Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritys Hyva Tyonantaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritys - hyvä työnantaja -selvitys 2006

 

TIIVISTELMÄ

Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä?

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjänä kasvaa työmarkkinoiden rakenteen muuttuessa. Samaan aikaan pienyrittäjät joutuvat kilpailemaan osaavasta työvoimasta suurempien yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Työvoiman saatavuusongelmien odotetaan kiristyvän lähivuosina väestön ikääntymisen myötä. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on edessään suuria haasteita kilpailussa osaavasta työvoimasta, ja työelämän laatu pienyrityksissä tulee olemaan yksi tärkeimmistä kilpailuvalteista.

Työlainsäädännön tavoitteena on sopimussuhteen heikommaksi osapuoleksi katsotun työntekijän suojaaminen. Suojan tarpeeseen luonnollisesti vaikuttaa työolojen kehitys työelämässä. Lainsäädäntöä valmisteltaessa käytännössä yleensä pidetään silmällä ennen kaikkea suurelle työpaikalle tyypillisiä olosuhteita. Pienyritys on lainvalmistelussa vain harvoin erityisen huomion kohteena. Selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että pientyönantajan ja hänen työntekijänsä välinen suhde monessa suhteessa poikkeaa tilanteesta suuressa yrityksessä.

Suomen Yrittäjät haluaa ottaa osaa keskusteluun työelämän laadusta ja pienyrityksistä työnantajana luomalla katsauksen työelämän laatuun pienissä yrityksissä.

Aineisto

Työministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä, ja tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2005 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia tarkasteluja. Edellisen kerran Suomen Yrittäjät teki vastaavan tarkastelun vuoden 2003 työolobarometristä. Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta siten, että on pyritty löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta keskeisiä tekijöitä.

Aluksi pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu perustuen Tilastokeskuksen yritysrekisteriin. Barometriä koskevat tekstiosiot on kirjoitettu Suomen Yrittäjien toimesta. Tarkastelua varten työolobarometriin vastanneista on, toisin kuin vuoden 2003 selvityksessä, pudotettu pois muut kuin yksityistä yrityssektoria edustavat vastaukset. Selvityksen ovat laatineet työmarkkina-asiamies Merja Berglund ja ekonomisti Harri Hietala.

Selvitys julkaistaan myös internetissä osoitteessa www.yrittajat.fi/tutkimukset. Työministeriön julkaisemat tiedot työolobarometristä löytyvät työministeriön internet-sivuilta osoitteesta www.mol.fi/julkaisut.


Helsingissä 23.3.2006


Suomen Yrittäjät ry

Selvitys pdf-muodossa

 
Kalvosarja (PowerPoint -tiedosto)

 
Lue tiedote:
Työolot pk-yritysten valttina kilpailussa osaavasta työvoimasta