Suomen Yrittäjien eurovaaliohjelma

Yrittäjien eurovaaliohjelma sisältää keskeiset viestimme seuraavalle EU-toimikaudelle.

 • Parannetaan pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoilla vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä, jotka edistävät tavaroiden ja erityisesti palveluiden vapaata liikkuvuutta.
   
 • Varmistetaan, että sovittuja sisämarkkinasääntöjä noudatetaan. Varataan riittävät resurssit EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon ja luodaan tehokkaat valvonta- ja täytäntöönpanomekanismit yhteisten sääntöjen noudattamisen takaamiseksi.
   
 • Turvataan EU:n kasvu laatimalla säännöt pienet ensin -periaatteen mukaan ja varmistetaan EU:n lainsäädännön oikea-aikainen ja täysimääräinen täytäntöönpano kaikissa jäsenmaissa.
   
 • Uudistetaan EU:n pk-yrityspoliittinen ohjelma Small Business Act (SBA) vastaamaan nykypäivän yrittäjyyden tarpeita.
   
 • Sosiaalinen Eurooppa edellyttää menestyviä yrityksiä ja korkeaa työllisyyttä. Otetaan työllistämisen helpottaminen työelämää koskevan EU-sääntelyn strategiseksi tavoitteeksi. Sääntelyyn tarvitaan uusi tasapaino työntekijän suojelun periaatteen ja työmarkkinoiden toimivuuden välille.
   
 • Varmistetaan, ettei EU:n tasolta luoda jäykkyyksiä työmarkkinoille, vaan edistetään yrityskohtaisuutta työehtojen määrittelyssä.
   
 • Vauhditetaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla yritysten siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja edistetään niiden globaalia edelläkävijyyttä vähäpäästöisessä teknologiassa.
   
 • Vahvistetaan EU:n globaalia kilpailukykyä siirtymällä koulutuspolitiikasta kohti digitaalisen tietoyhteiskunnan tarpeisiin vastaavaa osaamispolitiikkaa ja nimetään komissioon tästä vastaamaan osaamiskomissaari.
   
 • Rakennetaan Eurooppaan digitaalista taloutta, joka perustuu datan liikkuvuudelle, älykkään teknologian käytölle, korkealle osaamiselle sekä kuluttajien ja yrittäjien vahvalle keskinäiselle luottamukselle.
   
 • Edistetään innovaatiovetoista kasvua vahvistamalla EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelman Horisontti Euroopan resursseja ja parantamalla startup- ja pk-yritysten pääsyä sen piiriin.
   
 • Tuetaan digitaalisten työkalujen ja edistyneen teknologian käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta.
   
 • Vahvistetaan tervettä talouspolitiikkaa uudistamalla talous- ja rahaliiton (EMU) rakenne ja lisätään kasvun edellytyksiä parantamalla rahoitusmarkkinoiden toimintaa.
   
 • Määräenemmistöpäätöksentekoon siirtyminen veroasioissa ei ole toivottavaa, sillä se voisi merkitä heikosti valmisteltujen lainsäädäntöhankkeiden menestymistä tai verotusoikeuden uudelleenjakoa siten, että verotuloja siirtyisi suurempiin jäsenvaltioihin.
   
 • Varmistetaan uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja -ohjelmista sovittaessa, että EU:n varojen käyttö tukee Euroopan talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn kehitystä, eurooppalaista osaamista sekä laaja-alaista tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.

Bekanta dig med EU-valprogram » 

Read more about the EU election program »