Hem > Företagarna i Finland > Intressebevakning

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagslagstiftning

Målet för Företagare i Finland är att lagstiftningen utvecklas att bättre motsvara behoven för små och medelstora företag. Företagare i Finland vill se till att goda principer också följs i praktiken.

Bestämmelser som orsakar utgifter för företag skall minskas från den nuvarande nivån till 25 procent till år 2025. 70 procent av företagare känner att bördan av bestämmelserna har blivit större med åren. 68 procent anser att regeringens åtgärder för att riva normrer inte har varit tillräcklig (sommaren år 2017). ⅔ skulle anställa mer om småföretagen hade färre normer (Företagsberometern 1/2018). Viljan att anställa betonas mest i de företag som redan har arbetstagare. För att nå målet borde föredragande garanteras effektiva tjänster. Man bör snabbt utvidga en för en -verktyget att användas av olika ministerier som förbereder lagförslag samt distribuera småföretagstestet också i Finland.

Under nästa regeringstid behövs ett mer ambitiöst mål för att minska de reglerade kostnaderna. Man bör ta i bruk en av två- modellen: om den nya regleringen orsakar en euros tilläggskostnad för företag bör de reglerade kostnaderna för företag sänkas med två euro. Småföretagen borde vara en del av alla förberedelser för nationella lagstiftningar och EU-projektens nationella konsekvensbedömningar. Om det via konsekvensbedömningen blir befogat borde mikroföretag lämnas utanför förordningarna.

EU-regleringarnas inverkan på affärsverksamhet borde identifieras och resurserna till Finlands officiella inflytande borde ökas. EU-regleringen har en stor inverkan både på företag som är verksamma endast i Finland (över 50 procent av regleringarna som inriktar sig på företag har sina rötter i EU-lagstiftningen) och företag som har utökat sin verksamhet till andra inre marknader (ungefär 25 procent av företagen utnyttjar direkt den inre marknaden). Att fokusera på endast de nationella bestämmelserna eller kvaliteten är inte nog från företagens sida sett. Finlands nuvarande officiella EU-intressebevakning är inte professionell eller konsekvent på alla områden. För att råda bot på situationen behövs guidning till regeringen och ett ökat kunnande eller bättre riktade resurser till ministerierna.

Det minimala kapitala ansvaret för företagens aktiebolag ska slopas. Med en försiktig uppskattning frigörs nästan 700 miljoner euro till företagens andra behov om man slopar det minimala kapitala ansvaret för företagens aktiebolag. Speciellt inom servicebranscherna begränsas bildandet att företag av det nuvarande minimala kapitala ansvaret och till det tillhörande administrativa kraven. Detta är ett av de långvariga målen för Företagare i Finland som skall förverkligas denna regeringsperiod.

Mikroföretag skall inte pliktas till revision. Alla EU-länder har en högre revisionsskyldighet än Finland, förutom Malta. Ungefär 30 000 företag ha revisionsskyldighet om mikroföretagen lämnas utanför. Detta är ett av målen för Företagare i Finland som skall förverkligas under denna regeringsperiod. De företag som fortfarande ser att revision är nödvändigt kan fortfarande välja en revisor, även om det inte är lagstadgat.

Fordringskostnaderna för företagets gäldenärer ska få en maximigräns. Lagen om indrivning för gäldenärer ska ändras så att också fordringskostnader för företagets gäldenärer får en maximigräns. Kostnaderna bör vara måttliga i jämförelse med fordrans omfattning. Lagändringen skulle spara företagens utgifter och klargöra den rättsliga statusen. Klara och tydliga regler skulle också tjäna borgenärens rättsskydd.

Vi gör företagarens nya start möjlig och tar bort företagsamhetens hinder. Att bilda ett företag är rätt enkelt och snabbt i sig i Finland. Det finns flere hinder i vår lagstiftning och i våra system för att bilda ett nytt företag om företagaren tidigare har misslyckats i sin verksamhet eller ett företag som lämpar sig att fortsätta tillfälligt inte kan betala eller är i fara att bli oförmögen att betala. Genom att ta bort eller lindra hindren bidrar man till att arbetsplatser bevaras och att företagaren blir sysselsatt igen. Det skulle också minska på samhällets utgifter. Hindren bör undergå en bred kartläggning och tas bort under nästa regeringsperiod.

Konsumenträttens reglering bör vara balanserad ur näringsidkarens perspektiv. Både i EU och i hemlandet bör vi förbereda lagstiftning som säkrar konsumentens rättigheter. Till projektet hör att öka myndigheternas tilldelade behörigheter samt att harmonisera regleringen för ansvar för fel. Den nya regleringen skall inte leda till att mindre företag inte kan fungera på konsumentmarknaden på grund av en för stor börda.

