Hem > Företagarna > Intressebevakning

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ekonomisk politik

Företagarna i Finland hämtar de små- och medelstora företagens röst till den ekonomiskt-politiska diskussionen. Företagarna i Finland följer aktivt med den förda ekonomiska politiken. Påverkandet av den ekonomiska politiken på nationell nivå innebär påverkandet av arbetsmarknads- och finanspolitiken. Finanspolitikens riktlinjer fastställs i regeringsprogrammet samt i de årliga statliga rambudgeterna och de ekonomiska beräkningarna som fastställer utgiftsramen för medlen nästa år.

Enligt regeringsprogrammet kommer beskattningen i sin helhet att lindras med 2,2 mrd. euro under regeringsperioden. Av denna summa har nästan 2 mrd. euro använts i budgeterna för år 2008 och 2009. Staten strävar efter att upprätthålla tillväxten genom skattelättnader samt åstadkomma strukturella förändringar ur bl.a. miljö och effektivitetssynpunkt.

Tack vare den starka ekonomiska och sysselsättningsmässiga utvecklingen visar statsfinanserna överskott. Man har kunnat minska statsskulden och den offentliga sektorns skuld – statsskulden sjönk till 30 % av BNP år 2008. Detta har varit viktigt med tanke på förberedelsen inför kommande års finansieringstryck, som orsakas av befolkningens föråldrande. År 2009 kommer statsfinanserna att visa underskott. Dessutom har kommunernas finansieringssituation varit stram redan en längre tid. 

Framledes är det skäl att hålla fast vid skattelindringslinjen. Förutom skattelindringar måste de strukturella förnyelserna fortsätta. Målet för all förnyelser måste vara att skapa ett mer effektivt och incentivrikt system vad gäller anställning, sysselsättning, företagande, investering och innovationer. Så tryggar man sysselsättningsgradens stigning och produktivitetens ökning.

Under de kommande åren måste man sträva efter en balanserad skötsel av den offentliga ekonomin. Man skall fortsätta utveckla verksamheten inom offentliga förvaltningen och produktionen. Samtidigt skall den privata sektorn ges möjlighet att på jämlika grunder delta i producerandet av service. Så tryggar man kundens valfrihet och servicekvaliteten och kostnadseffektiv produktion.

Förbättrandet av sysselsättningen skall tryggas även framledes. Å andra sidan skall man tidigaregöra förflyttningen till arbetslivet, men å andra sidan förlänga karriärerna. På den positiva utvecklingen kan man påverka med politik, exempelvis arbetskraftspolitik och utvecklandet av immigration av arbetsföra individer, utbildning och beskattning. Arbete skall också alltid vara ekonomisk lönande.

Företagande, och speciellt tillväxtföretagande, har en egen, central roll i ryggandet av tillävxten. Företagande skall uppmuntras av den offentliga makten –bl.a. genom att beakta företagseffekterna av lagstiftnings- och normeringsförslag. Då företag växer är det centralt att sköta om forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet och internationalisering.