Hem > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagets utbildningsmöjligheter i en krissituation

Då företaget drabbas t ex av en kris p.g.a. de ekonomiska konjunkturerna, erbjuder utbildningssystemet möjlighet att för företagaren och arbetstagarna lindra de olägenheter, som en inskränkning av eller avslutning på verksamheten, förorsakar.

Utbildning i gemensam anskaffning

T ex arbets- och näringsministeriet använder sig av en utbildning i gemensam anskaffning. ”TäsmäKoulutus” och ”MuutosKoulutus”-produkterna är avsedda för att lindra verkan i företagsverksamhetens krissituationer. Tilläggsuppgifter om dessa möjligheter fås under adress www.mol.fi under punkten työnantajan palvelut eller av den egna kommunens arbetskraftsbyrå.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus (fri övers: skräddarsydd utbildning) är ett alternativ till personalutbildning då det sker förändringar i företaget och dessa förutsätter en grundlig uppdatering av företagarens eller arbetstagarnas kunnande. Det kan gälla antingen teknologiska eller operativa förändringar. Med TäsmäKoulutus är strävan även att förhindra permitteringar eller uppsägningar.

TäsmäKoulutus kan speciellt små och medelstora företag inrikta sig på. Såväl företagaren själv som leasingarbetskraft kan delta. Målet är att de som genomgått utbildningen placeras i samma företagares tjänst.

Arbets- och näringsministeriet deltar i planeringen av TäsmäKoulutus och konkurensutsätter producenten av den för branschen lämpligaste utbildningstjänsten. Företaget föreslår de arbetstagare som skall delta i utbildningen.

TäsmäKoulutus finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsministeriet tillsammans. Arbetsgivarens andel är 30 – 75 procent av de totala kostnaderna. Arbetsgivarens andel beror på företagets storlek, omsättningens/balansens slutsumma och om det år fråga om allmän eller special utbildning.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus (fri övers: övergångsutbildning) möjliggör för företaget att axla ansvar för sina arbetstagares framtid då arbetet upphör och företaget tvingas säga upp sin personal p g a produktionstekniska eller ekonomiska orsaker.

MuutosKoulutus finansieras av arbetsgivaren och arbets- och näringsministeriet tillsammans. Arbetsgivarens andel är 30 procent av de totala kostnaderna och kan anslutas till andra företags- och arbetskraftstjänster, företagets utvecklingstjänster, lönestöd eller läroavtal.

Med MuutosKoulutus ges hjälp åt uppsagda arbetstagare att hitta ett nytt yrke eller en ny arbetsplats. Utbildningen är även inriktad på att förbättra beredskapen som arbetssökande. Utbildningen ger likaså möjligheter att avlägga delar av yrkesexamina eller hela examen. Det är typiskt att efter utbildningen placeras att handha andra arbetsgivares uppgifter eller etablera egen företagsverksamhet.

Företagarens vuxenutbildningsstöd

Då efterfrågan på tjänster eller produkter i väsentlig grad avmattats, lönar det sig i vissa fall för företagaren att även gå in för ett interimistiskt avbrott eller en väsentlig minskning av företagarverksamheten och koncentrera sig på att öka sina egna kunskaper för att främja företagsverksamhetens framtida förutsättningar. Företagarens vuxenutbildningsstöd erbjuder speciellt ensamföretagaren möjlighet att till en liten del kompensera den inkomstförlust, som de minskade företagsinkomsterna förorsakat. Tilläggsuppgifter om stödet fås under adress www.koulutusrahasto.fi eller genom att ringa till Koulutusrahasto.

En förutsättning för att stödet beviljas är att personen verkat som företagare i minst ett år före utbildningen. Dessutom är ett villkor för stödet att företagaren före stödperioden börjar verkat som företagare eller stått i arbets- eller tjänsteförhållande i sammanlagt minst fem år.

Företagaren skall för utbildningens skull avbryta eller i väsentlig grad minska sitt arbete. Om företagsverksamheten är helt avslutad har personen inte rätt till vuxenutbildning.

Företagaren kan få vuxenutbildningsstöd om utbildningen har pågått i en eller flere perioder under minst två månader eller minst 43 utbildningsdagar. Dessutom förutsätts att företagarens inkomster har minskat med minst en tredjedel under och på grund av utbildningstiden. Förvärvsinkomster av företagsverksamheten beaktas under utbildningstiden. Kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen beaktas inte. De minskade förvärvsinkomsterna utreds per granskningsperiod eller då studierna i sin helhet slutförts. Granskningsperiodens längd är minst tre månader.

Företagaren skall ge en trovärdig utredning över inkomsternas minskning under utbildningstiden. Utgångspunkten för inkomstjämförelsen är senaste beskattning och de då för företagaren fastställda förvärvsinkomsterna. Senaste boksluts uppgifter kan även användas.

Vuxenutbildningsstödet betalas företagaren i form av grunddelen. Stödet är 23,26 euro per utbildningsdag (i medeltal 500 euro/mån). Stödet är skatt underkastat. Sidoinkomster av annat än den egna företagsverksamheten får företagaren ha max 375 euro i månaden.