Etusivu > Suomen Yrittajat

Etsi

Yrittäjien edunvalvonta

Yrittäjät odottavat yhteiskunnalta kannustavaa ilmapiiriä ja yrittäjyyttä ymmärtävää lainsäädäntöä. Jo yli 20 vuoden ajan Suomen Yrittäjät on auttanut parantamaan yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Tavoitteena on saada Suomeen parhaat yrittäjyyden olosuhteet. 

Yhteisen työmme tuloksia 

 • Yrittäjien arvostus on kohentunut.
 • Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten työttömyys- ja sosiaaliturva on parantunut.
 • Yle-veron maksuperuste muutettiin yrityksen tulokseen pohjautuvaksi – valtaosa välttyy verolta.
 • Työ harhaanjohtavan markkinoinnin torjumiseksi on tuottanut tulosta.
 • Arvonlisäverotuksen verovapaa raja muutettiin liukuvaksi.
 • Työnantajamaksujen nousupainetta on hillitty lähes puolellatoista miljardilla eurolla.
 • Verotilit otettiin käyttöön, ja yrityksen keskeiset verot koottiin yhdeksi maksuksi.
 • Vanhempainvapaiden kustannusten korvauksia yrittäjille nostettiin.
 • Yrittäjän eläketurvassa on jouston mahdollisuuksia.
 • Osinkoverotuksen rakenne säilyi pk-yrittäjyyteen kannustavana ja pääosin yhdenkertaisena.
 • Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrittäjän asemaa on parannettu.
 • Palvelusetelien käyttö sosiaalipalveluiden tuotannossa on helpottunut.
 • Yrittäjän sairausvakuutuksen omavastuuaika lyheni, ja yrittäjä saa liittää sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa.
 • Verohallinnon palvelu on parantunut.

» Mitä saimme aikaan vuonna 2018?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2017?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2016?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2015?

» Mitä saimme aikaan vuonna 2014?


Suomen Yrittäjien kannanotot


Aikuiskoulutustuen käyttäminen työttömien opiskelun tukena

Suomen Yrittäjät ehdottaa aikuiskoulutustuen käyttämistä työttömien opiskelun tukena. Esityksen keskeiset elementit ovat seuraavat:

 • Aikuiskoulutustukeen olisi oikeutettu myös sen ehdot täyttävä työtön henkilö, ei ainoastaan työssä oleva.
 • Esitys on mahdollista toteuttaa kustannusneutraalisti ja vähäisin lainsääntömuutoksin nykyrakenteita hyödyntäen.
 • Esityksessä valtio vastaisi työttömien aikuiskoulutustuen perusosasta ja käytetyt aikuiskoulutustukipäivät kuluttaisivat henkilön työttömyyspäivärahan enimmäisaikaan luettavia päiviä.
 • Esitys toteutuessaan kannustaisi työtöntä kouluttautumaan itseään kiinnostavaan tutkintoon tai suorittamaan sellaisen osia ja siten parantamaan työmarkkinakelpoisuuttaan ilman, että toimeentulo kärsisi. Erityisesti perusturvalla olevien osalta toimeentulo olisi jopa parempi, mikä lisäisi kannustavuutta.
 • Esitys kannustaisi työtöntä hakeutumaan nimenomaisesti työllistymistään edistävään koulutukseen, kun aikuiskoulutustukipäivät kuluttaisivat työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa.
 • Valtiolle esitys olisi lähes kustannusneutraali. Vaikka valtio rahoittaisi työttömien henkilöiden työmarkkinakelpoisuuden parantamista aktiivisella työvoimapolitiikalla etuuden perusosan verran, tulisi ehdotetussa mallissa säästöä perusturvamenoissa, koska aikuiskoulutustuen perusosa ollaan laskemassa 15 % vuonna 2017. Työttömyysetuuden rinnalla maksettavien Kelan etuuksien osalta menot saattaisivat hieman kasvaa.
 • Myös työttömyysvakuutusrahastolle esitys olisi lähellä kustannusneutraalia. Menojen lisäystä tulisi lähinnä siltä osin, kun tällä hetkellä perusturvaetuuksilla oleville henkilöille tulisi oikeus aikuiskoulutustukeen. Menoa kuitenkin rajoittaa aikuiskoulutustuen saamiselle asetetut muut edellytykset (8 vuoden vakuutettu työhistoria, opiskelu julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa). Tältä osin olisi syytä pohtia TVR:n Kelalle tilittämän työttömyysvakuutusmaksutulon osuuden hyödyntämistä.
 • PK-yrittäjän näkökulmasta malli tuottaisi työmarkkinoille nykyaikaisella koulutuksella varustettuja ammattiosaajia.

» Lue lisää


Työtä Suomeen — muutoksia rakenteisiin

Suomen Yrittäjät esittää viiden kohdan uudistusohjelman, joka auttaisi luomaan lisää työtä Suomeen. Yrittäjäjärjestö esittää työpaikoille sopimisen vapautta, työllistämien riskien alentamista, työlainsäädännön ottamista normienpurun painopisteeksi, kannustinloukkojen purkamista, työttömyysturvajärjestelmän kehittämistä, oppisopimusmallia nuorille, kotoutussopimusta maahanmuuttajille, koulutussopimuksen aikaistamista sekä investointien vauhdittamista investointi- ja toimintavarauksella. 

>> Työtä Suomeen – muutoksia rakenteisiin


Sääntelyä järkeistettävä — Suomen Yrittäjien esitykset 

Sääntely on yritysten toiminnalle joko myönteinen kilpailutekijä tai kielteinen kilpailuhaitta. Sääntelypolitiikan pyrkimyksenä pitää olla, että sääntely tukee tehokkaasti yritystoiminnan kilpailukykyä ja aiheuttaa mahdollisimman vähän turhia kustannuksia.

