellaan parempaa kilpailukykyä ja sen tuomaa hyvinvointia vaalikaudella 2011–2015 ja sen jälkeen. Koska nykyisissä ja uusissa taloushaasteissa menestyminen ei ole mahdollista ilman menestyviä yrityksiä, yrittäjyys tulee ottaa huomioon kaikissa tulevissa talousratkaisuissa.

Suomesta on tehtävä maailman paras maa yrittäjyydelle

Tavoitetilan saavuttaminen vaatii uusia linjauksia ja toimenpiteitä varsinkin seuraavissa asioissa:

Uutta vastuunkantoa ja yrittäjänäkökulmaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

 • kolmikannalle hyväksyttävä uusi, maan hallituksen päätösvaltaa korostava tulkinta
 • päätöksenteon yritysvaikutusten arviointia parannettava sekä valtakunnantasolla että alueilla

Verotuksen on oltava yrittämiseen, yritysten kasvuun,työllistämiseen ja työntekoon kannustavaa

 • verojen kiristämisen sijaan on pohdittava uusia kasvun edellytyksiä
 • yrittäjien verotuksen tulee olla kilpailukykyistä palkansaajien verotukseen verrattuna

Tuottavuutta on parannettava työmarkkinarakenteita kehittämällä, ja työllistämistä on helpotettava

 • paikallisen sopimisen mahdollisuuksien todellisella laajentamisella nostetaan työn tuottavuutta
 • työhönoton kynnys madaltuu kunnolla vain vähentämällä palkkaamisen riskejä

Työvoiman riittävyys ja osaamisen taso on turvattava

 • opinnoista nopeammin työelämään; osaamisen parantamisen edellytyksistä on huolehdittava jatkuvasti
 • keskeytykset työuralla vähemmiksi ja työura pidemmäksi

Kuntapalveluiden tehostaminen edellyttää toimivia palvelumarkkinoita ja yhteistyötä yritysten kanssa

 • julkiselle sektorille asetettava vastuu markkinoiden kehittämisestä
 • julkisen sektorin kehitettävä palveluiden tuottamista yhteistyössä yritysten kanssa 

 

 

Lue lisää: