Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Kansainväliset asiat

EU-edunvalvonta

Suomen EU-jäsenyyden myötä kansainvälinen edunvalvonta on tullut keskeiseksi osaksi edunvalvontatyötä, sillä valtaosa Suomessa käyttöön otetusta uudesta säännöstöstä pohjaa EU-tasoiseen sääntelyyn. Tästä syystä edunvalvonta ja vaikuttaminen EU:n säädösvalmisteluun on ehdottoman tärkeää suomalaiselle elinkeinotoiminnalle. Tähän vaikuttamiseen on panostettu kahdella rintamalla; sekä kotimaassa osallistumalla Suomessa tehtävään EU-lainsäädäntövalmisteluun että EU-vaikuttamiseen Brysselissä yhdessä eurooppalaisen yrittäjäjärjestön UEAPME:n kanssa.

Kotimaassa tehtävä EU-edunvalvonta toteutetaan Suomen hallituksen EU-valmistelujaosten kautta. EU-asioiden komitea on asettanut 37 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Ne kokoontuvat joko suppeassa virkamieskokoonpanossa tai laajassa sidosryhmäkokoonpanossa. SY:n asiantuntijat osallistuvat jaostojen työskentelyyn (esim. sisämarkkina sekä ulkosuhdejaos).

Suomen Yrittäjillä on myös pysyvä edustus Euroopan unionin ytimessä Brysselissä, jossa EU-edunvalvonta on järjestetty yhteistyössä suomalaisten liikennejärjestöjen kanssa. SY:n edunvalvonta kohdistuu unionin keskeisiin aloite- ja päätöksentekoelimiin: EU-komissioon, neuvostoon ja EU-parlamenttiin. Suomen Yrittäjien EU-edunvalvonnan tärkeä tukipilari on eurooppalainen pk-yrittäjäjärjestö UEAPME (Union Europeenne de l`artisanat et des petit et moyennes enterprises), joka seuraa ja vaikuttaa EU-lainsäädäntöön eurooppalaisten pk-yritysten näkökulmasta. Se edustaa 67 eurooppalaista pk-yritysjärjestöä sekä yli 12 miljoonaa eurooppalaista pientä ja keskisuurta yritystä. SY osallistuu aktiivisesti järjestön työryhmiin ja valiokuntiin, joissa yhteiset edunvalvontalinjaukset päätetään.

Suomen Yrittäjillä on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, jossa kokoontuvat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien edustajat. Komitean keskeinen tehtävä on antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöaloitteista Euroopan parlamentille, Euroopan Unionin neuvostolle ja EU-komissiolle.
EU-asioista on koottu yrittajat.fi-sivuille kattava tietopaketti.

EU-asioista on koottu yrittajat.fi-sivuille kattava tietopaketti.
>> EU-tietopaketti

Kansainvälistymisen edunvalvonta

Kansainvälistymisen edunvalvonnassa erityinen kohdennettu asiakokonaisuus on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Tässä työssä Suomen Yrittäjät on mukana usealla eri taholla tavoitteenaan saada mahdollisimman hyvät mahdollisuudet suomalaisille pk-yrityksille sekä lisätä omaa vientiä ja kansainvälistymistä.

Suomen Yrittäjien edustajat toimivat kansainvälistymisen edistämiseksi Team Finland -toimielimissä kuten Team Finland -ohjausryhmässä, Tullin asiakasneuvottelukunnassa, Arktisessa neuvottelukunnassa, UM:n ja TEM:in yhteistyöryhmissä ja Finnveran toimielimissä. Pienyrityksille tärkeät kansainvälistymismäärärahat kuten messutuet puidaan TEM:in kanssa.

Vuonna 2018 keskeinen asia on Business Finlandin syntyminen, kun Finpro ja Tekes yhdistetään. Edunvalvonta-asiana on erityisesti mikro- ja pienyrityspalveluiden laatu. 

Maakuntien vastuulle tulee osana kasvupalveluita myös yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Maakuntien verkostojen tulee pystyä löytämään yrityksiä, jotka ovat valmiit kansainvälistymään. Nämä tulee sitten saattaa Business Finland ja Team Finland -osapuolten palveluiden piiriin. On äärimmäisen tärkeää huolehtia koko julkisen yrityspalveluketjun katkeamattomasta toiminnasta. ”Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin” on muututtava arjen palveluiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman vientifoorumin linjauksia toteutetaan mm. valtionapua saavien organisaatioiden tulosohjauksella. Foorumin työn tuloksena koko Suomen vienninedistämisjärjestelmä on tehostunut ja uudistunut. Foorumissa varmistamme, että tarjolla olevat palvelut vastaavat jäsenkunnan tarpeita (esim. partner search, rahoitus, tilanteenmukainen neuvonta)ja että eri palvelutarjoajien yhteistyö toimii saumattomasti ja tehokkaasti.

Suomen Yrittäjien kansainvälistymisvaliokunta

Suomen Yrittäjissä kansainvälistymisvaliokunta valmistelee kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

>> Kansainvälistymisvaliokunnan jäsenet.