Hem > Företagarna i Finland > Foretagarmedium > Webbtjanster > Dataskyddspolicydokumenter

Sök

Emergency banner

Dataskyddspolicy för Riksomfattande Företagardagarna

1. Registerförare

Registerförare är Suomen Yrittäjien Sypoint Oy

Postadress:
PB 999
00101 Helsingfors
Besöksadress:
Mannerheimvägen 76 A
00250 Helsingfors

Kontaktuppgifter i frågor som rör registret

Anne Eronen
PB 999
00251 Helsingfors

tfn 09 229 229 11

2. Registrerade

 • Anmälda till Riksomfattande Företagardagarna
 • Samarbetspartner för Riksomfattande Företagardagarna

3. Grund och användningssyfte för registret

Personuppgifterna hanteras med registerförarens berättigade intresse som grund och med anmälningen till evenemanget som grund.

Hantering av personuppgifter och registrets användningssyfte

Personuppgifter hanteras endast i på förhand fastställt syfte, som är något av följande:

 • Fakturering för evenemanget
 • Arrangemang av evenemanget
 • Kommunikation om evenemanget
 • Insamling av respons om evenemanget
 • Marknadsföring av motsvarande evenemang

Vi marknadsför medlemskap i företagarföreningen till företag som deltar i evenemanget.

4. Uppgifter som sparas i registret               

Evenemangsregistret innehåller såväl uppgifter om företagen som om företagens kontakter.

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • faktureringsuppgifter
 • medlemskap i organisationen
 • information om allergier
 • uppgifter om deltagande i de olika delarna av evenemanget
 • önskemål om placering
 • uppgifter om logi

5. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter, som du om du önskar utnyttja ska göra begäranden till kontaktpersonen i anmälningsanvisningarna för evenemanget.

Granskningsrätt

Du har rätt att granska de personuppgifter som vi sparat om dig. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera uppgifterna.

Invändningsrätt

Du har rätt att när som helst invända mot hanteringen av dina personuppgifter om du upplever att vi har hanterat dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt eller att vi saknar rätt att hantera vissa av dina personuppgifter.

Rätt att begära radering

I samband med marknadsföring per e-post är det alltid möjligt att förbjuda marknadsföring.

Om du upplever att det inte är nödvändigt att hantera vissa av dina personuppgifter för våra uppgifter har du rätt att be oss radera uppgifterna i fråga. Vi behandlar din begäran, varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller informerar dig om en motiverad anledning till att uppgifterna inte kan raderas. Om du är av annan åsikt om vår lösning har du rätt att göra ett klagomål till dataombudsmannen (anvisningar för klagomål). Du har även rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av de omtvistade uppgifterna tills frågan är avgjord.

Klagorätt

Du har rätt att göra ett klagomål till dataombudsmannen om du upplever att vi bryter mot den gällande lagstiftningen om dataskydd vid hanteringen av dina personuppgifter (anvisningar för klagomål).

6. Ordinarie informationskällor

Uppgifterna samlas in i samband med anmälning till evenemanget.

7. Ordinarie överlåtelse av uppgifter

Vi säljer eller hyr inte ut uppgifter i medlemsregistret till tredje parter. Vi överlåter uppgifter till tredje parter endast i följande fall:

 • Vi överlåter uppgifter till evenemangets underleverantörer för arrangemangen för evenemanget.
 • Vi kan överlåta användaruppgifter till tredje parter om användaren har gett sitt samtycke till detta.

8. Hanteringens längd

Personuppgifterna sparas i två år efter att evenemanget avslutats.

9. Hanterare av personuppgifter

 • Uppgifterna i evenemangsregistret hanteras av personer som är ansvariga för arrangemanget av Riksomfattande Företagardagarna.
 • Personuppgifterna kan även hanteras av evenemangets underleverantörer, såsom catering-tjänsterna och kongressbyrån. Vi säkerställer med avtalsarrangemang att personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i övrig på ett tillbörligt sätt.

10. Överföring av uppgifter utanför EU

Vi väljer i regel datasäkra serverhallar i Europa som förvaringsplats för uppgifterna.

Vissa tjänsteleverantörer kan säkerhetskopiera uppgifterna till Förenta Staterna utanför EU/EES-området. Uppgifterna säkerhetskopieras för att dina uppgifter ska vara trygga även i situationer då de huvudsakliga servrarna är ur funktion.

Privacy Shield

Vi försäkrar oss om att våra tjänsteleverantörer har anslutit sig till EU:s och Förenta Staternas s.k. Privacy Shield-program, vars avsikt är att garantera datasäker hantering av europeiska personuppgifter i Förenta Staterna.

11. Kakor och uppföljning av bläddring

Vi kan samla in uppgifter om användarens terminal med hjälp av kakor (”cookies”) och motsvarande teknik, såsom lokalt datalager i webbläsaren. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens terminal. Kakorna innehåller ofta en namnlös, individuell tagg med hjälp av vilken vi kan identifiera och räkna webbläsare som besöker vår webbplats.

Tredje parter kan spara kakor i användarens terminal då användaren besöker våra tjänster, för att föra statistik över besökarantalet på olika webbplatser. Med tredje parter avses instanser utanför Företagarna i Finland, såsom leverantörer av mätnings- och uppföljningstjänster.

Våra tjänster kan även innehålla länkar till andra webbplatser och sociala tjänster, men vi svarar inte för integritetsskyddspraxis eller innehåll på dessa externa webbplatser. Vi rekommenderar att du tar del av villkoren för integritetsskydd för dessa tjänster.

12. Integritetsskyddsvillkor för mobilapplikationer

På våra mobilapplikationer som gjorts tillgängliga för användaren exempelvis i Apples App Store, Google Play och Microsoft Store tillämpas utöver denna dataskyddspolicy villkoren för tjänsteleverantören i fråga. Dessutom ska användaren godkänna applikationens egna användarvillkor.

13. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Med uppgifterna som grund fattas inga automatiska beslut och ingen profilering görs.