Etusivu > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrityslainsäädäntö

Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että lainsäädäntöä kehitetään paremmin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita vastaavaksi. Suomen Yrittäjät vaikuttaa siihen, että hyvän sääntelyn periaatteita noudatetaan myös käytännössä.

Lainsäädännön kehittämiseksi on meneillään useita tärkeitä hankkeita. Niiden tavoitteena on vähentää yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja varmistaa, että uusia lakeja valmisteltaessa otetaan yrityksille aiheutuvat vaikutukset riittävästi huomioon.

EU:ssa paremman sääntelyn toimenpiteitä on tehty aktiivisesti muutaman viime vuoden aikana. Tällä hetkellä keskeisin EU:n paremman sääntelyn hanke on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen 25 prosentilla. Vastaavat hankkeet on pantu vireille myös EU:n jäsenmaissa, Suomi mukaan lukien.

EU:ssa on vireillä aloite niin sanotun Pienyrityslainsäädännön (Small Business Act) säätämiseksi. Kyse ei ole yksittäisestä laista, vaan pikemminkin periaatteista, joiden mukaisesti lainvalmistelussa on toimittava. Hankkeen kantava ajatus on, että lainsäädännön pitää vastata paremmin pienten yritysten tarpeita ja olosuhteita.

Suomessa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota lainsäädännön yritys- ja muihin vaikutuksiin. Suomen Yrittäjät on aktiivinen osapuoli sellaisissa paremman sääntelyn toimenpiteissä, joiden tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn edistäminen. Suomen Yrittäjät on käynnistänyt oman seurantajärjestelmän, jolla arvioidaan hallituksen lakiesitysten laatua pienten yritysten näkökulmasta. 

Tärkeitä lakihankkeita

Suomen Yrittäjät osallistuu laajasti lainvalmisteluun eri työryhmissä, toimikunnissa ja komiteoissa. Lisäksi annetaan kirjallisia lausuntoja ministeriöille ja osallistutaan lukuisiin eduskunnan valiokuntien kuulemistilaisuuksiin.