Hem > Node

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot

Suomen Yrittäjissä uskomme, että tieteellinen tutkimus sekä sitä yrittäjyyden kautta käytäntöön soveltava kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat yhdessä osaamisen kanssa Suomen tärkein kasvun ja hyvinvoinnin lähde. Luonnonvarojen ja väestön vähäisyys korostavat entisestään taloutemme riippuvuutta osaamisesta ja innovaatioista.

Digitalisaatio tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uusiin tuottavuutta lisääviin innovaatioihin. Nämä voivat olla uusia työkaluja, koneita tai ohjelmistoja, tuotantoprosesseja, liiketoimintamalleja tai kuluttajille päätyviä tavaroita ja palveluita. Innovaatiokyky on yhä keskeisempi yritysten ja kansantalouksien kilpailukyvyn tekijä globaalissa taloudessa. Siksi julkisen vallan on luotava uuden teknologian kehitys- ja kasvunäkymiä panostamalla pitkäjänteisesti osaamiseen, koulutukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Vahvemmat innovaatioekosysteemit

Suomen innovaatioekosysteemien on oltava huippuluokkaa. Yhteenlaskettujen yksityisten ja julkisten TKI-panostusten on kasvettava vuoteen 2030 mennessä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoite on kunnianhimoinen mutta tuottavuuskehityksen takaamiseksi perusteltu.

Yritykset kantavat vastaisuudessakin päävastuun Suomessa tehdyistä TKI-investoinneista, joiden lisäämiseen niitä on julkisella rahoituksella kannustettava. Yritysten tuki- ja lainamuotoisten TKI-rahoitusmahdollisuuksien on oltava riittäviä ja kohdennuttava erikokoisille ja eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille. Yritysten pääsyä EU:n ja muun kansainvälisen TKI-rahoituksen piiriin on myös vauhditettava kansallisin toimin.

Edistyksellisiä ratkaisuja koskevan tiedon on liikuttava mahdollisimman avoimesti yritysten ja muiden innovaatio-organisaatioiden ekosysteemissä. Uuden teknologian käyttöönottoon on oltava teknisen ymmärryksen lisäksi tarjolla riittävästi uuden talouden vaatimaa liiketoimintaosaamista.

Mitä on tehtävä?

  •  Nostetaan kansallisten TKI-panostusten osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.
  • Vahvistetaan Business Finlandin resursseja ja käytetään niitä yksityisten TKI-investointien vauhdittamiseen sekä yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön lisäämiseen.
  • Vakiinnutetaan Business Finlandin startup- ja pk-yrityksille suuntaama innovaatioseteli ja edistetään setelin käyttöä erityisesti yritysten ja korkeakoulujen TKI-yhteistyössä.
  • Edesautetaan kotimaisten yritysten pääsyä EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman sekä muiden vastaavien yritys- ja innovaatiotoimintaa kehittävien ohjelmien piiriin.

Avoimemmat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 

Valtion tehtävä on huolehtia pitkäjänteisen perus- ja soveltavan tutkimuksen rahoituksesta korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Niiden on oltava uraauurtavien innovatiivisten ratkaisujen tuottajia ja korkean osaamisen yrittäjyyden synnyttäjiä. Lisäksi niitä on nykyistä voimakkaammin ohjattava kasvuhakuisten yritysten kehittämiskumppaneiksi. Kevään 2018 Pk-yritysbarometrin mukaan vain joka kuudes yritys kertoo tekevänsä yhteistyötä korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Mitä on tehtävä?

  • Vahvistetaan korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten palveluroolia yritysten kehittämishubeina ja avoimina kokeilu- ja innovaatioympäristöinä.
  • Pilotoidaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä residenssijärjestelmää, jonka kautta tohtorikoulutettavilla ja tohtoritutkijoilla on mahdollisuus työskennellä yrityksissä ja yrittäjillä tutkimushankkeissa.
  • Kannustetaan korkeakouluja yksityistämään tutkimustulosten kaupallistamisesta vastaavat tutkimus- ja innovaatiopalvelunsa.
  • Jatketaan Suomen Akatemian rahoituksella työtä yliopistojen tieteellisen profiloitumisen vahvistamiseksi ja varmistetaan, että jokaisella yliopistolla on yksi tai useampi kansainvälisen luokan tutkimusyksikkö.
  • Varmistetaan, että julkisesti rahoitetun tutkimuksen aineistot, menetelmät ja tulokset ovat avoimesti muiden tutkijoiden, kansalaisten ja yritysten saatavilla.

Innovaatioystävällisempää sääntelyä

Julkisen vallan on luotava innovaatioystävällistä ja tasapainoista sääntelyä, joka mahdollistaa yhtäältä uusien innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton ja joka toisaalta varmistaa, että uusi teknologia on yhteiskunnallisesti kestävällä pohjalla. Laadukas teknologianeutraali sääntely edesauttaa innovatiivisten yritysten kasvua ja tekee Suomesta halutun investointi- ja sijoittumiskohteen. Julkisen sektorin hankinnoilla sekä uusilla julkisten palveluiden yhteiskehittämisen malleilla voidaan myös tukea innovatiivisten yritysten kehitystä.

Mitä on tehtävä?

  • Arvioidaan lakeja säädettäessä nykyisten ja uusien normien vaikutukset yritystoiminnan lisäksi myös innovaatiotoimintaan ja lisätään innovatiivisiin ratkaisuihin kohdentuvia julkisia hankintoja.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä:

 

Päivitetty 7.3.2019