Dataskyddsbeskrivning och cookies (kakor)

Dataskyddsbeskrivning

Integritetsskyddet är mycket viktigt för Företagarna i Finland. För att kunna utföra våra intressebevakningsuppgifter, erbjuda tjänster för våra medlemmar, ordna evenemang samt informera och marknadsföra måste vi behandla personuppgifter. Vi strävar efter att behandla alla personuppgifter på ett ansvarsfullt, datasäkert och transparent sätt.

Denna dataskyddsbeskrivning gäller behandlingen av personuppgifter om Företagarna i Finlands personmedlemmar, representanter för medlemsföretag, förtroendevalda, representanter för intressenter, kunder, representanter för potentiella medlemmar samt användare av webbplatsen och applikationerna.

Du kan bekanta dig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen genom att klicka på flikarna nedan.

Följande aktörer är gemensamt personuppgiftsansvariga och ansvarar för den behandling av de personuppgifter som avses i denna dataskyddsbeskrivning:

 • Företagarna i Finland rf:s centralorganisation
 • Företagarna i Finland rf:s regionala föreningar
 • Företagarna i Finland rf:s lokalföreningar
 • Suomen Yrittäjien Sypoint Oy (0581846-9)

De gemensamt personuppgiftsansvariga definierar tillsammans syftena och metoderna för behandlingen av personuppgifter. De gemensamt personuppgiftsansvariga kallas hädanefter ”Företagarna i Finland” eller ”vi”.

Vid användningen av vissa funktioner i sociala medier, exempelvis när vi administrerar Facebooksidan för Företagarna i Finland, kan vi också vara gemensamt personuppgiftsansvariga med den aktuella tjänsteproducenten för sociala medier.

***

Denna dataskyddsbeskrivning gäller situationer där Företagarna i Finland rf och dess regionala föreningar och lokalföreningar samt Suomen Yrittäjien Sypoint Oy tillsammans definierar syftena och metoderna för behandling av personuppgifter, och därmed är sådana gemensamt personuppgiftsansvariga som avses i dataskyddslagstiftningen. Ingen av parterna i behandlingen skulle kunna uppfylla de syften för behandlingen som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning utan de övriga parterna.

De gemensamt personuppgiftsansvariga har avtalat om att Företagarna i Finland rf ansvarar för att informera genom denna dataskyddsbeskrivning och är den primära aktör som du kan kontakta om du vill använda dina rättigheter. Detta hindrar dig inte från att kontakta exempelvis din egen lokalförening angående behandlingen av personuppgifter.

När det gäller Företagarna i Finland kan du i ärenden som gäller behandling av personuppgifter i första hand kontakta:

 • Företagarna i Finland rf
 • Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
 • Besöksadress: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors
 • E-postadress: jasenpalvelu@yrittajat.fi
 • Telefonnummer: 09 229 221

Om du vill använda dina rättigheter kan du kontakta den person som anges i punkt “Överföring av personuppgifter”.

Dessutom har vi kommit överens om följande gällande den gemensamma rollen som personuppgiftsansvariga:

 • Lokalföreningarnas representanter har endast tillgång till sina egna föreningars medlemsuppgifter.
 • Regionföreningarnas representanter har tillgång till CRM-systemet, där man behandlar personuppgifter om medlemmar, förtroendevalda, intressenter, evenemangsdeltagare och representanter för potentiella medlemmar. Regionföreningarnas representanter ser uppgifterna i begränsad form och kan endast redigera sina egna medlemsuppgifter.
 • Representanterna för centralorganisationen, Företagarna i Finland rf, har tillgång till och rätt att redigera alla personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Centralorganisationen kan utifrån uppgifterna sammanställa statistiska analyser för regionföreningarnas bruk. Vi inom Företagarna i Finland rf behandlar uppgifter om förtroendevalda, intressenter, kunder och representanter för potentiella medlemmar med tanke på lokalföreningarnas, regionföreningarnas och centralorganisationens intressen: exempelvis åtgärderna för medlemsrekrytering har som mål att företag ska bli medlemmar i lokalföreningen.

Vi är gemensamt personuppgiftsansvarig även då vi administrerar en sida på Facebook eller använder Facebooks funktioner, exempelvis gilla-knappar, på vår webbplats. I fråga om uppgifterna om användningen av våra Facebooksidor är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med Facebook. Vi samlar in statistik om bland annat gillningar och besök på våra Facebooksidor samt våra publiceringars synlighet, samt demografiska profiler för de personer som nåtts av våra publiceringar. Vi kan också se de offentliga uppgifterna om de personer som gillat eller kommenterat på våra sidor, såsom namn och profilbild, samt övriga uppgifter i enlighet med de sekretessinställningar som användaren valt på Facebook. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Facebooks dataskyddsbeskrivning.

På våra mobilapplikationer, som gjorts tillgängliga för användaren via exempelvis Apple App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas utöver denna dataskyddsbeskrivning även den aktuella serviceproducentens dataskyddspolicy. Du kan ta reda på mer information om den via din enhet eller genom att besöka webbplatsen för appbutiken i fråga.

Vi behandlar personuppgifter om Företagarna i Finlands personmedlemmar, representanter för medlemsföretag, förtroendevalda, representanter för intressenter, kunder, representanter för potentiella medlemmar samt användare av webbplatsen och applikationer.

Vilka uppgifter som behandlas beror på grupperna av registrerade, men de omfattar i huvudsak den registrerades namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om den organisation som den registrerade representerar, såsom uppgifter om organisationen som är offentligt tillgängliga. Vi samlar in uppgifter om webbplatsens användarna med hjälp av cookies, i enlighet med vad som beskrivs närmare i vår cookiepolicy.

