Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritys Hyva Tyonantaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritys - hyvä työnantaja 2004

 

 

Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk –yrityksessä?

Työministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä, ja tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Suomen Yrittäjät on selvittänyt vuoden 2003 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia yhteenvetoja.

Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin varsin laajasta tutkimusaineistosta siten, että on pyritty löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta keskeisiä tekijöitä. Lähteenä on käytetty myös Kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyskatsausta. Työolobarometriä koskevat tekstiosiot on kirjoitettu Suomen Yrittäjien toimesta, ja niiden tarkoituksena on pyrkiä selittämään tuloksia erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Työolobarometriin perustuvat tulokset eivät kuitenkaan kuvaa pelkästään yksityistä sektoria, vaan tuloksissa on mukana myös niitä vastaajia, jotka työskentelevät julkisella sektorilla (yhteensä 32 % vastanneista).

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu varsin paljon työelämän epävarmuudesta, irtisanomisista ja määräaikaisista työsuhteista. Työelämäkeskustelua hallitsevat palkansaajien vaatimukset nykyistä tiukemmasta irtisanomissuojasta ja pelko kansainvälistymistä ja ulkomaista työvoimaa kohtaan. Samaan aikaan työvoiman, ja pääosin nimenomaan kotimaisen työvoiman, määrä kasvaa pk-yrityksissä. Moni suuryrityksestä työttömäksi jäänyt on löytänyt työpaikan pk-yrityksestä tai työllistynyt yrittäjänä. Työttömyysongelman ratkaisu näyttäisi löytyvän pk-yrityksistä.

Toisaalta ongelmat työvoiman saatavuudessa ja kilpailu osaavasta työvoimasta näkyy pk-sektorillakin jo nyt ja kiihtyy entisestään lähivuosina. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on edessään suuria haasteita kilpailussa osaavasta työvoimasta, ja työelämän laatu pienyrityksissä tulee olemaan yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista. Suomen Yrittäjät haluaa ottaa osaa keskusteluun työelämän laadusta ja pienyrityksistä työnantajana luomalla katsauksen työelämän laatuun pienyrityksissä.

PDF-muodossa oleva selvitys