Hem > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Semestrar Ledigheter Och Franvaron

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Familjeledigheter

Arbetstagaren har enligt arbetsavtalslagen rätt till ledighet för den tid då han eller hon kan få moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapeng. Moderskapsledigheten är 105 vardagar. Faderskapsledighet kan hållas i högst fyra perioder efter barnets födsel under perioden för moderskaps- eller föräldrapeng, 1-18 vardagar. Om fadern håller de två sista veckorna av föräldraledigheten antingen heltid- eller deltid (minimilängden för deltid är 2 månader), har han ytterligare rätt till 1-12 faderskapsdagar. Dessa två perioder utgör fadermånaden. Fadermånaden skall hållas enhetligt inom 180 dagar från den sista betalningsdagen av föräldrapengen.

Föräldrarna kan hålla föräldraledighet (158 vardagar från det att moderskapsperioden upphört, hos adoptivföräldrar 234 vardagar från barnets födsel, dock minst 200 vardagar) heltid eller deltid. En partner till en förälder som lever i ett registrerat parförhållande har rätt till föräldraledighet, om barnet har fötts eller andra partnern har adopterat under 7-årigt barn efter att partnerskapet har registrerats.

Bägge föräldrar kan hålla föräldraledighet på heltid i högst två perioder. Minimilängden på perioden är 12 vardagar. Man kan hålla föräldraledighet så att bägge föräldrarna ingår avtal med sina arbetsgivare om arbetstidsförkortning och motsvarande sänkning av lönen för minst två månader. Föräldrar som är på partiell föräldraledighet kan sköta barnet antingen varannan dag eller varannan vecka eller så att ena föräldern sköter barnet under förmiddagarna och den andra föräldern under eftermiddagarna.

Vårdledighet

Arbetstagaren har rätt till två heltida vårdledighetsperioder för skötseln av barn under 3-år. Rätten till vårdledighet för adoptivförälder fortgår minst två år från adoptionen, men inte efter det att barnet börjar skolan.

Minimilängden för en period av vårdledighet är en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överrens om fler än två kortare perioder av vårdledighet. Enbart endera föräldern eller vårdnadshavaren kan vara vårdledig i sänder. Den andra föräldern kan dock hålla en period av vårdledighet samtidigt som den andra föräldern är på moderskaps- eller föräldraledighet.

Arbetstagaren kan hålla partiell vårdledighet till slutet av barnets andra skolår (juli), eller om barnet hör till förlängd läroplikt, till slutet av det tredje skolåret. En förälder till ett handikappat eller långtidssjukt barn som är i behov av särskild vård och omsorg kan få partiell vårdledighet till dess barnet fyller 18 år.

En arbetstagare som har varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt minst sex månader under de senaste 12 månaderna kan få partiell vårdledighet.

Arbetsgivaren kan vägra att avtala om ledighet eller att ge ledighet, endast om ledigheten åsamkar arbetsplatsens produktions- eller serviceverksamhet allvarliga olägenheter, som inte kan undvikas med skäliga arbetsarrangemang. Arbetsgivaren skall för arbetstagaren lägga fram en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

Om en arbetstagares barn eller något annat i hans eller hennes hushåll varaktigt boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar åt gången för att ordna vård eller för att vårda barnet. Denna period betalas inte lön enligt lagen, men i många kollektivavtal har man en bestämmelse om att denna period betalas lön.

Dessutom har en arbetstagare har rätt till tillfällig frånvaro från arbetet, om hans eller hennes omedelbara närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat hans eller hennes familj (frånvaro av tvingande familjeskäl).

Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om sin frånvaro och orsaken till den så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran skall arbetstagaren lämna en tillförlitlig utredning om orsaken till frånvaron.

Anmälning om familjeledigheter till arbetsgivaren

Man skall meddela om användandet av respektive ledighet till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten börjar. Om föräldraledighet vid adoption skall man meddela två månader före ledigheten börjar, om det är möjligt. Anmälningstiden för ledigheter som räcker högst 12 vardagar är dock en månad. Om det på grund av ordnandet av vården av barnet då maken börjar arbeta inte är möjligt att iaktta en anmälningstid på två månader, har arbetstagaren rätt att bli föräldraledig när en månad förflutit från anmälan, om inte detta medför betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren anser att han inte kan samtycka till en anmälningstid om en månad, skall han för arbetstagaren lägga fram en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

Arbetstagaren får av grundad anledning ändra tidpunkten för ledigheten och dess längd genom att anmäla detta till arbetsgivaren senast en månad före ändringen. Om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överrens annorlunda, är det endast möjligt att avbryta familjeledighet eller ändra dess tidpunkt då det har inträffat en grundad anledning därtill som hänför sig till förutsättningarna för vården av barnet. Före man meddelar om ledigheterna är det skäl att man förutser frågorna kring användandet av ledigheterna och fördelningen av dem.