Hem > Foretagarens Abc > Arbetsgivarens Abc > Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Olycksfallsförsäkring

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring är arbetsgivaren skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar för sina arbetstagare i anställningsförhållande. Om lönebeloppet som arbetsgivaren betalar till sina arbetstagare under ett kalenderår uppgår till högst 1 300 euro är arbetsgivaren inte skyldig att teckna olycksfallsförsäkring.

Vem ska försäkras?

Försäkringsskyldigheten gäller alla arbetstagare i anställningsförhållande oberoende av lön eller ålder. Anställningsförhållandets längd har inte heller någon betydelse. Företagare som är skyldiga att teckna en pensionsförsäkring för företagare (FöPL) är inte skyldiga att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sig själva, men de kan frivilligt teckna en försäkring med motsvarande innehåll.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är obligatorisk för arbetsgivare som har anställda arbetstagare i arbete. Dessutom ska försäkringen tecknas även för ägare, bolagsmän och delägare i företaget som arbetar i företaget och äger högst 30 procent av företaget.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller även vid distansarbete.

Försäkringen kan tecknas vid alla försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkring. Försäkringsavgiften varierar beroende på risken i arbetet och bransch. År 2020 är den genomsnittliga avgiften 0,7 procent.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringen?

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter:

  • olyckor som inträffar i arbetet, på arbetsplatsen och under arbetsresan
  • ömhet orsakad av arbetsrörelse och andra skador som anses utgöra olycksfall i arbetet
  • yrkessjukdomar orsakade av arbetet

Ytterligare information om olycksfallsförsäkringen:

Fennia 
Tapiola

Uppdaterad december 2019