Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot > Maakuntien ja kuntien hyödynnettävä yrittäjyyden elinvoima

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sote-uudistuksessa turvattava palvelumarkkinoiden kehittyminen

Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 18.11.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta valmistellut parlamentaarinen työryhmä on päässyt sopimukseen siitä, että kuntayhtymät  toimivat  jatkossa tuotantovastuullisina alueina. Päätöksessä rajoitettiin myös tuotantoalueiden määrää niin, että niistä muodostuu isoja, vähintään nykyisten sairaanhoitopiirien  kokoisia alueita.

Tuotantoalueiden ollessa suuria syntyy riski, että palvelutuotantoa keskitetään julkisen sektorin  tuottamaksi  ja toisaalta  isot  tuotantoalueet  voivat  johtaa  hankintojen  koon  kasvuun.  Tässä  on riskinä  se,  että  suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ja järjestöt eivät pääse osallistumaan palveluiden tuottamiseen. Tämä heikentää  myös  markkinoiden  toimivuutta.

Toisin kuin peruskunnat, kuntayhtymät eivät kanna huolta alueensa elinvoimasta. Tuotantovastuun siirtäminen kuntayhtymille katkaisee julkisen palvelutuotannon yhteyden elinkeinopolitiikkaan. Julkisen sektorin on hallintorakenteista riippumatta kannettava vastuu koko Suomen elinvoimaisuudesta.

Osasovusta huolimatta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmäuudistuksen toteuttamista  ohjaavan  lainsäädännön  valmistelutyö  on   vielä kesken.

Uudistuksen keskeinen tavoite on  parantaa  sote-palveluiden  järjestämistä ja tuotantoa sekä palveluiden saatavuutta  ja kustannustehokkuutta.  Tämä on pidettävä mielessä lainsäädännön jatkovalmistelussa. Järjestämislain täytyy  ohjata  muodostamaan  Suomeen  sellainen  sote-palveluiden  rakenne, jolla voidaan merkittävästi parantaa  tuottavuutta.  Jotta  tähän  päästään, pitää palvelutuotannon järjestämisessä ja tuotannossa hyödyntää tehokkaimpia  käytettävissä  olevia keinoja.

Suomen Yrittäjien 18.11.  kokoontuneen  hallituksen  mielestä  tavoitteeseen pääsemiseksi tulee seuraavat tekijät tulee huomioida jatkovalmistelussa:

 
Tehokkaimmat  tuotantotavat kansalaisten hyödyksi

Suomen  Yrittäjät  esittää,  että  lailla  määrätään  sote-alueet  vaatimaan, että tuotantoalueet (tuotannosta vastaavat kuntayhtymät) hyödyntävät tehokkaimpia käytettävissä olevia keinoja palveluiden ja niiden tuotannon organisoimisessa ja toteuttamisessa. Tämä edellyttää myös julkisen  sektorin oman palvelutuotannon kustannusten laskemisen kehittämistä. Näin erilaiset palveluntuottajat ovat samalla viivalla valittaessa parhaita tuottajia.  Vain  näin  varmistetaan,  että  sote-alueiden  kautta palvelutuotantoon ohjautuvat varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti kansalaisten hyödyksi.
 

Toimivan  monituottajamallin  tulevaisuus turvattava

Järjestämislakiesityksen mukaisesti tuottamisvastuulliset alueet voivat tuottaa palvelut itse tai hankkia ne muilta tuottajilta. Jo nyt kunnalliset toimijat hankkivat kansalaisille tarjottavista sote-palveluista osan (noin 11 %) yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

Tämä ns. monituottajamalli, jossa palveluita tuottavat julkinen sektori, yritykset ja järjestöt, on yksi suomalaisten hyvinvointipalveluiden vahvuus.

Monituottajamallin edelleen kehittäminen ja hyödyntäminen kansalaisille turvattavien palveluiden tuotannossa on jatkossa entistä välttämättömämpää. Näin voidaan parantaa lähipalveluiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaisten palveluiden saatavuutta sekä tuottavuutta. Reilulla kilpailulla ja vertailtavuudella saadaan aikaan myös uusia tapoja ja innovaatioita palveluihin.

Järjestämislakiin on kirjattava tuotantovastuullisille alueille velvollisuus huolehtia palvelumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämisestä. Näin varmistetaan, että ulkopuoliselle tuottajalle ei synny monopoliasemaa hankintojen seurauksena ja että pk-yritykset yritykset voivat päästä mukaan tarjoamaan ja tuottamaan palveluja.
 

Lain  tarkoitukseen velvoite  kehittää markkinaa

Suomen Yrittäjien hallituksen mielestä sote-järjestämislakiin on kirjattava sekä sote-alueelle että tuotantoalueelle velvollisuus kehittää ja hyödyntää monituottajamallia.

Järjestämislain ensimmäisen pykälän (lain tarkoitus) neljänteen momenttiin tulee tehdä muutos seuraavasti "luoda edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle sekä monipuoliselle tuotantorakenteelle j a alan markkinoiden kehittymiselle koko maassa.

Tuotannosta vastaavan kuntayhtymän pitää käyttää kaikkia keinoja, joilla annetaan jokaiselle toimijalle mahdollisuus tuottaa palveluita. Esimerkiksi  palvelusetelijärjestelmiä pitää hyödyntää mahdollisimman  laajasti.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791

toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925 elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445