Hem > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Skatter

Sök

Företagets förfallodagar 2017

Uppgifterna om skatter på eget initiativ (bl.a. moms, arbetsgivarprestationer) ska lämnas till Skatteförvaltningen elektroniskt. Skattedeklarationen över skatter på eget initiativ kan i fortsättningen lämnas på pappersblankett bara av särskild anledning. Elektroniska anmälningar blir obligatoriska för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2017 och därefter. Från den 1 januari 2017 har anmälan på papper och den elektroniska anmälan samma förfallodag: den 12e dagen i månaden.  För att kunna ge en EU-sammandragsdeklaration (EU-försäljning) på papper måste man ansöka om ett separat tillstånd. Om den utsatta dagen är lördag, söndag eller helgdag, ska anmälan vara framme följande vardag. Information om elektronisk deklarering hittar du på adressen https://www.vero.fi/sv-FI/Etjanster

» Ladda ner företagets förfallodagar i din Outlook-kalender här (på finska) 

PRESTATION

BETALNINGS-/
ANMÄLNINGS-
SKYLDIG

FÖRFALLODAG

MOTTAGARE

Mervärdeskatter

Medvärdesskatt-
skyldiga

Den 12:e i den andra månaden efter skatteperioden. 
 
Skatteperioden för momsskyldiga med kalenderårsförfarande och primärproducenter är ett kalenderår, redovisning och deklaration senast i slutet av februari följande kalenderår.

Skatte-
förvaltningen

Arbetsgivar-
prestationer

(förskottsinne-
hållning och socialskydds-
avgifter)

Regelbundna och tillfälliga arbetsgivare

Den 12:e i månaden efter löneutbetalningsmånaden.
 
Innehållning 13 % på en betalning till en mottagare av arbetsersättning som inte har införts i förskottsuppbördsregistret, om mottagaren är ett samfund eller en sammanslutning. Annars enligt skattekortet, om innehållningen inte är 60 %.

Skatte-
förvaltningen

Förskottsskatter

Skattskyldiga som har inkomst som underställs förskottsuppbörd

Den 23:e i månaden

Om Ab:s förskottsskatt är 340–1 700 euro, uppbörd i 2 rater (redovisningsperiodens 3:e och 9:e månad), annars månadsvis.

För näringsidkare och personbolag uppbörd i 2–12 rater beroende på förskottsskattens storlek.

Skatte-
förvaltningen

Skattedeklaration för skatter på eget initiativ
(bl.a. moms, arbetsgivarprestationer)

Momsskyldiga, de som betalar arbets-givarprestationer och andra prestationer som underställs förskottsuppbörd, lotteriskattskyldiga och försäkrings-skattskyldiga. Om
andra skatter på eget initiativ då det har funnits verksamhet som leder till betal-ningsskyldighet.

Den 12:e i månaden.

 

Förfallodagen för skattedeklaration på eget initiativ på pappersblankett för skatteperioder som inletts före 1.1.2017 är 9.1, 7.2.

 

För skatteperioder som börjar 1.1.2017 och därefter har en elektronisk anmälan och pappersanmälan samma förfallodag.

Obs! Pappersanmälningar kan bara godkännas av särskild anledning.

Skatte-
förvaltningen

Sammandrags-
deklaration för moms

Företag som sålt varor eller tjänster till andra EU-länder

Den 20:e i månaden efter försäljningsmånaden.

Skatte-
förvaltningen

Andra EU-länders mervärdesskatter genom
specialsystemet för moms

Företag som haft försäljning av elektroniska tjänster
till konsumenter i andra EU-länder

Den 20:e i månaden efter försäljningskvartalen, dvs. 20.1, 20.4, 20.7 och 20.10.

 

Obs! Anmälningsdagen eller förfallodagen för betalningen flyttas inte på grund av veckoslut eller helg. Om den utsatta dagen infaller under ett veckoslut eller på en helg, ska deklarationen lämnas senast på den utsatta dagen. Med anledning av förmedlingen ska betalningen göras redan före den utsatta dagen för deklarationen för att den anses ha kommit i tid.

Skatteförvaltningen samlar
in betalningarna och förmedlar dem till ifrågavarande länders skatteförvaltningar

Anmälningar om byggande

Anmälningar om entreprenader för beställda byggtjänster
vars värde överskrider 15 000 euro

Den huvudsakliga genomföraren, eller om sådan inte finns, beställaren rapporterar arbets-tagaruppgifterna
om alla anställda och självständiga arbetsutförare på den gemensamma byggarbetsplatsen.

