Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritys Hyva Tyonantaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritys – hyvä työnantaja 2011

Tiivistelmä

Pienet ja keskisuuret (alle 250 hengen) yritykset työllistävät noin 62 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Työaikoihin ja palkkaukseen liittyvistä asioista sovitaan työpaikoilla yksilöllisesti työnantajan ja työntekijän välillä sitä useammin, mitä pienemmästä työpaikasta on kysymys. Selvästi eniten yksilöllistä sopimista käytetään alle 10 hengen mikroyrityksissä. Työntekijät ovat mikroyrityksissä kaikkein tyytyväisimpiä työaikoihinsa ja palkkoihinsa. Työntekijät ovat mikroyrityksissä kaikkein tyytyväisimpiä myös työntekijöiden ja työnjohdon välisiin suhteisiin.

Aineisto

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä syys-lokakuussa. Tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Vuonna 2010 vastaajia oli 702 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2010 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia tarkasteluja. Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta siten, että on pyritty löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta olennaisia ja keskeisiä tekijöitä. Erityisesti huomiota on kiinnitetty paikallisen sopimisen vaikutuksiin. Tarkastelussa ovat mukana vain yksityisen sektorin työpaikat. Ensimmäisessä jaksossa pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu yleisesti Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietojen perusteella.

Vuoden 2010 valtakunnallisessa työolobarometrissä on uutena teemana mukaan otettu tietoja paikallisesta sopimisesta. Barometrissä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, että sovittavista asioista neuvotellaan erikseen työpaikkatasolla sen sijaan, että toimittaisiin pelkästään kunkin alan yleisten työehtosopimusten mukaan. Paikallisiksi sopimuksiksi on näin ollen katsottu sekä luottamushenkilöiden työpaikalla neuvottelemat että yksilöllisesti työntekijän ja työnantajan välillä solmitut sopimukset. Tarkastelu on rajattu koskemaan työajoista ja palkkauksesta sopimista, koska näiden on todettu olevan paikallisen sopimisen kaksi yleisintä aihealuetta.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat tiedot työolobarometristä löytyvät ministeriön internet-sivuilta www.tem.fi/julkaisut ja vanhemmat tutkimukset työ- ja elinkeinotoimistojen sivuilta osoitteesta www.mol.fi/julkaisut.

 

>> Pk-yritys – hyvä työnantaja (pdf)

>> Tutkimukseen liittyvät kaaviot (pdf)