Företagarens socialskydd

Idag har företagaren rätt till nästan samma sociala förmåner (exempelvis sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner, föräldradagpenning osv.) som löntagaren.

Fortfarande finns det dock skillnader i socialskyddet. Vissa kan inte avskaffas på grund av företagsverksamhetens natur. Det är emellertid motiverat att åtgärda många missförhållanden.

De avgifter som företagaren betalar för sitt socialskydd och de förmåner de berättigar till är inte helt i samklang. På de lägsta försäkringsnivåerna får företagaren inget som helst inkomstrelaterat socialskydd utan de sociala förmånerna finns på grundskyddsförmånernas nivå.

Grundskyddsförmånerna finansieras med skattemedel. Finansieringen av socialskyddet är delvis kopplat till förvärvsarbete så att arbetsgivaren har det huvudsakliga betalningsansvaret för löntagarnas arbete och arbetstagaren har ett mindre ansvar. Finansieringen av företagarens inkomstrelaterade socialskydd sker med smärre undantag så att företagaren ansvarar för betalningarna i sin helhet.

Allmänt sett ska socialskyddslagstiftningen sträva efter ett enda enhetligt företagarbegrepp. Detta skulle göra det lättare för medborgarna att inse sin egen situation och förbereda sig på olika livssituationer på det sätt som bäst lämpar sig för dem. Det är befogat att förenhetliga företagarbegreppet enligt den bäst kända avgränsningen, dvs. en person som är förpliktad att ta en FöPL-försäkring.