Hem > Företagarna > Malprogram

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna i Finlands målprogram 2007-2011

Trots att vi idag upplever en positiv ekonomisk utveckling i Finland står landet inför hårda utmaningar under nästa valperiod. Kraftiga insatser av samhällspolitiken behövs för att vi skall kunna bevara arbetsplatser i Finland i den pågående globaliseringen och trygga finansieringsgrunden för välfärden samtidigt som befolkningen åldras. Också de förändringar som den ojämna regionutvecklingen medför kräver åtgärder. En förstärkning av företagsamheten kan tack vare de innovationer och arbetsplatser som företagsamheten skapar hjälpa landet att klara dessa utmaningar, konstaterar Företagarna i Finland i sitt målprogram för nästa regeringsperiod, Hyvinvoiva Suomi 2011.

Företagarna i Finlands målprogram innehåller mer än ett hundra förslag för främjandet av företagsamheten och därmed välfärden. Programmet har tre huvudmål: beskattningen bör sänkas och satsningen på sporrande åtgärder öka, arbetsmarknaden bör utvecklas och företagsamheten bör främjas med specialåtgärder. Det finskspråkiga programmet finns på under rubriken ”Tutkimukset”.

Skattelättnaderna bör fortsätta

För nästa valperiod siktar FiF på skattelättnader som kvalitetsmässigt ungefär motsvarar dem som den nuvarande regeringen beslutat om. Tyngdpunktsområdena är arbetsbeskattning, arbetsgivaravgifter och en motivationshöjande företagarbeskattning.

Företagarna föreslår färre nivåer i statens inkomstskatteskala och en sänkning av marginalskatten för alla inkomstgrupper. Arbetspensionsförsäkringspremien borde delas jämt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För att stimulera företagsamheten skulle möjligheten till enkel beskattning av vinst utvidgas.

För att underlätta generationsväxlingar inom företagen föreslår organisationen att företagsförmögenheten befrias från gåvo- och arvsbeskattningen och att skatteföljderna lindras då företaget övergår i arbetstagarens ägo.

Åtgärder som tryggar tillgången till arbetskraft och underlättar sysselsättningen

Företagare kunde anställa betydligt mer personal än idag om risken i anslutning till anställningsavtalet kunde minskas. Organisationen föreslår att individbaserade uppsägningsskydd ändras på så sätt, att de motsvarar allmänna avtalsrättsliga principer och att ett godtagbart skäl räcker för att anställningsförhållandet skall upphöra.

Organisationen föreslår en väsentlig förändring i arbetsmarknadssystemet. Enligt förslaget skulle arbetstagarna och arbetsgivarna ges omfattande möjligheter att om de så önskar gemensamt överenskomma om arrangemang som avviker från kollektivavtalet.

Risken förknippad med företagsamheten bör minskas

FiF vill sänka tröskeln för företagsamhet och avlägsna hinder för tillväxt genom att minska den risk som är förknippad med företagande. Företagarens egen bostad står ofta som säkerhet för företagets skulder och rädslan för att förlora bostaden är ett klart hinder för företagsamhet. Organisationen föreslår ett system som skulle ge gäldenären möjlighet att bo kvar i bostaden under en skälig tid trots att bostaden måste säljas för att få skulderna betalda.

Även regeringen har ansvar för inpo-bordets demokratiunderskott

FiF efterlyser ansvar för inpo- bordets demokratiunderskott även från de politiska beslutsfattarnas sida. FiF kräver att man i regeringsprogrammet förbinder sig att förverkliga enbart sådana lösningar arbetsparterna emellan där majoriteten av företagarna deltagit.

Övriga ämnesområden

Förutom ovan nämnda frågor bör programmet även behandla företagarens kompetens, förbättrande av enskilda företagares ställning, privata sektorns ställning i den offentliga serviceproduktionen, vägnätets infrastruktur och vissa energipolitiska frågor.Närmare information
Företagarna i Finland, tel. (09) 229 221
VD Jussi Järventaus, tel. (09) 229 22950, 050 336 0015
Dir. Risto Suominen, tel. (09) 229 22932