***

Vi behandlar följande grupper av uppgifter om de registrerade:

Personmedlemmar eller kontaktpersoner för medlemsföretag

Grupper av registrerade:

 • representanter för medlemsföretag
 • seniormedlemmar
 • studerandemedlemmar
 • heders- och stödmedlemmar

Uppgifter som behandlas:

 • den registrerades personuppgifter, såsom namn, kön, betjäningsspråk, födelsedatum, uppgifter om studier, adress, telefonnummer, e-post
 • uppgifter om medlemskapet, såsom uppgifter om när personen anslutit sig som medlem, byte av förening, avslutande av medlemskapet och orsaker till detta, fakturerings- och betalningsuppgifter, uppgifter om produkter och beställningar, kundrespons och kontakter, uppföljningsuppgifter om kommunikationen
 • grundläggande uppgifter om den organisation som den registrerade representerar, såsom organisationens namn, FO-nummer, bransch, antal anställda, datumet för grundande av företaget, offentliga registeruppgifter ur Företags- och organisationsdatasystemet samt kontaktuppgifter, såsom besöks-, post- och faktureringsadress, telefonnummer, e-post, webbadresser för sociala medier, betjäningsspråk

Förtroendevalda och representanter

Grupp av registrerade:

 • förtroendevalda och representanter för Företagarna i Finland rf:s lokalföreningar, regionala föreningar och centralorganisation
 • förtroendevalda och representanter för branschföreningar

Uppgifter som behandlas:

 • personuppgifter, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, kön
 • uppgifter om förtroendeuppdraget, såsom förtroendeuppdrag och dess start- och sluttid

Representanter för intressenter

Grupper av registrerade:

 • politiska beslutsfattare
 • tjänstemän
 • medierepresentanter
 • representanter för andra organisationer
 • företagare som kandiderar till politiska förtroendeuppdrag
 • övriga motsvarande intressenter

Uppgifter som behandlas:

 • den registrerades personuppgifter, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, organisation, titel samt för personer med offentliga förtroendeuppdrag (riksdagsledamöter, medlemmar i kommunfullmäktige) uppgifter om partitillhörighet

Kunder

Grupp av registrerade:

 • personer som anmält sig till evenemang
 • produkter, såsom belöningsprodukter, personer som köpt eller beställt en tidning
 • personer som är mottagare av ett pris, en produkt eller en tidning

Uppgifter som behandlas:

 • den registrerades personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, allergiuppgifter, födelsedatum, titel, uppgifter om företagarkarriären eller andra meriter
 • uppgifter om den organisation som den registrerade representerar, såsom organisationens namn och kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter, organisationens medlemskap
 • uppgifter om beställningar, såsom evenemangets, produktens eller beställningens namn och typ

Representanter för potentiella medlemmar

Grupp av registrerade:

 • representanter för potentiella medlemsföretag

Uppgifter som behandlas:

 • den registrerades personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, titel
 • uppgifter om den organisation som den registrerade representerar, såsom organisationens namn och kontaktuppgifter
 • uppgifter som den registrerade har uppgett i samband med exempelvis en beställning av nyhetsbrev eller en begäran om att bli kontaktad
 • övriga uppgifter som samlats in under en tidigare medlems- eller kundrelation

Användare av webbplatsen och applikationerna

Grupper av registrerade:

 • användare av webbplatsen som inte loggar in i tjänsterna eller på annat sätt uppger personuppgifter
 • användare av webbplatsen eller applikationerna som loggar in i tjänsterna eller laddar ner material, beställer nyhetsbrev, lämnar en kontaktbegäran eller gör inköp i nätbutiken eller som kan identifieras genom öppnande av ett e-postmeddelande som vi skickat

Uppgifter som behandlas:

 • uppgifter om användningen och användarens enhet som samlats in med hjälp av cookies och motsvarande teknik
 • uppgifter som den registrerade själv har uppgett på blanketter, såsom namn, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter, leveransadress, organisationsmedlemskap

Vi kan kombinera ovan nämnda uppgifter och med hjälp av dataanalys härleda ny information ur dem, exempelvis modeller för ett visst segments (en målgrupps) beteende.

Vi behandlar personuppgifter huvudsakligen för följande syften:

 • uppgifter om personmedlemmar och medlemsföretagens representanter för administration av medlemskapet, kommunikation, marknadsföring, försäljning och utveckling av verksamheten samt produktion av medlemstjänster
 • uppgifter om förtroendevalda för kommunikation, beviljande av användaruppgifter för digitala verktyg, kontroll av grunderna för utfärdande av förtjänsttecken, samt dokumentation av organisationens historik i fråga om förtroendevalda
 • uppgifter om intressenter för att informera om vår verksamhet och våra mål samt ordna evenemang och möten med intressenter
 • uppgifter om kunder för att genomföra evenemang och leverera en tjänst eller beställning, fakturera, samla in respons, sköta eventuella reklamationer samt sköta marknadsföring och försäljning
 • uppgifter om mottagare av belöningsprodukter för att kontrollera om kriterierna för det märke som beviljas uppfylls och för att göra ett diplom
 • uppgifter om representanter för potentiella medlemmar för att marknadsföra och sälja medlemskap
 • uppgifter om användare av webbplatsen för att förverkliga tjänsterna (exempelvis för inloggning och för att leverera beställningar), för analys av användningen av webbplatsen, riktad reklam och marknadsföring samt skötsel av datasäkerheten

Vi behandlar personuppgifter:

 • på basis av avtal, såsom för skötseln av ett medlemsförhållande och genomförande av medlemstjänster, samt till exempel för att leverera beställningar från nätbutiken eller erbjuda utbildning
 • på basis av ett berättigat intresse, exempelvis för att administrera medlemskap och relationer till förtroendevalda samt för marknadsföring, försäljning och profilering i anknytning till dessa
 • på basis av samtycke, exempelvis för att installera cookies, för att publicera uppgifter i tjänsten Yrityshakemisto och för elektronisk direktmarknadsföring i vissa situationer.
 • på basis av en lagstadgad skyldighet, exempelvis för att upprätthålla organisationens medlemsregister och för att behandla personuppgifter i verifikat för att uppfylla våra skyldigheter gällande bokföring

Vi kan kombinera uppgifter ur olika grupper av uppgifter, exempelvis uppgifter om medlemskap, deltagande i evenemang, öppnande av e-postmeddelanden och användning av våra tjänster, och analysera dem statistiskt. Vi kan profilera dig i ett visst segment (en målgrupp) och använda uppgifter som härletts med hjälp av dataanalys för att utveckla våra tjänster samt rikta marknadsföring och reklam.

Vi fattar inte automatiserade beslut som skulle ha juridiska följder för en registrerad.