Den 5:e i andra månaden efter redovisningsmånaden.

 

Anmälningarna lämnas elektroniskt

Skatte-
förvaltningen

Arbetsgivarnas årsanmälan

Regelbundna och tillfälliga arbetsgivare.
 
Obs! Från betalningsåret 2016 ska en arbetsgivare som under skatteåret haft mer än 5 anställda lämna årsanmälan elektroniskt.

31.1.2017
 
Om anmälan lämnas elektroniskt, är förfallodagen 3.2.2017
 
Intyg om lönebetalning till arbetstagarna senast 15.1.

Skatte-
förvaltningen

Årsanmälan om dividender

Aktiebolag som delat ut dividend

 

Från 2016 ska årsanmälan lämnas elektroniskt, om den gäller fem eller flera mottagare.

31.1.2017
 
Om anmälan lämnas elektroniskt, senast 3.2.2017

Skatte-
förvaltningen

Årsanmälan om delägarlån

Aktiebolag som gett delägarlån.
 
Uppgifterna lämnas även i skatte-deklarationen (blankett 6B).

24.2.2017

Skatte-
förvaltningen

Inkomst-

skattedeklaration

Aktiebolag

Inom 4 månader från redovisningsperiodens slut

Skatte-
förvaltningen

 

Rörelseidkare och yrkesutövare

Skattedeklarationen för näringsverksamhet och den förhandsifyllda skattedeklarationen ska returneras 3.4.2017 eller på en i blanketten angiven senare returdag, antingen 9.5 eller 16.5.2017. Den förhandsifyllda skattedeklarationen returneras bara om det finns någonting att rätta eller lägga till.

Skatte-
förvaltningen

 

Öppna bolag och kommanditbolag (näringssamman-
slutningar)

Skattedeklarationen för näringsverksamhet ska returneras 3.4.2017

Skatte-
förvaltningen

FÖRSÄKRINGAR

     

ArPL-premier

Arbetsgivare med ArPL-arbetstagare

Den 20:e i den överenskomna betalningsmånaden/

månaderna.

Pensions-
försäkrings-
bolag

Olycksfalls-
försäkringspremie

Arbetsgivare med olycksfallsförsäkra-de anställda

Löneanmälan 31.1.2017

Försäkrings-
bolag

Arbetslöshets-
försäkrings-
premie

Arbetsgivare med försäkrade anställda

I regel tre förfallodagar: 1.1, 1.5 och 1.10.2017. Stora arbetsgivare har fem förfallodagar:
1.1, 1.3, 1.5, 1.9 och 1.10.2017.

Arbetslöshets-
försäkrings-
fonden

ArPL-årsanmälan

Arbetsgivare

31.1.2017

Pensions-
försäkrings-
bolag

Löneanmälan till olycksfalls-
försäkringsbolag

Arbetsgivare

31.1.2017

Försäkrings-
bolag

Anmälan om lönesumma till arbetslöshets-
försäkringsfonden

Arbetsgivare

31.1.2017

Arbetslöshets-
försäkrings-
fonden

       

BOKSLUTSHANDLINGAR

       

Bokslutshandlingar
  

Skatteförvaltningen skickar

Den bokslutsinformation som enligt lagens ska registreras (samman-slutningar som

använder blankett 6B) till handelsregistret. Ytterligare information: http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisnin
gar/Vanliga_fragor/Inlamnan
de_av_bokslutsuppgifter__
Vanliga(17486)

Aktiebolag; öppna

bolag och kommanditbolag vars ansvariga bolagsman

är ett aktiebolag; öppna bolag och kommanditbolag vars ansvariga bolagsman är ett sådant personbolag vars bolagsman är ett aktiebolag.

2 månader efter bokslutets fastställande.
 
Bokslutet skall upprättas inom 4 månader från redovisningsperiodens slut.

Handels-
registret

På begäran ska även en

kopia av handlingarna

lämnas när två veckor har förflutit från bokslutets fastställande tills handlingarna har sänts till handelsregistret.

Övriga bokförings-

skyldig, om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade och den därpå föregående redovisningsperioden:

  • omsättning
  • minst 12 000 000 €
  • balansomslutning minst 6 000 000 €
  • antal anställda 50 i genomsnitt

6 månader efter redovisningsperiodens slut.

Handels-
registret