Suomen Yrittäjät on jo pitkään tehnyt esityksiä sääntelyjärjestelmän yleiseksi parantamiseksi. Olemme esittäneet säädösvalmistelujärjestelmän rakenteiden ja menettelyiden uudistamista siten, että lopputuotteet eli säädökset olisivat tarkoituksenmukaisempia. Myönteistä kehitystä onkin tapahtunut.

Työtä riittää vielä. Tälle sivustolle on koottu Suomen Yrittäjien sääntelyn järkeistämistä koskevat aloitteet, jotka on mahdollista toteuttaa tällä vaalikaudella.


10 KEINOA TALOUSKASVUUN JA PAREMPAAN TYÖLLISYYTEEN

Talouskasvu on lähtenyt Suomessa käyntiin, mutta valitettavan hitaasti. Kun ulkomaankauppa ei vedä ja maailmatalouden kasvu hiipuu, tulee kiinnittää erityistä huomiota vahvana kasvun lähteenä toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Investoinnit tukevat talouskasvua välittömästi, ja niillä on tärkeä rooli pidemmän aikavälin kasvun edellytysten muodostumisessa. Näin ollen investoinnit on perusteltua ottaa huomioon talouspoliittisissa päätöksissä.

Suomen talouden viime vuosien vaikeudet ovat pitkäaikaisia ja vain osin suhdanneluonteisia. Tämä korostaa tarvetta politiikalle, joka tukee kasvun ja investointien pitkän aikavälin edellytyksiä.

Suomen Yrittäjät esittää kymmenen uudistusta, joilla talouskasvu ja työllisyys saataisiin vauhtiin.

 1. Paikallista sopimista edistettävä lakimuutoksin
 2. Työsopimuslain muutoksella helpotettava henkilöperusteista irtisanomista pienyrityksissä
 3. Työn vastaanottamiseen kannustettava
 4. Sääntelyn järkeistämisen kunnianhimoa lisättävä
 5. Koulutussopimusta aikaistettava
 6. Pääkaupunkiseudun asuntorakentamista kiihdytettävä
 7. Kilpailua ja markkinalähtöisyyttä lisättävä
 8. Tarvitaan joustava investointi- ja toimintavaraus
 9. Omistajavaihdoksia edistettävä
 10. Pk-yritysrahoitusta syytä kehittää

Tavoitteet ja ohjelmat

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on linjattu järjestön
tavoiteohjelmiin ja lyhyen aikavälin tavoitteet vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.

Tavoiteohjelma 2015–2019

Tuorein tavoiteohjelmamme #työn_tekijä on Suomen Yrittäjien näkemys toimista, joita Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi pitäisi tehdä keväällä 2015 alkavan hallituskauden aikana.
 

» Tavoiteohjelma nettilehtenä 
 

» Tavoiteohjelma pdf-muodossa

 

Tavoiteohjelman kärkitavoitteet ovat

# Työmarkkinat uudistettava – luodaan uusia työpaikkoja
# Julkista sektoria pienennettävä – turvataan kansalaisten hyvinvointi
# Verotuksen kannustavuutta lisättävä – tuetaan yritysten menestymistä
# Yksinyrittäjien asemaa parannettava – mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen
# Turhasta sääntelystä luovuttava – annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

» Arvioita hallitusohjelmasta 


Yrittäjämyönteinen korkeakoulutus 2025 -asiakirja

Ammattitaitoinen työvoima on avain yritysten ja Suomen talouden menestykseen. Siksi Suomen korkeakoulujärjestelmä on uudistettava, vaatii Suomen Yrittäjät ja tarjoaa 20 keinoa uudistukseen.

» Tutustu asiakirjaan

 

 


Paikallinen sopiminen — mitä se on ja
mitä se merkitsisi suomalaiselle työelämälle?

» Lue tästä mitä on paikallinen sopiminen
  


Yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettu — työtä riittää silti

Yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettu kohta kohdalta. Yrittäjällä on nykyään oikeus lähes kaikkiin samoihin sosiaalietuuksiin (esimerkiksi sairaspäivärahat, työttömyysturvaetuudet, vanhempainpäivärahat jne.) kuin palkansaajallakin.

Lue lisää »


Suomen Yrittäjien sääntelykannanotto:
10 askelta parempaan sääntelyyn

» Tutustu kannanottoon

  

 


Kuntavaikuttaminen

Yrittäjälähtöisyys on avain kuntien toiminnan kehittämiselle. Yritykset luovat taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja, jotka ovat välttämättömiä hyvinvoinnin ja lähipalveluiden turvaamiseksi.

Tämän vuoksi yrittäjien osaaminen tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin kuntien palveluita kehitettäessä.

Lisää näkemyksiämme kunta-asioista osoitteessa www.yrittajat.fi/kunta. 

Valmistelussa oleva sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus vaikuttaa suoraan yritysten toimintaedellytyksiin. Mullistavinta ja samalla tärkeintä uudistuksessa on valinnanvapauden tuominen sote-palveluihin.

Suomen Yrittäjät on laatinut oman mallinsa sote- ja maakuntauudistukseen. Raportti käsittelee uudistusta neljästä eri näkökulmasta:
 
• maakunnan elinkeinopoliittiset tehtävät
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
• verotus ja rahoitus
• julkiset hankinnat.

Yrittäjien mallin tiivistelmä, esittelykalvot ja kuvat: www.yrittajat.fi/kunta