Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritysbarometrit

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

PK-Yritysbarometri 1/2000

 

 

Tiivistelmä tuloksista

Suhdanneodotukset ovat vakaat

Pk-yritysten arviot sekä oman toimialan, että oman yrityksen suhdannenäkymistä tukevat yleistä käsitystä siitä, että talouskasvu tulee jatkumaan vahvana. Kasvuodotukset ovat tasaisen myönteiset kaikilla päätoimialoilla. Sen sijaan yrityskoon mukaan suhdannenäkymät eroavat siten, että keskisuuret yritykset ovat optimistisempia kuin pk-yritykset keskimäärin.

Yritysten odotukset liikevaihdon ja tuotannon kehityksestä ovat selvästi edellistä kyselyä myönteisemmät. Myös tuotantokustannusten ja vakavaraisuuden odotetaan kasvavan. Kustannuspaineita on erityisen laajalti rakennusalalla.

Kannattavuusodotukset näyttävät vakiintuvan jo muutaman vuoden jatkuneelle hyvälle tasolle. Kannattavuuden kohoamista odottavia on noin kolmannes enemmän kuin kannattavuuden heikkenemistä pelkääviä.

Yritysten hyvien suhdannenäkymien myötä myös työllisyyden paraneminen tulee nopeutumaan. Vain 4 prosenttia pk-yrityksistä arvioi henkilökuntansa määrän vähenevän seuraavien 12 kuukauden aikana, kun taas neljännes vastanneista ennakoi yrityksen työpaikkojen määrän lisääntyvän.

Yritysten investointi- ja tilauskantaodotukset ovat myönteiset, joskin pitkään jatkunut vahva kasvu näyttää tasaantuvan maltillisemmaksi nousuvauhdiksi. Tuonnin odotetaan jatkavan tasaista kasvuaan. Sen sijaan vientiyritysten vientiodotukset seuraaville 6 kuukaudelle ovat selvästi kohonneet.

Myyntiin, markkinointiin ja henkilöstökoulutukseen panostetaan

Lähitulevaisuudessa yritysten kehittämisen merkittävimpänä yksittäisenä toimenpiteenä on markkinoinnin ja myyntitoimintojen kehittäminen. Henkilöstön koulutus on lähes yhtä yleinen painopistealue. Näiden lisäksi erityisesti teollisuudessa korostuvat panostukset tuotanto- ja materiaalitoimintoihin, tietotekniikkaan, tuotekehitykseen ja laatuun.

Yleisin yritystoiminnan kehittämisen este on kireä kilpailutilanne, onhan maassamme nyt enemmän yrityksiä kuin milloinkaan ennen. Sen sijaan epäterveen kilpailun merkitys on vähentynyt.

Yrityksissä on myös pulaa resursseista. Etenkin ammattitaitoisen työvoiman saanti on varsin laaja ongelma. Myös alihankkijoista, tiloista, koneista ja laitteista sekä raaka-aineista on monesti puutetta. Neljäntenä merkittävänä kehittämisen esteenä ovat edelleen korkeina pysytelleet työn sivukulut.