Avtalen mellan företag skall vara balanserat gällande rättigheter och ansvar. Små företag har inte alltid möjlighet att förhandla om innehållet i kontrakten med större samarbetspartners (statligt drivna enheter eller storföretag). På grund av detta kan till exempel betalningstiden bli orimlig. Att villkoren blir rimliga för alla parter går att garantera genom lagstiftning.

Bedrägerierna som riktas mot företag måste tuktas. För detta ändamål bör en lägesbild för bedrägerier mot företag göras och lagstiftningen granskas på nytt. Svindel och bedrägerier som riktar sig mot företag har ökat betydligt under 2000-talet (övriga egendomsbrott har minskats). ⅔ av företagen har under de senaste året blivit mål för bedrägeri minst en gång. Enbart svindel mot katalogtjänster orsakar årligen en räkning på över 20 miljoner för företagen.

Miljölagarna skall möjliggöra lönsam verksamhet, nya investeringar och bygge med rimliga kostnader. Onödiga lov måste elimineras och man måste ändra övervakningen i förväg till övervakning i efterhand. Loven och lösningarna för markanvändning skall erhållas i en rimlig och förutsedd tid. Till hands bör finnas en luckas modellen, vilket skulle ge företaget alla lov och lösningar de behöver för att förverkliga sitt projekt.

Detta har Företagare i Finland påverkat:

Effektivisering av regleringen. En av de viktigaste projekten för den nuvarande styrelsen har varit effektiviseringen av regleringen på det sätt som Företagare i Finland har önskat. Varje ministerium har klarlagt de onödiga bestämmelserna inom sitt område och dessa har man försökt bli av med. Arbets- och näringsministeriet har tagit i bruk verktyget en av en, som möjliggjort en minskning av uppskattningen av kostnaderna samt kostnaderna i sig som regleringarna orsakat företagen. Kvaliteten på regleringen har uppmärksammats genom att grunda ett råd för utvärdering av regleringen.

Lagen om indrivning av fordringar. Genom initiativ av Företagare i Finland ändrades lagen om indrivning av fordringar så att företagare kan neka inkorrekta indrivningar till exempel på basis av bluffade kontrakt. Spelreglerna för indrivning av tratta har också klarlagts så att bara klara och obestridliga fordringar kan indrivas med tratta. Svindlade kontrakt orsakar inte betalningsanmärkningar för företagare.

Föråldringslagen. År 2015 ändrades föråldringslagen så att skulder baserade på kontrakt föråldras slutgiltigt 20 år efter förfallodagen. Om borgenären är en naturlig person föråldras skulden på 25 år. Om borgenären inte sökt indrivning av skulden fanns det tidigare inte en slutgiltig tid för föråldring i lagen. Den i kraft varande föråldringslagen appliceras retroaktivt så att skulder föråldras slutligtigt tidigast 1.1.2020.

Utmätningsbågen. Genom initiativ av Företagare i Finland ändrades utmätningsbågen år 2018  så att en långtidsarbetslösa då de blir företagare kan få amorteringsfrihet eller eftergifter för den skyddade delen.

Företagarens skuldsanering. Från början av år 2015 kan också företagare få skuldsanering. Då en företagare med handelsnamn har skuldproblem kan de privata skulderna och skulderna från affärsverksamheten organiseras. På så sätt kan den lönsamma företagsverksamheten fortsätta. Ändringen gjordes med initiativ av Företagare i Finland.

Förbudet mot affärsverksamhet. Om företagets offentliga avgifter är obetalda på grund av oförmåga att betala sina skulder kan man inte längre förordna förbud mot affärsverksamheten. Detta tack vare en ändring i lagstiftningen.

Butikernas öppethållningstider. På initiativ av Företagare i Finland genomfördes år 2014 en reform som tillåter småföretagare i köpcenter att hålla sin affär stängd en dag i veckan, på en fritt vald veckodag. Denna reform hölls också i kraft då butikernas öppethållningstider befriades under den nuvarande regeringsperioden.

En luckas lagförslag. Vi har en godkänd lag som då den vinner laga kraft möjliggör sökandet av miljörelaterade lov genom en lucka. Ett företag går via en elektronisk tjänst och en myndighet oberoende av läge, antalet lov och diverse myndigheter. Det gallras också i olika tillvägagångssätt för redogörelse och samråd för att göra processen företagarvänlig.

Industrin för avfallshantering. En ändring i avfallslagen har flyttat uppgifter från de kommunala aktörerna till den fria marknadens avfallshantering. Dessutom bildas en elektronisk marknad som gör en äkta konkurrens möjlig inom industrin. Ändringen gagnar både avfallshanteringens företag och de företag som bildar avfall. Man väntar en förbättring på servicen förbättras och att priserna blir bestämda på marknaden då konkurrensen ökar.

Vilseledande marknadsföring och identitetsstöld. Företagare i Finland har knutit kontakt med polisen och andra övervakande myndigheter för att bättre kunna klippa av opassande verksamhet.