Företagsfinansiering

En fungerande finansmarknad är nödvändig för företag i alla storlekar. Utbudet av finansieringstjänster ska vara mångsidigt, prissättningen transparent och internationellt konkurrenskraftig.

SME-företagens finansiering är i Finland koncentrerad i bankerna och därför har banksektorns effektivitet och stabilitet en betydande inverkan på företagsverksamheten. En stabil banksektor tryggas genom reglering.

Företagarna i Finland är för reglering som förebygger uppkomsten av överdrivna anhopningar av risk och jämnar ut finansiella konjunkturer. Samtidigt kräver vi att reglering som inte är ändamålsenlig och som i onödan stör SME-företagens finansiering ska avskaffas. Finansmarknadens reglering bör underkastas en fortlöpande bedömning som garanterar att bankregleringen inte ställer överdrivna krav på bankernas företagsfinansiering.

Banken är alltmer sällan SME-företagets enda finansiär. Företagarna i Finland försöker därför främja skapandet av mångsidigare marknadsbetingade finansieringsalternativ för företagen. Vi vill öka betydelsen av en fungerande och effektiv kapitalmarknad som finansieringskälla. En fungerande kapitalmarknad ger SME-företagen bättre tillgång till finansiering samt ökar antalet företagsfinansieringsalternativ och antalet källor till företagsfinansiering.

Regleringen av finansmarknaden tvingar den offentliga sektorn att bära en större risk. Vi anser att en offentlig företagsfinansiering, exempelvis via Finnvera, är nödvändig för att komplettera den marknadsbetingade finansieringen. Vi måste emellertid samtidigt se till att den offentliga finansieringens roll inte stör marknadens verksamhet och att den inte blir en ”obligatorisk” del av företagsfinansieringen.

Företagarna i Finland betonar att för att stöda SME-företagens internationalisering måste man i exportfinansieringen ta i bruk en verksamhetsmodell som erbjuder SME-företagen och större företag samma finansieringsinstrument.

Den kraftigaste framtida omvälvningen av finanssektorn utgörs av digitaliseringen. Den förändrar finanssektorn mer än det ekonomiska läget och regleringen tillsammans. Vi önskar att finansteknologin ger SME-företagen tillgång till sådana tjänster som tidigare endast har erbjudits större företag.