Hem > Företagarna i Finland > Foretagarmedium > Webbtjanster > Dataskyddspolicydokumenter

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sök

Dataskyddsförklaring för Företagarna i Finlands marknadsföringsregister

1. Registeransvarig

Företagarna i Finland rf

Postadress:
PB 999
00101 Helsingfors
Besöksadress:
Mannerheimvägen 76 A
00250 Helsingfors

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Företagarna i Finland rf / Arttu Talvela
PB 191
00251 Helsingfors
arttu.talvela@yrittajat.fi 
Företagarna i Finlands telefonväxel 09 229 221

2. De registrerade

 • potentiella kunder och användare av webbplatsen
 • Företagarna i Finlands medlemsföretag

3. Vad personuppgifterna används till

Personuppgifterna behandlas i enlighet med den registeransvarigas befogade intresse samt samtycke.

Syftet med registret och behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas endast för bestämda ändamål, vilka är följande:

 • Upprätthållande av kundrelationer och kundservice - befogat intresse
 • Prenumerationer på nyhetsbrev - samtycke
 • Riktad marknadsföring - samtycke eller befogat intresse

4. Uppgifter som sparas i registret            

Marknadsföringsregistret innehåller uppgifter om företag och om företagens kontaktpersoner.

Personuppgifter i registret:

 • namn
 • e-post
 • kontaktuppgifter
 • samtycken
 • IP-adresser (chattens kundservice och analys)
 • information för medlemsföretag om medlemsregistret (www.yrittajat.fi/tietosuojaseloste)

5. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter och vill du utöva dem ska du skicka en begäran till adressen: arttu.talvela@yrittajat.fi.

Rätt till insyn och rättelse

Du har rätt att granska de personuppgifter vi sparat om dig. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera dem.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla någon av dina personuppgifter.

Rätt till radering

I samband med marknadsföring via e-post kan man alltid förbjuda den aktuella kampanjens meddelanden.

Om du upplever att behandlingen av vissa av dina personuppgifter inte är nödvändig med tanke på vår verksamhet har du rätt att be oss radera dessa uppgifter. Vi behandlar din begäran och raderar sedan dina uppgifter eller meddelar dig motivet till att uppgifterna inte kan raderas. Instämmer du inte i vårt beslut har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen. Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills saken är klar.

Rätt till klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till dataombudsmannen om du upplever att vi i vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning.

6. Lagenliga informationskällor

Företags-, organisations- och personuppgifterna i marknadsföringsregistret fås lagenligt:

 • Från Företagarna i Finlands medlemsregister när det gäller medlemsföretag
 • Av en person själv när det gäller potentiella företag, till exempel vid beställning av nerladdbara handböcker på Företagarna i Finlands webbsidor eller vid deltagande i kurs eller evenemang
 • Från PRH:s lista över grundade företag
 • Av samarbetspartner med kundens samtycke
 • Från offentliga informationskällor på internet
 • Från kommersiella informationskällor

7. Lagenligt utlämnande av uppgifter

Vi säljer inte och hyr inte ut uppgifter ur marknadsföringsregistret till tredje parter.  Vi utlämnar uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

Vi kan utlämna uppgifter om användaren till tredje parter om användaren har gett sitt samtycke till det.

Om vi fusioneras eller omorganiserar vår verksamhet på annat sätt kan personuppgifter utlämnas inom den nya organisationen.

8. Behandlingens längd

Personuppgifterna behandlas i regel så länge det behövs enligt behandlingsmotivet.

Den registrerade kan själv radera sig från vår e-postlista för marknadsföring via en länk som finns i alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar per e-post.

9. Vem som behandlar personuppgifterna

Marknadsföringsregistrets uppgifter behandlas av anställda i Företagarna i Finland rf och i Sypoint Oy, som ägs av Företagarna i Finland, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi kan också delvis externalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part. Då garanterar vi med avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt korrekt.

Vi har försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen. Vi använder lagenligt följande tjänsteleverantörer:

 • Postiviidakko
 • Mailchimp
 • Typeform
 • Webropol
 • Giosg
 • Eventilla
 • ICC Manager
 • GoToWebinar

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU

Vi väljer i huvudsak datasäkra servercentraler i Europa som lagringsplats för uppgifterna.

En del av de ovannämnda tjänsteleverantörerna kan säkerhetskopiera uppgifter utanför EU/EES i Förenta staterna. Uppgifterna säkerhetskopieras för att de ska vara trygga även om de primära servrarna inte skulle fungera.

Privacy Shield

Vi försäkrar oss om att våra tjänsteleverantörer är med i det s.k. Privacy Shield-programmet mellan EU och Förenta staterna (https://www.privacyshield.gov/list), där syftet är att garantera säker behandling av europeiska uppgifter i Förenta staterna.

11. Kakor och följning av nätanvändningen

Vi kan samla uppgifter om användarens terminal med hjälp av kakor ("cookies") och annan motsvarande teknik, till exempel webbläsarens datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens terminal. Kakorna innehåller ofta en namnlös individuell kod som gör att vi kan känna igen och räkna de terminaler som besökt vår webbplats.

Tredje parter kan för att föra statistik över besökarmängden på olika webbplatser placera kakor i användarens terminal när användaren besöker våra webbsidor. Med tredje parter avses aktörer utanför Företagarna i Finland, till exempel sådana som erbjuder mätnings- och uppföljningstjänster.

Våra tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster, men vi ansvarar inte för integritetsskyddet eller innehållet på dessa utomstående webbplatser. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa tjänsters integritetsskyddsvillkor.

12. Mobilapparnas integritetsskyddsvillkor

På våra mobilappar, som användaren kan skaffa till exempel via Apples App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas utöver denna dataskyddsförklaring även den aktuella tjänsteleverantörens villkor. Dessutom bör användaren godkänna appens egna användningsvillkor.

13. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Inom marknadsföring och försäljning kan vi profilera för att rikta marknadsföringen.