***

Vi behandlar uppgifter för följande syften och på följande grunder:

Avtal:

När vi levererar en beställning, genomför ett evenemang som en registrerad har anmält sig till eller sköter våra rättigheter och skyldigheter enligt personmedlemmars medlemsavtal, grundar sig behandlingen på uppfyllandet av avtalet. Vi kan inte leverera eller fakturera beställningar utan att behandla personuppgifter. Om det är frivilligt att ange vissa uppgifter anges de separat i respektive blankett.

Berättigat intresse i anknytning till förhållande med medlem, förtroendevald eller kund:

Vi behandlar uppgifter om medlemmarnas representanter och personmedlemmar för registrering av medlemmar, elektronisk och annan kommunikation med medlemmar, erbjudande av tjänster och förmåner som hör till medlemskapet, genomförande av enkäter och undersökningar som främjar medlemskapets syfte, uppmärksammande av medlemsföretagens och -företagarnas bemärkelsedagar, analys och statistikföring samt förverkligande och utveckling av verksamheten. Vi behandlar uppgifter om förtroendevalda för kommunikation, beviljande av användaruppgifter för digitala verktyg, kontroll av grunderna för utfärdande av förtjänsttecken, samt dokumentation av organisationens historik i fråga om förtroendevalda. Vi behandlar uppgifter om mottagare av priser eller andra produkter samt tidningar för att kunna leverera produkten i fråga. Utan behandling av personuppgifter kan vi inte uppfylla det medlems- eller kundavtal som vi har ingått med den organisation som du representerar eller som anknyter till dig eller möjliggöra en persons roll i förtroendeuppdrag inom organisationen. Om du önskar kan du påverka behandlingen på de sätt som anges i punkt “Dina rättigheter”.

Berättigat intresse i fråga om kommunikation med intressenter:

Till de grundläggande förutsättningarna för vår verksamhet hör att vi kan driva våra medlemmars intressen. Detta är möjligt endast genom kommunikation med intressenter. Vi anser att det också ligger i registrerade intressenters intresse att få information om teman som är viktiga för finländska företagare samt förmedla information vidare till läsare (medier) eller politiska intressenter (politiska påverkare). Vi anser att du rimligen kan förvänta dig behandling med tanke på din offentliga roll. Om du önskar kan du påverka behandlingen på de sätt som anges i punkt “Dina rättigheter”.

Berättigat intresse i fråga om övrig behandling:

Till de delar som vi utvecklar våra tjänster, rekryterar medlemmar och gör annan marknadsföring samt gör statistiska analyser och profilering i anknytning till detta genom att kombinera uppgifter från olika informationskällor eller sköter datasäkerheten på basis av ett berättigat intresse, anser vi att behandlingen är till nytta både för oss och för den registrerade. Behandling av personuppgifter ger oss möjlighet att erbjuda dig bättre tjänster, berätta om våra medlemsförmåner för personer som sannolikt är intresserade av dem samt hålla våra tjänster trygga för alla användare. Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt gällande våra rutiner och ge dig de möjligheter att påverka som beskrivs i punkt “Dina rättigheter”.

Samtycke:

Vi installerar cookies och behandlar personuppgifter som samlats in med hjälp av dem på basis av samtycke. Vi kan också be om ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Om du inte ger ditt samtycke leder det till att de annonser du ser inte är riktade specifikt till dig och att du inte får sådan elektronisk direktmarknadsföring som skickas på basis av samtycke. Till tjänsten Yrityshakemisto lägger vi uppgifter om de medlemsföretag och deras representanter som gett sitt samtycke till publiceringen av uppgifter.

Lagstadgad skyldighet:

Till de delar som vi behandlar personuppgifter i föreningens medlemsregister på basis av föreningslagen eller behandlar personuppgifter i verifikat på basis av bokföringslagen, grundar sig behandlingen på en lagstadgad skyldighet. Vi måste också spara vissa uppgifter för att kunna visa att vi uppfyller våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.

Vi samlar huvudsakligen in personuppgifter från följande källor:

 • uppgifter om medlemsföretagens representanter fås från medlemsföretaget eller den registrerade själv;
 • uppgifter om förtroendevalda fås från den registrerade själv;
 • uppgifter om representanter för intressenter fås från offentliga informationskällor, exempelvis från organisationernas webbplatser;
 • uppgifter om deltagare i evenemang fås i samband med anmälningarna till evenemangen;
 • uppgifter om kunder, såsom uppgifter om mottagare av tjänster, priser, produkter eller tidningsprenumerationer, får vi från beställaren av tjänsten eller produkten i fråga;
 • uppgifter om representanter för potentiella medlemmar fås från PRH:s lista över grundade företag, från samarbetspartner och från offentliga informationskällor på internet; samt
 • uppgifter om användare av webbplatsen samlas in med hjälp av cookies eller motsvarande teknik eller från de registrerade själva via blanketter eller chattjänsten.

Vi behandlar i regel personuppgifter så länge det är nödvändigt med tanke på grunden för behandlingen. Vi strävar efter att säkerställa att de uppgifter vi behandlar är aktuella och felfria. Vi kan också själv påverka uppgifternas förvaringstid och omfattning genom de påverkningsmöjligheter som beskrivs närmare i punkt “Dina rättigheter”.

***

Förvaringstiderna för personuppgifter beror på vilken grupp de tillhör:

 • uppgifterna om en medlem och en representant för ett medlemsföretag behandlas så länge som medlemskapet och/eller personens ställning i organisationen i fråga är i kraft, och vi tar bort uppgifterna när 3 år har gått sedan medlemskapet avslutades;
 • uppgifterna om representanter för intressenter behandlas så länge som personen i fråga om sin ställning hör till intressenten i fråga, och vi tar bort uppgifterna inom rimlig tid efter att personens uppgift förändrats;
 • uppgifterna om förtroendevalda sparas för historiker och matriklar så länge som personen inte har motsatt sig förvaring av personuppgifterna för dessa ändamål;
 • uppgifterna om kunder behandlas i genomsnitt i 3 år efter deltagandet i ett evenemang eller avslutandet av en beställning, varefter vi behandlar namn- och adressuppgifter samt sammanfattade uppgifter om kundrelationen för marknadsförings- och försäljningssyften på de sätt som beskrivs i följande punkt;
 • uppgifterna om representanter för potentiella medlemmar behandlas i genomsnitt i 3 år efter att uppgifterna samlats in, förutsatt att den registrerade representerar den organisation som är föremål för marknadsföring och försäljning och inte särskilt har begärt att uppgifterna ska raderas;
 • uppgifterna om användare av webbplatsen förvaras under medlems- eller kundrelationen samt 3 år efter att den avslutats, varefter vi behandlar namn- och kontaktuppgifter samt sammanfattade uppgifter om medlems- eller kundrelationen för marknadsförings- och försäljningssyften på de sätt som beskrivs i föregående punkt
 • eventuella personuppgifter i verifikat sparas för att uppfylla våra lagstadgade bokföringsskyldigheter i minst sex år efter slutet av den räkenskapsperiod som händelsen gäller
 • uppgifter om personer som lämnat ett direktmarknadsföringsförbud sparar vi till nödvändiga delar för att kunna iaktta förbudet.

