Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, soveltuuko Open ERP -tietojärjestelmä yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa, sekä tuottaa tietoa tutkimuskohteena olevan järjestelmän soveltuvuudesta suomalaiseen elinkeinoelämään erityisesti lainsäädännön, yleisten käytäntöjen ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Työssä pyrittiin löytämään käyttöönottoa hankaloittavia tai estäviä järjestelmän puutteita. Työn laajuutta rajattiin siten, että pelkästään järjestelmän keskeisiä toiminnallisuuksia ja tärkeitä valintaan vaikuttavia kriteereitä tarkasteltiin. Nämä pyrittiin selvittämään erillisellä kyselytutkimuksella. Järjestelmän soveltuvuutta arvioitiin vertaamalla kyselytutkimuksesta saatua tietoa tutkimuskohteena olevan järjestelmän toiminnallisuuteen. Toiminnallisuutta arvioitiin sekä koekäyttötilanteilla että kirjallisuusselvityksellä.

Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Laaditusta raportista käy ilmi, mitkä osa-alueet ovat ongelmallisia erityisesti suomalaisten yrittäjien näkökulmasta sekä mihin asioihin tulee yrittäjän varautua harkitessaan tietojärjestelmän käyttämistä liiketoiminnassaan.
 
Järjestelmän kehitysaste ja toiminnallisuus vastaavat suurenkin yrityksen tarpeita. Avoimesta lähdekoodista johtuvan vapaan muokattavuuden vuoksi järjestelmä sopii hyvin yrityksille, joiden toimintatavat eivät vastaa suuryritysten prosessilähtöisiä toimintatapoja, tai yrityksille, joiden toimiala vaatii järjestelmältä erityistä joustavuutta sekä toimialakohtaisia ratkaisuja. Toiminnallisuuden suurimmat puutteet liittyvät niihin taloushallinnon osa-alueisiin, joita ei ole EU-alueella harmonisoitu. Näitä ovat mm. reskontran täsmäytys viitenumeropohjaisesti, tiliotetietojen automaattinen käsittely tai palkanlaskenta. Myös järjestelmän lokalisoinnin tasosta löydettiin puutteita. Havaitut puutteet eivät ole ylitsepääsemättömiä esteitä otettaessa järjestelmää käyttöön suomalaisessa yrityksessä, mutta ne aiheuttavat ylimääräistä työtä käyttöönottoprojektissa, erityisesti palkanlaskennassa.
 
Järjestelmä soveltuu hyvin pk-yrityksille sekä tapauskohtaisesti myös mikroyrityksille. Jälkimmäisessä tapauksessa täytyy yrityksellä olla aito tarve järjestelmän laajalle toiminnallisuudelle, koska avoimen lähdekoodin lisenssimaksuttomuudella ei voida täysin perustella järjestelmän hankintaa verrattaessa käyttöönottoon liittyviä kustannuksia suljetun lähdekoodin ratkaisuihin.
 
 
Suomen Yrittäjät osallistui aineiston keruuseen.

 

> Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa