Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritys Hyva Tyonantaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työolobarometri 2008

Työolobarometri 2008

 

TIIVISTELMÄ

 

Työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet
  Työtehtävistä ja tavoitteista keskustellaan avoimesti kaiken kokoisissa yrityksissä
- Työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtaudutaan rakentavasti kaiken kokoisissa yrityksissä, mutta kaikista myönteisimmin työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtaudutaan alle 10 hengen työpaikoilla
- Johtamistapojen arvioidaan kehittyvän parempaan suuntaan koko ajan kaiken kokoisissa yrityksissä
- Mitä pienempi yritys sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat suhteet työntekijöiden ja johdon välillä sekä sitä vähemmän ristiriitoja
- Erityisesti mikroyrityksissä työntekijöiden kohtelu koetaan tasapuoliseksi
 
Työntekijöiden luottamus työsuhteen pysyvyyteen
- Henkilöstön sopeuttamiskeinoja käytetty erityisesti suurissa yrityksissä
- Varmuus työpaikkojen säilymisestä vahvinta pienissä yrityksissä
- Yleisen työtilanteen uskotaan olevan vuoden kuluttua hyvä
- Mikroyrityksien ja pienten yritysten työntekijät luottavat muita työntekijöitä enemmän saavansa ammattiaan/kokemustaan vastaavaa työtä työttömäksi jäätyään
 
Työn rasitustekijät ja työkyky
- Työpaikkakiusaamista esiintyy joskus erityisesti keskisuurissa yrityksissä, kun alle 10 hengen työpaikoilla työpaikkakiusaamista on vähiten
- Työt on organisoitu hyvin erityisesti pienimmissä yrityksissä
- Mitä suurempi yritys sitä useammin koetaan työntekijöitä olevan liian vähän
- Mitä suurempi yritys sitä enemmän työtahdin ja kiireen koetaan kasvaneen
- Sairauspoissaoloja on vähiten pienissä yrityksissä ja mikroyrityksissä, sairauspoissaolojen määrät ovat kuitenkin kasvaneet
 
Työmotivaatio ja kehittymismahdollisuudet
- Työnteon mielekkyys ja työhalut kehittyvät samalla tavoin eri kokoisissa yrityksissä
- Pienissä yrityksissä ei ole mahdollista osallistua palkallisille kurssipäiville samassa määrin kuin suuremmissa yrityksissä
- Tästä huolimatta työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita pienissä yrityksissä
- Työntekijät myös kokevat, että kaiken kokoisissa yrityksissä on hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja oppia koko ajan uusia asioita
- Alle10 hengen yritysten työntekijät nauttivat tavallisista päivittäisistä toimista jonkin verran muiden yritysten työntekijöitä enemmän
 
Palkkaus
- Mitä pienempi yritys sitä harvemmin henkilökohtainen suoriutuminen vaikuttaa palkkaan
- Tästä huolimatta palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi, kilpailukykyiseksi ja jopa kannustavaksi myös pienemmissä yrityksissä
 
Työntekijän vaikutusmahdollisuudet
- Mitä pienempi yritys sitä paremmat mahdollisuudet työntekijöillä on vaikuttaa työtehtäviin, työtahtiin ja töiden jakoon
- Mahdollisuudet kehittää työpaikan toimintaa koetaan hyviksi – erityisesti mikroyrityksissä
- Työntekijät tekevät ahkerasti parantamiseen tähtääviä aloitteita kaiken kokoisissa yrityksissä
 
Haasteita
- Osaavan työvoiman saatavuudesta tulee huolehtia
- Työvoiman palkkaamista tulee helpottaa ja joustavoittaa erityisesti pienissä yrityksissä
- Uusien asioiden kokeilemiseen työpaikoilla tarvitaan innostavaa ja kannustavaa suhtautumista
- Palkkauksen ohella hyvät työolot kilpailuvaltti
- Työnrasitustekijöiden ja työkyvyn osalta huomio kiinnitettävä koko yritykseen sen työntekijöihin ja yrittäjään itseensä – hyvin voiva yrittäjä ja hyvin voivat työntekijät muodostavat hyvinvoivan yrityksen
- Hyvistä käytännöistä tulisi voida sopia entistä enemmän paikallisesti
- Työturvallisuuden kehittäminen pienemmissä yrityksissä
- Palkallisten koulutuspäivien määrän lisääminen
Selvitys pdf-muodossa
Kalvosarja pdf-muodossa
Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. 0500 789 906, harri.hietala@yrittajat.fi
lainopillinen asiamies Outi Tähtinen, p. 050 324 7377, outi.tahtinen@yrittajat.fi
 
Lue tiedote:
Pienten yritysten työntekijöille kuuluu hyvää