Du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter på flera olika sätt. Omfattningen och metoderna för användningen av rättigheter beror delvis på användningsändamålen. Du kan bland annat kontrollera de personuppgifter som finns sparade om dig, begära att de ska korrigeras eller kompletteras, begränsa eller motsätta dig behandling, förbjuda marknadsföring, dra tillbaka ditt samtycke, begära att dina uppgifter ska överföras eller lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

***

Du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter på följande sätt:

Granskning, korrigering och radering av uppgifter:

Du har rätt att granska de personuppgifter som finns sparade om dig. På din begäran korrigerar, kompletterar eller raderar vi uppgifter som är felaktiga, bristfälliga eller föråldrade med tanke på syftet med behandlingen. Sådana personuppgifter vars sparande lagen förutsätter kan inte raderas.

Överföring av uppgifter:

Om du önskar kan du få de personuppgifter du uppgett, som vi behandlar automatiskt på basis av samtycke eller avtal, i en allmänt använd maskinläsbar form och få dem överförda till en tredje part.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring och relaterad profilering:

Du kan när som helst förbjuda att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du kan motsätta dig elektronisk direktmarknadsföring genom att klicka på länken i slutet av våra e-postmeddelanden.

Rätt att motsätta sig och begränsa behandling:

Du kan motsätta dig behandling som grundar sig på berättigat intresse med hänvisning till din personliga situation. Exempelvis i en sådan situation begränsas behandlingen medan man bedömer dina grunder för att motsätta dig behandling. Behandlingen kan också begränsas exempelvis när du hävdar att dina personuppgifter är inkorrekta, varvid behandlingen begränsas för en tid inom vilken vi kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Återkallande av samtycke:

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Samtycke till elektronisk direktmarknadsföring kan återkallas genom att klicka på länken i slutet av våra e-postmeddelanden.

Val gällande cookies:

Du kan påverka användningen av cookies och motsvarande teknik med hjälp av inställningarna för cookies här. Observera att cookies som är nödvändiga för användningen av våra tjänster (såsom cookies för varukorgen, inloggningsfunktionen och verktyget för hantering av samtycke till cookies) används oavsett detta val.

Rätt att lämna in klagomål:

Du kan lämna in ett klagomål till myndigheterna om du anser att dina uppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot denna dataskyddsbeskrivning eller gällande lagstiftning. Tillsynsmyndigheten är dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi).

När du vill använda ovan nämnda rättigheter ber vi dig kontakta följande personer:

 • Medlemmar: virpi.luke@yrittajat.fi
 • Förtroendevalda: hannamari.heinonen@yrittajat.fi
 • Intressenter virpi.luke@yrittajat.fi
 • Kunder: karri.ruuskanen@yrittajat.fi
 • Potentiella medlemmar: johanna.hallikainen@yrittajat.fi
 • Webbplatsen: arttu.talvela@yrittajat.fi

Var beredd på att bevisa din identitet. Vi kan vid behov be dig om tilläggsuppgifter för att säkerställa din identitet.

För förvaring av uppgifterna använder vi huvudsakligen datasäkra servercentraler och underleverantörer i Europa. I vissa fall kan behandlingen av uppgifterna kräva att de överförs till en organisation i ett land utanför EU eller EES eller att en sådan organisation får tillgång till dem. I dessa fall följer vi kraven i dataskyddslagstiftningen. Vi förutsätter exempelvis en förbindelse till EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi överlämnar uppgifter till tredje parter i noggrant övervägda situationer, exempelvis för att erbjuda medlemsförmåner till samarbetspartner, för forskningssyften, till myndigheter om de gör en lagenlig begäran, i samband med företagsarrangemang till den mottagande parten eller utifrån den registrerades samtycke.

I samband med digital reklam kan tredje parter samla in uppgifter från användarna av våra tjänster via cookies som självständiga personuppgiftsansvariga. Vi kan också överlämna cookie-information om användare till tredje parter, så att de kan rikta reklam till webbplatsen för Företagarna i Finland eller annanstans på internet.

***

Vi överlåter uppgifter i följande noggrant övervägda situationer:

Samtycke:

Vi kan överlåta dina uppgifter till tredje parter, om du har gett ditt samtycke till det.

Medlemsförmåns- och andra partner:

Vi kan överlåta dina uppgifter till samarbetspartner, så att de kan erbjuda förmåner som hör till medlemskapet eller exempelvis till en guide som du laddat ner till dig eller det medlemsföretag som du representerar.

Evenemang:

Vi kan lämna ut uppgifter om evenemangsdeltagare till samarbetspartner som är centrala för anordnandet av evenemanget, såsom catering-, transport-, kongress- och resebyråföretag.

Undersökningar:

Vi kan lämna ut uppgifter för statistiska, vetenskapliga eller historiska undersökningar, förutsatt att de har konverterats till en sådan form att objektet för uppgifterna inte längre kan identifieras.

Omorganisering:

Om vi fusioneras eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet, kan användarnas personuppgifter överlåtas till den mottagande organisationen och dess rådgivare.

Myndigheter:

Vi kan överlåta dina personuppgifter på begäran av en behörig myndighet, i enlighet med gällande lagstiftning.

Indrivning:

Vi kan överlåta dina uppgifter till utvalda samarbetspartner för att driva in fordringar.

Digital reklam:

På basis av ditt samtycke till cookies kan vi överlåta din cookie-identifierare och IP-adress samt uppgifter om sidor du besöker (bl.a. URL-adress, storleken på reklamplatser) för att rikta reklam. Dessa uppgifter kan i regel inte identifiera dig personligen. Mer information om cookies finns i vår cookiepolicy.

