Sammanfattning | Yrittajat.fi
Etusivu > Suomen Yrittajat > Tutkimus > Pk Yritysbarometri 12016

Etsi

Sammanfattning

SAMMANFATTNING

 SME-företagens syn på den närmaste framtidens konjunkturutveckling har utvecklats positivt. De förhoppningar som var synliga redan i den föregående barometern har förstärkts och blivit mer konkreta. Ekonomin verkar ha passerat vågdalen, och den ekonomiska tillväxten verkar småningom komma igång.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i SME-barometern steg med sju enheter från hösten. Tillväxten verkar komma från flera små källor. Utsikterna påverkas av uppgifterna om den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet och de därmed kopplade förväntningarna om livligare exportefterfrågan. Å andra sidan verkar även läget på hemmamarknaden ha utvecklats positivt.

32 procent av SME-företagen uppskattade att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna. 16 procent befarar att de alltjämt kommer att försämras. I den föregående barometern var antalet SME-företag som förväntade sig bättre konjunkturer fyra procentenheter färre.
 

Investeringar låter ännu vänta på sig, men lönsamheten håller redan på att förbättras

SME-företagens uppskattningar om investeringarnas utveckling under den närmaste framtiden förbättrades en aning från den föregående barometern. Den positiva utvecklingen, som nu redan pågått i ett år, räcker dock inte till för att ändra helhetsbilden utan den negativa trenden inom investeringar fortsätter. I alla huvudbranscher finns åtminstone i viss mån fler företag som minskar sina investeringar än sådana vars investeringar ökar.

Det som är positivt inom investeringsförväntningarna är att saldotalet för investeringarnas utveckling på starkt tillväxtorienterade SME-företag har fortsatt att stiga från föregående barometer.

SME-företagens lönsamhetsförväntningar motsvarar förändringen i de allmänna konjunkturutsikterna och har stigit samtidigt som förväntningarna om en snabbare ekonomisk tillväxt har ökat. Nivån är dock alltjämt blygsam jämfört med nivån under goda ekonomiska förhållanden.

Förväntningarna har utvecklats på olika sätt i olika branscher. Samtidigt som lönsamheten väntas bli bättre inom byggande och i synnerhet inom handeln, är utsikterna för servicebranscher och industrin klart lamare. Den starka ökningen inom handeln beror delvis på att förväntningarna har varit svagare än i andra branscher. Alltjämt är dock förväntningarna inom handeln lägre än i andra branscher.
 

Företagen håller fast vid sin personal trots utmaningar

SME-företagen försöker klara av det svaga ekonomiska läget genom att hålla fast vid sina anställda. Återhämtningen av ekonomin syns inte än konkret så att antalet arbetsplatser skull öka kraftigt. Servicebranschernas sysselsättningsutsikter är alltjämt lite bättre än i andra branscher.

Ett tecken på det bättre ekonomiska läget är dock det att alla branscher åter ingen tror på att det till och med går att öka antalet anställda en aning. Inom handeln är utsikterna alltjämt sämre än i andra branscher men ändå positiva. Branschen har inte längre ett behov att anpassa antalet anställda.

Det som gör nuläget svårt är att bedömningarna om ökningen av produktionskostnader ligger på samma nivå som i mitten av förra decenniet, när den ekonomiska utvecklingen var stark. Nu måste man trots den långsamma ekonomiska tillväxten anpassa sig till en likadan kostnadsökning även om efterfrågan och lönsamheten utvecklas mycket svagare.
 

Tillväxt söks från internationalisering och förnyelse

Innovativa, växande företag är viktiga källor för nationalekonomins tillväxt och sysselsättningen. Företagens tillväxt är viktigt inte bara med tanke på arbetsplatser men även för att uppnå bättre lönsamhet och ett bättre konkurrensläge. Bättre ekonomiska utsikter syns i företagens tillväxtorientering. Nio procent av SME-företagen meddelar att de är starkt tillväxtorienterade och 36 procent att de planerar att växa i mån av möjlighet.

Det att ekonomin har nått vändpunkten har ökat SME-företagens tillit till framtiden. Denna tillit syns i SME-företagens villighet att växa. Tillväxtorienteringen har ökat något och något fler företag än tidigare vill växa kraftigt. Tills vidare har det alltså inte skett några stora förändringar i företagens tillväxtorientering trots det förbättrade ekonomiska läget, men riktningen är klar.

Internationalisering erbjuder en central möjlighet till tillväxt. SME-företagen har insett detta i en rimlig mån. Allt som allt bedriver 20 procent av de SME-företag som deltog i barometern export eller affärsverksamhet utomlands. Direkt export var den vanligaste formen av internationalisering, och tre femtedelar av de SME-företag som bedriver export eller verksamhet utomlands var engagerade i den.

