Hem > Företagarna i Finland > Foretagarmedium > Webbtjanster > Dataskyddspolicydokumenter

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sök

Dataskyddsförklaring för Företagarna i Finlands medlemsregister

1. Registeransvarig

Företagarna i Finland rf

Postadress:
PB 999
00101 Helsingfors
Besöksadress:
Mannerheimvägen 76 A
00250 Helsingfors

Registret är ett gemensamt register som används av Företagarna i Finlands centralorganisation, distriktsorganisationerna  och lokalföreningarna för sina egna medlemmars del.

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Företagarna i Finland / Medlemsregistret
PB 191
00251 Helsingfors
jasenpalvelu@yrittajat.fi
tfn 09 229 221

2. De registrerade

 • Medlemsföreningarna och deras kontaktpersoner
 • Seniormedlemmar
 • Studerandemedlemmar

3. Vad personuppgifterna används till

Personuppgifterna behandlas utifrån den registrerades medlemsrelation.

Personuppgifterna behandlas endast för bestämda ändamål, vilka är följande:

 • Medlemsregistrering
 • Elektronisk och annan information åt medlemmar
 • Erbjudande av tjänster och förmåner som hör till medlemskapet
 • Enkäter och undersökningar som främjar organisationens syfte
 • Uppmärksammande av medlemsföreningars och företagarmedlemmars bemärkelsedagar
 • Analys och statistik
 • Kundservice och verksamhet samt utvecklande av dem

4. Uppgifter som sparas i registret            

Medlemsregistret innehåller uppgifter om företagen samt personuppgifter om företagens kontaktpersoner och senior- och studerandemedlemmar.

Företagsuppgifter

företagets basuppgifter

 • FO-nummer
 • branschuppgifter
 • antalet anställda
 • datum då företaget grundades

företagets kontaktuppgifter

 • besöks-, post- och faktureringsadress
 • telefonnummer
 • e-post
 • url-adresser för sociala medier
 • kontaktspråk

Personuppgifter

medlemsföretagens kontaktpersoner, seniormedlemmar och studerandemedlemmar

 • namn
 • kön
 • kontaktspråk
 • födelsedatum
 • studieuppgifter

kontaktpersonernas kontaktuppgifter

 • adressuppgifter
 • telefonnummer
 • e-post

Uppgifter som gäller medlemskapet

uppgifter om medlemsrelationen

 • uppgifter om när man blivit medlem
 • föreningsbyten
 • avslutande av medlemskapet och orsaker till det
 • fakturerings- och betalningsuppgifter
 • produkt- och beställningsuppgifter
 • kundrespons och kontakter

5. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter och vill du utöva dem ska du skicka en begäran till adressen:  '); // --> .

Rätt till insyn och rättelse

Du har rätt att granska de personuppgifter vi sparat om dig. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera dem.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla någon av dina personuppgifter.

Rätt till radering

Om du upplever att behandlingen av vissa av dina personuppgifter inte är nödvändig med tanke på vår verksamhet har du rätt att be oss radera dessa uppgifter. Vi behandlar din begäran och raderar sedan dina uppgifter eller meddelar dig motivet till att uppgifterna inte kan raderas. Om du inte samtycker i vårt beslut har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen (instruktioner för klagomål). Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills saken är klar.

Rätt till klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till dataombudsmannen om du upplever att vi i vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning (instruktioner för klagomål).

6. Lagenliga informationskällor

Uppgifterna om medlemmarna fås lagenligt:

 • Av medlemmarna själva direkt i systemet eller via e-post, telefon, en blankett, en mobilapp eller på motsvarande sätt
 • Av medlemsvärvare via en elektronisk blankett eller integration

7. Lagenligt utlämnande av uppgifter

Vi säljer inte och hyr inte ut uppgifter ur medlemsregistret till tredje parter. Vi utlämnar uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

 • Vi kan utlämna uppgifter om användaren till tredje parter om användaren har gett sitt samtycke till det.
 • Vi kan utlämna uppgifter till samarbetspartner så att de kan erbjuda medlemsförmåner åt medlemsföretagen.
 • Vi kan utlämna uppgifter för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning förutsatt att uppgifterna är i sådan form att enskilda personer inte kan identifieras genom dem.
 • Om vi fusioneras eller omorganiserar vår verksamhet på annat sätt kan personuppgifter utlämnas inom den nya organisationen.

8. Behandlingens längd

Personuppgifterna behandlas så länge medlemskapet är i kraft. Uppgifterna om personer i medlemsföretag raderas 2 år efter att medlemskapet upphört.

9. Vem som behandlar personuppgifterna

 • Medlemsregistrets uppgifter behandlas av dem som sköter registren i Företagarna i Finland rf och dess distriktsorganisationer samt av lokalföreningarnas förtroendevalda och anställda när det gäller deras egna medlemslistor.
 • Anställda i Sypoint Oy, som ägs av Företagarna i Finland, kan också behandla uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
 • Vi kan också delvis externalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part. Då garanterar vi med avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt korrekt.

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om någon av våra servicepartner använder servrar utanför EU/EES i Förenta staterna säkerhetskopieras uppgifterna och vi försäkrar oss om att partnern är med i det s.k. Privacy Shield-programmet mellan EU och Förenta staterna, där syftet är att garantera säker behandling av europeiska uppgifter i Förenta staterna.

11. Kakor och följning av nätanvändningen

Vi kan samla uppgifter om användarens terminal med hjälp av kakor ("cookies") och annan motsvarande teknik, till exempel webbläsarens datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens terminal. Kakorna innehåller ofta en namnlös individuell kod som gör att vi kan känna igen och räkna de terminaler som besökt vår webbplats.

Tredje parter kan för att föra statistik över besökarmängden på olika webbplatser placera kakor i användarens terminal när användaren besöker våra webbsidor. Med tredje parter avses aktörer utanför Företagarna i Finland, till exempel sådana som erbjuder mätnings- och uppföljningstjänster.

Våra tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster, men vi ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på dessa utomstående webbplatser. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa tjänsters integritetsskyddsvillkor.

12. Mobilapparnas integritetsskyddsvillkor

På våra mobilappar, som användaren kan skaffa till exempel via Apples App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas utöver denna dataskyddsförklaring även den aktuella tjänsteleverantörens villkor. Dessutom bör användaren godkänna appens egna användningsvillkor.

13. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

14. Registerskyddets principer

Det är viktigt för oss att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder följande skyddsmetoder för att försäkra oss om att dina uppgifter är trygga.

 • Att komma in i systemet förutsätter användarkod och lösenord. Systemet är också skyddat med brandväggar och andra tekniska metoder.
 • Bara vissa bestämda anställda hos den registeransvariga kommer åt och får använda registeruppgifterna som sparats i systemet.
 • Registeranvändningen är skyddad med användarspecifika koder, lösenord och användarrättigheter.
 • Registret finns i en dator som är placerad på en server i en maskinhall dit obehöriga inte kan komma.
 • Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.
 • Registret säkerhetskopieras regelbundet.