Vi använder tjänster som produceras av tredje parter. I detta fall ser vi till att uppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt genom avtalsarrangemang och genom att ge tredje parter råd om databehandlingen. Dessa tredje parter behandlar uppgifter endast på uppdrag och i vår räkning som personuppgiftsbiträde.

Säker behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi använder olika organisatoriska och tekniska metoder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig eller olovlig användning. I fråga om våra underleverantörer säkerställer vi att vi endast använder sådana personuppgiftsbiträden som vidtar olika skyddsåtgärder så att behandlingen uppfyller dataskyddsförordningens krav och tryggar skyddet av den registrerades rättigheter. Vi ingår ett avtal om behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen med varje personuppgiftsbiträde.

***

Vi tillämpar bland annat följande skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade:

 • Endast vissa på förhand utnämnda anställda hos den personuppgiftsansvariga har tillgång till personuppgifterna och rätt att använda dem.
 • Användningen av personuppgifter skyddas genom användarspecifika inloggningsuppgifter, lösenord och användningsrättigheter. Systemet skyddas också av brandväggar och med andra tekniska metoder.
 • Uppgifterna finns i en dator som är placerad i en server i en datorhall, som obehöriga inte har tillträde till.
 • Uppgifterna förvaras i låsta och bevakade lokaler.
 • Uppgifterna säkerhetskopieras regelbundet.

Till de delar som vi använder underleverantörer för behandlingen och uppgifterna behandlas någon annanstans än i servrar som vi kontrollerar, garanterar vi genom avtalsarrangemang att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbiträden ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom:

 • pseudonymisering och kryptering av personuppgifterna;
 • förmåga att garantera kontinuerlig konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och tålighet för fel i behandlingssystemen och tjänsterna;
 • förmåga att snabbt återställa uppgifternas tillgänglighet i fall av ett fysiskt eller tekniskt fel; samt
 • ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera de tekniska och organisatoriska åtgärdernas effektivitet för att säkerställa säkerheten i uppgiftsbehandlingen.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna dataskyddsbeskrivning exempelvis för att tjänsterna utvecklas eller på grund av förändringar i lagstiftningen eller myndigheternas rekommendationer. Vi informerar om förändringar i dataskyddsbeskrivningen i våra tjänster och/eller personligen exempelvis per e-post.

***

Denna dataskyddsbeskrivning publicerades 20.02.2023, när Företagarna i Finland rf:s tidigare dataskyddsbeskrivningar för medlemmar, intressenter, evenemang, marknadsföring och webbplatsen samt nätbutiken sammanställdes till en enda dataskyddsbeskrivning, och ett nytt verktyg för samtycke till cookies togs i bruk på webbplatsen.

Tidigare versioner finns här:

Denna dataskyddsbeskrivning kompletteras av en cookiepolicy. Du kan ge ditt samtycke, neka till att ge ditt samtycke eller dra tillbaka ditt samtycke till användning av cookies när som helst via cookie-inställningarna.

Cookiepolicy

Företagarna i Finland använder cookies i sina webbtjänster för att förverkliga tjänstens funktioner, analysera användningen av tjänsterna, mäta publiken samt rikta marknadsföring och reklam. Med hjälp av cookies vill vi erbjuda dig en bättre användningsupplevelse och relevantare reklam.

För Företagarna i Finland rf:s huvudwebbplats, www.yrittajat.fi, har vi förbundit oss till IAB Europes självregleringsprinciper för transparens och samtycke (Trasparency & Consent Framework), och vi följer de regler som ingår i dem. Vi använder ett verktyg för hantering av samtycke till cookies (Consent Management Platform), vars identifieringsnummer är 28. Genom cookieverktyget kan du hantera dina val gällande cookies, exempelvis ge ditt samtycke, avstå från att ge ditt samtycke eller dra tillbaka ditt samtycke. En del av våra samarbetspartner behandlar uppgifter som samlats in genom cookies på basis av ett berättigat intresse. Du kan motsätta dig behandling på basis av ett berättigat intresse via verktyget för hantering av samtycke till cookies, som du får fram via knappen nedan.

På de övriga webbplatserna hittar du verktyget för hantering av samtycke till cookies via länken för cookie-inställningar i menyn längst ner på respektive webbplats.

Denna policy för cookies gäller Företagarna i Finland rf:s webbplatser. Nedan berättar vi mer om:

Bekanta dig med andvändning av cookies (kakor) genom att klicka på flikarna nedan.

Vi kan samla in uppgifter om användarens enhet med hjälp av cookies (kakor) och annan motsvarande teknik, såsom webbläsarens lokala datalager. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i användarens enhet. Cookies innehåller ofta en anonym, individuell identifierare, med vilken vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker vår webbplats.

Vi använder så kallade sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies förstörs automatiskt när webbläsaren stängs. Permanenta cookies lagras i enheten tills de tas bort eller deras giltighetstid löper ut.

Cookies är inte till någon skada för din enhet eller ditt surfande på nätet. Cookies är textfiler som inte innehåller virus. Filerna är också små, så datorns minne blir inte fullt fastän du tillåter att cookies sparas i din dator.

Även våra samarbetspartner installerar cookies på webbplatsen. Endast den server som installerat en cookie kan senare läsa den.

Vi och utvalda samarbetspartner kan spara uppgifter på din dator, såsom cookies och enhetsidentifierare, och använda uppgifterna för de syften som anges i verktyget för hantering av samtycke till cookies och i denna cookiepolicy.

Med hjälp av cookies samlar vi in tekniska uppgifter om din enhet och om användningen av vår webbplats. Till dessa uppgifter hör exempelvis:

 • uppgifter om enheten, såsom typ, webbläsarversion, skärmstorlek, operativsystem, IP-adress, webbläsarens ID (user agent);
 • kanal för insamling av information (webbläsare, mobil webbläsare, applikation);
 • individuell cookie-, enhets- eller mobil identifierare;
 • uppgifter om användningen av webbtjänster, såsom den sida från vilken användaren har kommit till vår webbtjänst, uppgifter om sidladdningar samt uppgifter om sessionens tidpunkt och längd, hur användaren har rört sig i webbtjänsten och vilket innehåll användaren sett, såsom artiklar och reklam; samt
 • uppgifter om webbplatser som öppnats via kund- eller marknadsföringsmeddelanden.

