Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

I Kust-Österbotten är företagarna nöjdare än tidigare över hemkommunens verksamhet. Vasa ligger på andra plats i jämförelse med större kommuner

Företagsorienteringen i kommunens beslutsfattande och inom näringspolitiken är överlägset viktigast för företagare. Bäst klarar kommunerna skötseln av infrastrukturen. Det visar Företagarnas kommunbarometer som genomförts på uppdrag av Företagarna i Finland.

Iro Research bad i Företagarnas kommunbarometer om företagarnas åsikter gällande verksamheten i företagets kommun. Enkäten genomfördes 16.2–13.5.2020. Inom Kust-Österbottens Företagares område svarade 194 företagare på enkäten. Företagarna anser att enkäten är en viktig kanal eftersom antalet respondenter ökade med över 73 procent från senaste motsvarande enkät.

– Det ökade antalet respondenter visar att företagen värdesätter kommunerna och anser att de har stor betydelse för främjandet av företagsamheten. Därför vill vi starkt betona samarbetet mellan kommunerna och företagarorganisationen, säger ordförande Mikael Fredman vid Kust-Österbottens Företagare.

Viktigast för företagare är att kommunen fattar företagsorienterade beslut.

– Då man fattar beslut ligger det i kommuninvånarnas intresse att effekten på företagarna beaktas. En företagspositiv verksamhetsmiljö lockar fler företag, tjänster och arbetsplatser till kommunen och med det också skatteintäkter, säger Kust-Österbottens Företagares verkställande direktör Hippi Hovi.   

Vitsorden har förbättrats

Infrastrukturen, utbildningen och kompetensen samt den näringspolitiska ställningen i kommunen får de bästa vitsorden av företagarna i Kust-Österbottens område. Minst nöjda är företagarna över kommunens upphandlingspolitik.

Gällande företagstjänsterna ställdes mer preciserande frågor om vilka tjänster företagare upplever vara viktigast. I toppen fanns tjänster för nystartade företag, investeringsrådgivning och nätverkande. Däremot verkar företagare i Kust-Österbotten inte sakna internationaliserings- och digitaliseringstjänster i kommunerna.   

Företagarnas vitsord har förbättrats från den senaste enkäten, som utfördes för två år sedan. Då placerade sig Kust-Österbotten på tredje sista plats av tjugo regioner. Nu var placeringen åttonde plats och helhetsvitsordet (3,00) var högre än landets genomsnitt (2,97). – Lyckligtvis förstår kommunledningarna i vår region i allt större utsträckning betydelsen av företagsamheten och dess betydelse för skatteintäkter, arbetsplatser och tjänster. Företagarorganisationen vill vara ett stort stöd för beslutsfattarna i kommunen, säger Hovi.

Vasa på andra plats i jämförelse med större kommuner

I enkäten klarade sig Vasa bäst av kommunerna i Kust-Österbotten. Staden placerade sig på andra plats i jämförelsen mellan större kommuner. För två år sedan placerade sig Vasa på tolfte plats.

– Då vi för två år sedan gick igenom resultaten tillsammans med stadsdirektör Häyry beslöt vi att kavla upp ärmarna med sikte på att förbättra resultatet. Vi har som mål att gemensamt göra vår stad till en innovativ, inspirerande och företagsvänlig stad. Vårt målinriktade arbete börjar bära frukt. Det är fint att företagarna har märkt en förändring. Vi har gjort ett bra lyft resultatmässigt, säger en glad Katja Rajala, ordförande för Vasa Företagare.

– Vi har intensifierat samarbetet och diskuterat med stadens ledning hur förutsättningarna för företagandet kunde förbättras i vår stad. Vi ordnar kontinuerligt ”morgonkaffestillställningar” där företagarna kan diskutera om ett aktuellt tema som t.ex. upphandlingar och företagsaspekter i beslutsfattandet med stadens ledning. Diskussionerna har lett till att vi har grundat en gemensam grupp som har som uppgift att utveckla bedömningen av företagskonsekvenserna i vår stad, berättar Mari Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare för Vasa Företagare.

  Staden har uppmuntrat sina företagare att direkt kontakta de ledande tjänstemännen för att snabbt få ärenden utredda och undvika missförstånd.

– Samarbete och en positiv inställning är grunden till allt, men givetvis är även kritik på sin plats då det är befogat, säger Pohjanniemi-Kivi.

Samarbete och öppenhet nyckeln till framgång

Då det gäller företagartjänsterna fungerar informationen bäst, företagarna upplever sig känna till dem. Det finns rum för förbättring gällande kontakten.   

– Öppenhet, transparens och interaktion i beredningsskedet skulle förbättra kontakten mellan kommunen och företagen. På vissa platser fungerar kontakten utmärkt och nu under coronakrisen fick vi goda exempel på detta. Det lönar sig att ta lärdom av coronakrisen och samarbeta intensivare i vardagen, säger Hovi.   

I Kust-Österbottens Företagares område motsvarade svaren i stort sett de övriga regionerna, men med avseende på kommunsammanslagningar förhöll man sig positivare här än i övriga landet. Av företagarna var 69 procent av åsikten att grannkommunen borde slås samman med den egna kommunen.

Företagarna i Finland har bett om företagarnas bedömning av näringspolitiken i sin hemkommun nio gånger nu. Enkätresultatet har varit en bra utgångspunkt för att öka samarbetet mellan företagarna och kommunen.

Bekanta dig med rapporten här.