Vid sidan av inträdet på nya marknader är det viktigt att ta hand om den reella konkurrenskraften. Företagens verksamhetsbetingelser förändras i allt snabbare takt till följd av förändringarna i samhället. Detta innebär att även SME-företagen måste utveckla sig för att ha framgång och klara sig i konkurrensen.

Den snabba teknologiska utvecklingen framhäver innovationsfärdigheterna. Numera uppstår nya idéer och innovationer i olika nätverk. Kunnandet i anknytning till digitala verksamhetsmiljöer är bland de viktigaste egenskaperna.
 

Utmaningarna gällande finansieringen minskar småningom

Den strängare regleringen av bankverksamheten, lägre efterfrågan på krediter än vanligt samt företagens försämrade kreditvärdighet syns i SME-företagens externa finansiering. Enligt barometern har färre än vartannat företag lån från en bank eller annat finansieringsinstitut. Det har inte skett stora förändringar i användningen av finansiering jämfört med föregående barometer.

SME-företagen tänker ansöka om lika mycket finansiering under de följande 12 månaderna som enligt den föregående barometern. Nu tänker 22 procent av svararna ansöka om finansiering, när motsvarande siffra i början av 2015 var en procentenhet lägre. Ökningen kommer närmast från handeln och servicebranscher. Inom industrin och byggande har planerna på att ansöka om finansiering minskat något sedan början av 2015.

Orsaken till planerna att ansökan om finansiering är de begynnande förväntningarna om ekonomins tillväxt, och investeringsaktiviteten kan antas öka. Till den här delen har utsikterna förbättrats något från den föregående barometern. Trots förbättrade utsikter ansöker företagen alltjämt oftast om finansiering som driftskapital.

Det som är positivt är att företagens internationalisering verkar från finansieringssynvinkeln framskrida litet snabbare än tidigare. Företagens planer på att ansöka om finansiering för internationalisering har ökat sen hösten i alla branscher.

En positiv överraskning är att de största förändringarna i kreditpolitiken verkar vara över. Alltjämt rapporterar emellertid närmare hälften av de som svarat på barometern att kreditpolitiken har förändrats åtminstone något och att problemen på finansieringsmarknaden har återspeglat sig på företagens finansieringsvillkor.

Höjningen av marginalerna och strängare säkerhetskrav än tidigare har nämnts som de vanligaste förändringarna. Det som också är av stor betydelse är att företagen förutsätts ha större självfinansieringsandel än tidigare.

Tillgången till finansiering och dess villkor har direkt inverkan på hur företag kan genomföra projekt av olika slag. I det här hänseendet har situationen klart förbättrats. Bara knappt en femtedel av de projekt som företagen planerar förblir oförverkligade eller förverkligas avvikande från planerna på grund av svårigheter med finansieringen och dess villkor.
 

Det att tillväxten kommit igång underlättar inte än sysselsättandet

Återhämtningen av ekonomin syns inte än i antalet sådana SME-företag som inte har behov att sysselsätta. Bland SME-företagen har 15 procent inget behov att sysselsätta. De vanligaste hindren för sysselsättandet är den osäkra efterfrågan och lönebikostnader. Dessutom är det litet svårare än tidigare att få arbetskraft, och också risken i anknytning till uppsägningar ökar.

Det att ekonomin har börjat växa har lett till att något färre företag än tidigare måste anpassa sin verksamhet. Ett bevis på den positiva utvecklingen är att bara en knapp tredjedel av SME-företagen har varit tvungna att anpassa sin verksamhet på grund av konjunkturläget. Också antalet företag som planerar anpassningar på grund av konjunkturläget har minskat. Sammanlagt en dryg tredjedel av SME-företagen befinner sig i en sådan situation att de antingen har genomfört eller planerar att genomföra anpassningsåtgärder. Andelen företag som genomfört anpassningsåtgärder har inom ett år sjunkit med 5 procentenheter och andelen av dem som planerar anpassningsåtgärder med 31 procentenheter till 10 procent.
 

Lyckad integration förstärker välfärdssamhället

De negativa effekterna av vårt lands nuvarande åldersstruktur på den ekonomiska tillväxten och arbetsmarknadens utveckling är betydande med tanke på välfärdssamhällets finansiering. Finland behöver flera invandrare för att antalet människor i arbetsåldern inte ytterligare ska sjunka.

Lyckad integration ger invandraren de färdigheter som behövs i arbetslivet och i samhället. För en del invandrare kan företagandet vara ett lämpligt alternativ. Det viktigaste med tanke på en lyckad integration är att invandraren på ett eller annat sätt hittar arbete.

 

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska. 

 

» Tillbaka