Vi kan kombinera de uppgifter som beskrivs ovan med de personuppgifter som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i vår dataskyddsbeskrivning.

Utöver Företagarna i Finland kan cookies installeras av tredje parter, såsom:

Tillhandahållare av analystjänster:
I våra tjänster använder vi bland annat Google Inc.:s webbanalystjänst Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats samt för att utveckla den så att den betjänar användarna ännu bättre. De uppgifter som finns sparade i cookies och som används av Googles verktyg (exempelvis pseudonymiserade IP-adresser) skickas vidare för att sparas i Googles servrar på olika håll i världen. Av denna orsak kan uppgifterna behandlas i servrar som finns någon annanstans än i det land där användaren bor. Med hjälp av uppgifterna bedömer Google användarens sätt att bläddra bland webbplatsens innehåll och sammanställer en rapport om användningen av webbplatsen. Google gör också utredningar om de tjänster som erbjuds i anslutning till webbplatsen och producerar statistik om internetanvändningen. Google kan också förmedla information till tredje parter om lagstiftningen kräver det eller i fall där en tredje part behandlar uppgifter på uppdrag av Google. Du kan installera ett tillägg i din webbläsare, som hindrar Google Analytics från att samla in information. Du hittar tillägget här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi. Vi använder även Google Analytics mer avancerade funktioner (remarketing, tjänsten för liknande publiker, Google Display-nätverkets rapportering av antalet visningar, Google Analytics rapportering av målgruppsinformation och ämnesområden).

Utförare av publikmätningar:
Vi deltar i Finlands officiella publikmätning (Finnish Internet Audience Measurement). Mätningarna görs av Audience Project med hjälp av cookies. Med ditt samtycke samlar vi in de uppgifter som beskrivs i punkt “Vilka uppgifter samlar vi in med hjälp av cookies# ovan om användningen av webbtjänsten med tanke på publikmätningar. Om du inte ger ditt samtycke till insamling av personuppgifter, avlägsnas information som kan identifiera dig i de mätningsdata som samlas in för statistikföringen av antalet besökare.

Reklampartner:
På Företagarna i Finland rf:s huvudwebbplats visas reklam från tredje parter. Med hjälp av reklamintäkterna kan vi se till att sidan även framöver har innehåll som betjänar dig. För reklamen tar vi hjälp av samarbetspartner bland annat för den tekniska distributionen av annonsen, beräkning av antalet visningar av annonser och riktande av reklam. Våra samarbetspartner är bland annat Google, Doubleclick, Facebook och Adform. Vi kan också själva med våra samarbetspartners hjälp rikta reklam på andra sidor på internet till personer som har besökt vår webbplats (så kallad omriktad reklam). Vi använder i huvudsak endast sådana reklampartner som har förbundit sig till självregleringen inom området (IAB Europe Transparency & Consent Framework).

Tjänsteproducenter för chatt:
Vi använder en chattfunktion i våra tjänster. För att en chattsession ska kunna upprätthållas krävs installation av cookies. Tjänsteproducenter för chatt, såsom Giosg, kan också samla in generiska jämförelsedata från olika webbplatser och kombinera dem exempelvis för att utveckla sina tjänster.

Innehållstjänster och tjänsteproducenter i sociala medier:
I våra webbtjänster används verktyg och tillägg från tredje parter. Sådana verktyg är bland annat inbäddade sociala medier eller videotjänster på webbplatser eller funktioner för att gilla och dela i sociala medier. Tjänsteproducenter, såsom Facebook, Twitter och YouTube, kan installera cookies och följa din interaktion med det inbäddade innehållet, precis som om du besökte deras webbplatser. De kan också samla in information om användarna av webbtjänster exempelvis för att rekommendera innehåll eller följa upp besökarantalet. Vi ber dig att bekanta dig med respektive tjänsteproducents dataskyddsrutiner separat.

En del av dessa tredje parter behandlar uppgifter som självständiga personuppgiftsansvariga. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i deras dataskyddspolicyer, som hittas via länkarna i verktyget för administration av samtycke till cookies. Till de delar som samarbetspartnerna deltar i självregleringen kring samtycke och transparens i digital reklam (IAB Europe Transparency & Consent Framework) har de utöver sina dataskyddspolicyer förbundit sig till att följa detta regelverk. Vi försöker också genom avtal säkerställa att uppgifterna behandlas ansvarsfullt och i enlighet med lagen.

Vi använder vanligen cookies för följande syften:

Nödvändiga cookies:
En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De möjliggör olika funktioner, såsom inloggning, varukorg och chattfunktion. Som nödvändiga cookies betraktar vi också de cookies som möjliggör exempelvis inbäddningar av innehåll, teknisk distribution av reklam och innehåll, tryggande av datasäkerheten samt förebyggande av missbruk och åtgärdande av fel. Dessa cookies är alltid i bruk.

Funktionscookies:
Med hjälp av dessa cookies kommer vi ihåg dina val, såsom användarnamn, språk eller område. Vi kan också använda funktionscookies för att erbjuda andra tjänster, exempelvis för att ge möjlighet att titta på videor på vår webbplats.

Prestandacookies:
Med hjälp av prestandacookies kan vi förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten i tjänsten samt göra publikmätningar. Med dessa cookies kan vi känna igen användare som återkommer till webbplatsen och analysera användningen av tjänsten. Med dessa cookies kan vi identifiera dig om du har loggat in i vår webbtjänst eller kommit till vår tjänst via ett e-postmeddelande som vi skickat.

Riktningscookies:
Med hjälp av riktningscookies kan vi samla in information om hurdant innehåll, hurdana tjänster och hurdana produkter du är intresserad av. Med hjälp av riktningscookies kan vi och våra samarbetspartner rikta annonser till dig på andra webbplatser och i sociala medier. Med hjälp av riktningscookies kan även tredje parter rikta reklam på vår webbplats och på andra webbplatser.

