Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritysten rooli Suomessa 2008

Yritysten määrä on kasvanut tällä vuosituhannella nettomääräisesti keskimäärin 6 000 yrityksellä vuodessa. Vuosina 2006–2008 yritysten määrä on kasvanut kuitenkin yli 10 000 yrityksellä vuodessa. Tämä on ollut nopeinta kasvua sitten laman jälkeen 1996–1997. Eniten yrityksiä on syntynyt mikroyritysten, eli alle 10 henkilöä työllistävien, luokkaan. Myös muiden pk-yritysten määrä on kasvanut – mm. yritysten kasvun ja suuryritysten ulkoistamisen kautta. Konkurssien määrä on vähentynyt vuosittain – tosin konkurssien määrä kääntyi kasvuun vuonna 2008. Tämä ei kuitenkaan selitä yritysten määrän kasvua.

Vuonna 2008 Tilastokeskuksen Yritysrekisterin perusteella Suomessa oli 320 952 yritystä. Ilman maa-, metsä- ja kalataloutta yrityksiä oli 263 001. Näistä suuria, eli 250 henkilöä tai enemmän työllistäviä, yrityksiä oli 654 eli 0,3 prosenttia. Siten pk-yrityksiä oli 99,7 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuri osa yrityksistä on vieläpä alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä – 93,3 prosenttia yrityksistä.

Kaupassa yrityksistä toimii 18 prosenttia, rakentamisessa 15 prosenttia sekä ammatillisissa, tieteellisessä ja teknisissä palveluissa 12 prosenttia. Kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä teollisuudessa toimii 9 prosenttia yrityksistä. Muissa palveluissa yrityksistä toimii 36 prosenttia. Siten tällä tavalla tarkasteltuna Suomen voi sanoa olevan palveluyhteiskunta. Muilla toimialoilla toimii prosentti yrityksistä.

Viime vuosina yritysten määrä on kasvanut toimialoilla, joissa julkisella sektorilla on perinteisesti ollut vahva asema: sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus sekä muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. Yrityksiä on syntynyt erityisesti myös rahoitukseen sekä liike-elämän palveluihin. Niin ikään rakentamisessa yritysmuotoinen toiminta on lisääntynyt.

Pk-yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä. Yritysrekisterin mukaan yritysten noin 1,4 miljoonasta (kokopäiväisestä) työpaikasta pk-yrityksissä on vajaat 880 000, joka on 61 prosenttia koko yrityssektorin työvoimasta. Keskisuurissa yrityksissä työskentelee vajaa viidennes henkilöstöstä, pienissä viidennes ja mikroyrityksissä neljännes. Teollisuudessa työllistyy reilu neljännes yksityisen sektorin työllisistä ja rakentamisessa puolestaan 11 prosenttia. Palveluissa ml. kauppa työllistyy tänä päivänä yli 60 prosenttia.

Erityisesti pk-yrityksissä henkilöstö on kasvanut viime vuosikymmenen puolivälistä. Uusista yrityksiin syntyneistä työpaikoista kolme neljästä on syntynyt pk-yrityksiin – ja kaikistakin uusista työpaikoista kaksi kolmasosaa. Pienet yritykset ovat lisänneet henkilöstöään 62 prosentilla, keskisuuret 41 prosentilla ja mikroyrityksetkin 39 prosentilla, kun suurten yritysten henkilöstön lisäys on jäänyt 24 prosenttiin. Osaltaan kehitystä selittää toimintojen ulkoistaminen pienempiin yrityksiin, osaltaan yritysten kasvu. On syytä muistaa, että yritykset siirtyvät kokoluokasta toiseen henkilöstön määrän kasvaessa.

Pk-yritykset ovat kansantaloudellemme tärkeitä. Yritysten 395 miljardin euron liikevaihdosta pk-sektorin osuus on puolet. Yritysten liikevaihdosta valtaosa syntyy teollisuudessa ja kaupassa. Jalostusarvostakin yli 40 prosenttia syntyy pk-yrityksissä.

Pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia. Tuonnista pk-yritysten osuus on 23 prosenttia ja viennistäkin 10 prosenttia. Lisäksi on otettava huomioon, että monet pk-yritykset toimivat alihankkijoina suuryrityksille, joiden tuotteita ja palveluita viedään ulkomaille. Pk-yrityksistä runsaan neljänneksen tuotteita viedäänkin ulkomaille suoraan tai osana toista tuote- tai palvelukokonaisuutta.

Pk-yritykset myös turvaavat tulevaisuutta. Perinteisistä reaali-investoinneista pk-yritysten osuus on noin puolet sekä tutkimus- ja kehityspanostuksistakin 20 prosenttia eli samaa luokkaa kuin julkisen tutkimus- ja koulutussektorin osuus.

 

>> Pk-yritysten rooli Suomessa 2008 (pdf)

 

Katsauksen on koonnut ekonomisti Harri Hietala ( ) Suomen Yrittäjistä.