Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimukset

Etsi

Suomen Yrittäjien tutkimusrahoituksen kohteet

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää yrittäjyyteen liittyvään ja elinkeinotoimintaa koskevan yhteiskuntapolitiikan tutkimukseen. Tutkimusrahoituksella tuetaan erityisesti empiiristä tutkimusta. Rahoituksen myöntämisessä painotetaan politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointia. Rahoitus on tarkoitettu kattamaan tutkimusaineistosta ja sen käsittelystä aiheutuvia kuluja. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä palkkakuluihin tai henkilökohtaiseksi apurahaksi. Rahoitusta voidaan myöntää opinnäytetöihin ja erillisiin tutkimuksiin. Suomen Yrittäjät odottaa saavansa tarkemmin sovittavan, tiiviin ja selkeän, raportin tutkimuksen tuloksista julkaistavaksi Tutkimukset -sarjassaan.

Tutkimusrahoituksen hakeminen

Tutkimusrahoitusta haetaan Suomen Yrittäjien hakemuskaavakkeella, johon liitetään tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman on sisällettävä tarpeelliset tiedot tutkimustavoitteista, tutkimusmenetelmistä, mahdollisesta tutkimuksen ohjaajasta, aikataulusta ja muusta tutkimukseen myönnetystä rahoituksesta. Hakemuskaavake ja tutkimussuunnitelma toimitetaan postitse osoitteeseen Suomen Yrittäjät / Ekonomisti Petri Malinen, PL 999, 00101 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen petri.malinen@yrittajat.fi. Hakemuskaavakkeita ei palauteta. Tutkimusrahoituksen hakuaika on jatkuva.

Hakemusten käsittely

Tutkimusrahoitusta koskevat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Tutkimusrahoituksen suuruus

Tutkimusrahoituksen myöntäminen ja myönnettävän tutkimusrahoituksen suuruus ovat Suomen Yrittäjien harkinnassa. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa tutkimussuunnitelman sisältö ja hakijan saama muu rahoitus. Hakemuksessa ilmoitetun euromäärän tulee perustua tutkimusaineiston ja sen käsittelyn kustannuksiin. Myönnettävä tutkimusrahoitus voi olla hakemuksessa ilmoitettua euromäärää pienempi.

Tutkimusrahoituksen maksaminen

Tutkimusrahoituksen saajalle lähetetään myönteisen päätöksen yhteydessä maksatuslomake, jossa saajan tulee esittää arvioimansa/toivomansa tutkimusrahoituksen maksuaikataulu. Rahoitusta ei makseta, ellei maksatuslomaketta ole palautettu Suomen Yrittäjille täytettynä. Tutkimusrahoitus suoritetaan aiheutuneiden kulujen perusteella toimitettuja tositteita vastaan myönnetyn rahoituksen ylärajaan asti.

Selvitys tutkimusrahoituksen käytöstä

Tutkimusrahoituksen saajan on ilman erillistä pyyntöä annettava Suomen Yrittäjille Yrittäjille – itse tutkimusraportin lisäksi – vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksen perusteena olevan tutkimuksen toteutumisesta viimeistään yhden kuukauden kuluessa tutkimuksen valmistumisesta. Vapaamuotoisen selvityksen tulee sisältää tiedot niistä tuloksista, joita tutkimusrahoituksen avulla on aikaansaatu. Selvityksessä tulee myös lyhyesti antaa tiedot hankkeen kokonaiskustannuksista ja siitä, kuinka kokonaiskustannukset on katettu. Suomen Yrittäjillä on oikeus pyytää tutkimusrahoituksen saajalta myös muita selvityksiä tutkimuksen edistymisestä ja toteutumisesta.

Tutkimusrahoituksen maksamisesta pidättäytyminen ja tutkimusrahoituksen takaisinperintä

Suomen Yrittäjillä on oikeus pidättäytyä maksamasta jo myönnettyä tutkimusrahoitusta jos ilmenee, että rahoituksen saaja on antanut vääriä tietoja hakemuksessaan tai tutkimussuunnitelmassaan. Jos tutkimusrahoituksen saajan menettely on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta, Suomen Yrittäjillä on pidättäytymisen lisäksi oikeus periä takaisin rahoituksen saajalle jo maksettu tutkimusrahoitus.

Lisätietoja: ekonomisti Petri Malinen, petri.malinen@yrittajat.fi

Liitteet:

Hakuohje 
Hakemuslomake