Nödvändiga cookies är alltid i bruk. Installationen av övriga cookies och behandling av information som samlas in genom dem grundar sig på ditt samtycke. Du kan neka till att ge sitt samtycke eller dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

***

På vår huvudwebbplats används cookies för följande ändamål enligt IAB Europes självregleringsanvisningar för transparens och samtycke:

Val av vanliga annonser:
För att välja ut vanliga annonser kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner använda realtidsinformation om kontexten där annonsen visas, inklusive uppgifter om innehållet och enheten, såsom enhetens typ och egenskaper, uppgifter om webbläsaren (user agent), URL och IP-adress, använda ungefärliga uppgifter om användarens plats, definiera hur ofta annonserna ska visas för användarna, definiera i vilken ordning annonserna ska visas för användarna samt förhindra att annonser visas i olämpliga redaktionella kontexter (som inte är trygga för varumärket). Samarbetspartnerna kan inte använda dessa uppgifter för att skapa personifierade reklamprofiler för framtida val av annonser. Obs! Med ungefärliga uppgifter om plats avses en inexakt plats med en radie på minst 500 meter.

Skapande av en personifierad reklamprofil:
För att skapa en personifierad reklamprofil kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner samla in uppgifter om användaren, såsom uppgifter om användarens agerande, bläddringshistorik för webbplatser eller applikationer, intressen, demografiska faktorer eller plats i syfte att skapa eller redigera en reklamprofil för riktad reklam, samt kombinera dessa uppgifter med uppgifter som samlats in tidigare, inklusive uppgifter som samlats in över flera webbplatser och applikationer, i syfte att skapa eller redigera en reklamprofil för riktad reklam.

Val av personifierade annonser:
För att välja ut personifierade annonser kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner välja ut personifierade annonser, som baserar sig på användarens reklamprofil eller andra historikuppgifter som rör användaren, såsom tidigare agerande, intressen, bläddringshistorik för webbplatser eller applikationer, plats eller demografiska uppgifter.

Skapande av en personifierad innehållsprofil:
För att skapa en personifierad innehållsprofil kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner samla in uppgifter om användare, såsom uppgifter om tidigare agerande, intressen, bläddringshistorik för webbplatser eller applikationer, demografiska faktorer eller plats för att skapa eller redigera en innehållsprofil för personifierat innehåll, samt kombinera dessa uppgifter med uppgifter som samlats in tidigare, inklusive uppgifter som samlats in över flera webbplatser och applikationer, för att skapa eller redigera en innehållsprofil för personifierat innehåll.

Val av personifierat innehåll:
För att välja ut personifierat innehåll kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner välja ut personifierat innehåll, som baserar sig på innehållsprofilen eller andra historikuppgifter som rör användaren, såsom tidigare agerande, intressen, bläddringshistorik för webbplatser eller applikationer, plats eller demografiska uppgifter.

Mätning av annonseringen och dess effektivitet:
För att mäta annonseringens effektivitet kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner mäta om annonserna visades för användaren och hur, och om och hur användaren reagerade på dem, sammanställa rapporter om annonseringen och dess effektivitet, sammanställa rapporter om de användare som reagerade på annonseringen md hjälp av uppgifter som samlandes in när de reagerade på annonsen, sammanställa rapporter för utgivarna om annonser som visats på deras webbplatser eller i deras applikationer, mäta om annonserna visas i redaktionella kontexter som är lämpliga (trygga för varumärket), definiera den procentuella andel av annonserna som varit möjlig att se och denna möjlighets varaktighet samt kombinera dessa uppgifter med uppgifter som samlats in tidigare, inklusive uppgifter som samlats in över flera webbplatser och applikationer. Samarbetspartnerna kan inte använda uppgifter från publikpaneler eller motsvarande för att göra mätningar gällande annonser utan separat laglig grund för användning av marknadsundersökningar för skapande av användarförståelse.

Mätning av innehållet och dess effektivitet:
För att mäta innehållets effektivitet kan samarbetspartner mäta och rapportera hur innehållet visades för användarna och hur användarna reagerade på innehållet, samt sammanställa rapporter med hjälp av direkt mätbara eller kända uppgifter om användarna som reagerade på innehållet. Samarbetspartnerna kan inte mäta om annonserna visades och hur de (inklusive native-annonser) visades för användarna, och om användarna reagerade på dem och hur använda uppgifter från publikpaneler eller motsvarande för att göra mätningar gällande annonser utan separat laglig grund för användning av marknadsundersökningar för skapande av användarförståelse.

Tillämpning av marknadsundersökningar för skapande av användarförståelse:
Genom att använda marknadsundersökningar för skapande av användarförståelse kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner med hjälp av uppgifter från publikpaneler eller motsvarande sammanställa rapporter om hur annonserna når publiken för annonsörer eller deras representanter, med hjälp av uppgifter från publikpaneler eller motsvarande sammanställa rapporter för utgivare om den publik för vilken innehållet och/eller annonserna på utgivarnas webbplatser eller i utgivarnas applikationer visades och som reagerade på innehållet och/eller annonserna samt kombinera andra uppgifter om användarna (offline-uppgifter) med uppgifter om agerandet på nätet (online-uppgifter) för marknadsundersökningar för att skapa användarförståelse, om samarbetspartnerna har meddelat att de samordnar och kombinerar andra uppgifter om användarna med uppgifter om agerandet på nätet. Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan inte mäta effektiviteten hos sådana annonser som visades för en viss användare och som användaren reagerade på, om man inte har en särskild laglig grund för mätning av annonsernas effektivitet, eller mäta vilket innehåll som visades för en viss användare och hur användaren reagerade på det, om man inte har en särskild laglig grund för mätning av innehållets effektivitet.

Produktutveckling:
För produktutveckling kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner använda uppgifter för att förbättra sina befintliga produkter med nya egenskaper eller utveckla nya produkter och skapa nya matematiska modeller och algoritmer med hjälp av maskininlärning. Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan inte på basis av detta syfte genomföra sådan behandling av uppgifter som tillåts för något annat syfte.

Datasäkerhet, förebyggande av missbruk och åtgärdande av fel:
För att trygga säkerheten, förebygga missbruk och åtgärda fel kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner säkerställa att överföringen av uppgifter sker på ett tryggt sätt, upptäcka och förebygga skadliga, bedrägliga, felaktiga eller lagstridiga åtgärder samt säkerställa att systemen och processerna fungerar korrekt och effektivt, inklusive övervaka och effektivisera prestandan hos systemen och de processer som används för tillåtna ändamål. Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan inte på basis av detta syfte genomföra sådan behandling av uppgifter som tillåts för något annat syfte. Obs! Uppgifter som samlas in och används för att trygga säkerheten, förebygga missbruk och åtgärda fel får innehålla information som skickas automatiskt och identifierar en enhet, exakta platsuppgifter samt information som man får genom att aktivt avläsa enhetens egenskaper i syfte att identifiera den.

Teknisk distribution av reklam och innehåll:
För teknisk distribution av uppgifter och besvarande av tekniska förfrågningar kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner använda användarens IP-adress för att tekniskt förmedla annonser via internet, vidarebefordra en användare till annonsörens webbplats när användaren reagerar på en annons, använda användarens IP-adress för att förmedla innehåll via internet, vidarebefordra en användare till annonsörens webbplats när användaren reagerar på innehåll samt använda uppgifter om enhetens typ och egenskaper för distribution av annonser eller innehåll, exempelvis för att dela en annons i rätt storlek eller en videofil i en form som enheten stöder. Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan inte på basis av detta syfte genomföra sådan behandling av uppgifter som tillåts för något annat syfte.

För att förverkliga ovan nämnda syften kan Företagarna i Finland och dess samarbetspartner använda följande funktioner:

Kombinera andra uppgifter med uppgifter om ditt agerande på nätet: Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan kombinera andra uppgifter om dig (offline-uppgifter) med insamlade uppgifter om ditt agerande på nätet (online-uppgifter) som stöd för ett eller flera syften eller särskilda syften.

Koppla ihop olika enheter:
Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan direkt avgöra att två eller flera enheter tillhör samma användare eller hushåll, utifrån sannolikhet avgöra att två eller flera enheter tillhör samma användare eller hushåll samt aktivt avläsa enhetens egenskaper för identifiering som baserar sig på sannolikhet, om användarna har gett tillstånd att aktivt avläsa enhetens egenskaper för identifiering.

Använda uppgifter om en enhet som skickas automatiskt för identifiering av enheten:
Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan skapa en identifierare utifrån data som enheten skickar automatiskt, såsom IP-adress eller uppgifter om webbläsaren (user agent) samt använda identifieraren för att identifiera enheten på nytt. Företagarna i Finland och dess samarbetspartner kan inte skapa identifierare för sina användare med hjälp av uppgifter som samlats in genom att aktivt avläsa egenskaperna hos en viss enhet, såsom inställda typsnitt eller skärmresolution, om inte användaren separat gett sitt tillstånd till aktiv avläsning av enhetens egenskaper för identifieringssyften eller för användning av identifieraren för identifiering av enheten på nytt.

Nödvändiga cookies är alltid i bruk. Övriga, så kallade icke-nödvändiga cookies installeras med ditt samtycke. I enlighet med vad som beskrivs i verktyget för hantering av samtycke till cookies behandlar en del av våra samarbetspartner uppgifter som samlats in genom cookies utgående från ett berättigat intresse vid sidan av eller i stället för ditt samtycke.

En cookie kan sparas i din enhet permanent eller medan du använder tjänsten:

 • En tillfällig sessionsspecifik cookie sparas i din enhet endast så länge du använder webbplatsen. Cookien tas bort när sessionen avslutas eller när du stänger webbläsaren.
 • Permanenta cookies är textfiler, som skickas till din enhet och sparas där för en viss tid. De raderas inte när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies används när man vill spara identifierare och information för en längre tid än en session.

Du har flera möjligheter att påverka användningen av cookies. Observera dock att begränsning av användningen av cookies i många fall försämrar webbtjänsternas kvalitet och kan förhindra användning av vissa funktioner, såsom inloggning eller varukorgsfunktionen. Begränsning av användningen av cookies påverkar inte heller mängden reklam eller marknadsföring på webbplatsen.

Dina möjligheter att påverka beskrivs närmare nedan:

Webbplatsspecifika cookie-inställningar:
Via cookie-inställningarna kan du ge ditt samtycke till cookies, avstå från att ge ditt samtycke, dra tillbaka ditt samtycke eller motsätta dig viss användning som grundar sig på berättigat intresse. Valen är webbläsarspecifika. Verktyget för hantering av samtycke till cookies hittar du via länken för cookie-inställningar i menyn längst ner på sidan.

Förhindrande av cookies:
Du kan påverka användningen av cookies via inställningarna i den webbläsare som du använder. Cookie-inställningarna är webbläsarspecifika, så ändringarna påverkar inte bara Företagarna i Finland rf:s webbtjänster, och du måste göra de val du önskar separat för varje webbläsare och enhet. Om du förhindrar användning av cookies påverkar det funktionen hos våra tjänster. Du kan exempelvis inte logga in i våra tjänster om du har förhindrat användning av cookies.

Rensning av cookies och mobila identifierare:
Du kan rensa cookies eller webbläsarens lokala datalager via webbläsarens inställningar eller nollställa den mobila identifieraren via enhetens inställningar. Genom att rensa cookies eller den mobila identifieraren kan du byta ut den identifierare som används för att skapa en profil för dig. Du stoppar inte insamlingen av uppgifter genom att rensa dina cookies, utan du bara nollställer den profil som grundar sig på ditt tidigare agerande. Rensning av cookies påverkar inte användningen av våra tjänster, men de annonser du ser är inte nödvändigtvis sådana som intresserar dig.

Denna cookiepolicy gäller följande webbplatser:

De val du gör i verktyget för hantering av samtycke till cookies är webbplatsspecifika. Om du rensar dina cookies måste du göra de val du vill på nytt.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna cookiepolicy exempelvis för att tjänsterna utvecklas eller på grund av förändringar i lagstiftningen eller myndigheternas rekommendationer. Vi informerar om förändringar i cookiepolicyn i våra tjänster.

***

Denna policy för cookies publicerades 25.1.2021, när Företagarna i Finland rf:s webbplats tog i bruk ett nytt verktyg för samtycke till cookies. I samband med detta preciserades informationen om cookies, och man lade exempelvis till exempel på hurdana samarbetspartner som används och för vilka syften cookies och personuppgifter som samlats in med hjälp av dem används.

Den tidigare versionen finns här: