Sök

Kunta

Företagsamhet är kommunens viktigaste resurs

Vård- och landskapsreformen kommer att ändra på den finska kommunens roll. Vårens kommunalval är en möjlighet att visa åt vilket håll förändringen för kommunerna. Vi företagare vill att kommunens viktigaste uppgift är livskrafts- och näringspolitik. En kommun, som främjar företagande, skapar jobb och välmående.

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige.

Det finns 295 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.

Förhandsröstningen var den 23.3 - 4.4.2017. Den egentliga röstningsdagen är söndagen den 9.4.2017.

Arbetet att påverka börjar nu och första steget är att rösta, efter valet bör vi hålla företagarnas ärenden på agendan. Läs vad vår ordförande och våra vice ordföranden vill att vi ska föra fram åt kandidaterna och efter valet åt de nyvalda förtroendevalda.


Företaget är en kommuninvånare

 • Kommunens syfte är att främja invånarnas välmående och regionens livskraft. Såväl invånare som företag och organisationer är kommuninvånare i hemkommunen.
 • Skatteintäkter behövs för att kommunen ska kunna sköta sina uppgifter. Intäkterna kommer från företagen och arbetstagarna. Kommunen bör bevara en sund ekonomi, stabila skatte- och avgiftsnivåer och vara konkurrenskraftig.

”Kommunen förbereder sig bäst inför den kommande sote-reformen och valfriheten genom att snabbt ta i bruk nya servicesedlar och utöka användningen av befintliga sedlar. På så sätt bevaras sote-närservicen, ny lokal företagsamhet föds och befintliga företag förstärks och sysselsätts. Då valfriheten träder i kraft står kommunens lokala företag redo att erbjuda sote-service åt kommuninvånarna som redan är vana att använda servicen. Förutom servicen bevaras även sote-branschens arbetsplatser och skattepengar i kommunen.”

Företagaren sysselsätter sig själv och erbjuder ofta arbete även åt andra.

Jyrki Mäkynen
Ordförande, Företagarna i Finland


Mer energi till livskraften

Kuva: Jarkko Översti

"Den bästa näringslivspolitiken föds tillsammans med företagarna. Regelbunden diskussion skapar förtroende mellan kommunen och företagarna vilket utgör en bra grund för livskraften. Ett näringslivsteam som träffas regelbundet är bra för dialogen och utvärderingen av beslutens företagseffekter. I praktiken innebär dialog möten, frukostkaffe, upphandlingskvällar eller t.ex. gemensamma seminarieresor mellan kommunala tjänsteinnehavare, förtroendevalda och företagare.”

En kommun skapar en god verksamhetsmiljö för företagare genom att:

 • utse en företagsamhets- och livskraftsansvarig
 • föra regelbunden dialog med företagarna
 • satsa på tillgång till utbildning och kompetent arbetskraft
 • erbjuda företagarna möjlighet att utveckla sin kompetens
 • ta hänsyn till sme-företag gällande markanvändning och markpolitik
 • förverkliga planläggningen öppet och konsekvent samt rådgöra med företagarna under processen
 • smidigtsköta tillståndsprocesserna och vägleda ansökande via kundtjänst
 • även beakta kundströmningarna i trafikplaneringen.

En ny kommun har möjlighet att stärka livskraften och näringslivspolitiken.

Nina Rasola
vice ordförande, Företagarna i Finland

Nina Rasola är andra generationens familjeföretagare i RL-Huolinta Oy från S:t Michel. Företaget är verksam inom miljöservicebranschen.


Tillväxt genom företagarvänliga beslut

En företagarvänlig kommun stärker företagens livskraft genom att:

 • regelbundet utvärdera beslutens företagseffekter
 • identifiera upphandlingarnas näringslivspolitiska roll och ta hänsyn till lokala företag i alla upphandlingar
 • satsa på företagstjänster under företagsamhetens hela livscykel
 • hjälpa företagen i ägarskiften så att företagens verksamhet fortsätter trots byte av ägare
 • inte förbruka företagens livskraft genom egen affärsverksamhet utan känna till de lokala företagen och utnyttja dessa i den egna verksamheten och serviceproduktionen.

Företagarvänligt beslutsfattande är enligt företagarna näringslivspolitikens viktigaste delområde som direkt inverkar på företagens vardag. Utvärdering av beslutens företagseffekter betyder inte att besluten fattas på företagarnas villkor utan innebär att beslutsfattarna begrundar varje beslut även ur företagens synvinkel. Om effekterna påverkar företagen negativt funderar man på andra lösningar.

”Upphandlingar är ett kraftfullt verktyg inom näringslivspolitiken. Kommunen bör föra en marknadsdialog med regionens företag och fundera om upphandlingen kan vara en del av företagens utvecklingsarbete eller en referensaffär för tillväxt. En smart upphandlare säkerställer att regionens sme-företag kan ge anbud. Inköp från lokala företag håller kvar skattepengarna i den egna regionen.”

Engagera företaget i kommunen, ta hand om företaget och uppmuntra till tillväxt.

Mikko Akselin
vice ordförande, Företagarna i Finland

Mikko Akselin är företagaren bakom redovisningsbyrån TietoAkseli Oy från Jyväskylä.


Företagaranda och ny företagsamhet

Företagsamhet är starkt förknippat med strävan efter förnyelse. Företagaranda, intern företagsamhet innebär målmedvetenhet, engagemang, resultatinriktad och flexibel attityd till arbete. En ny kommun bör identifiera företagsamheten som en kraft till förnyelse.

”Företagsamhet måste finnas med i all verksamhet i kommunen. Stadens högsta ledning måste ansvara för att företagen och företagsamheten tas om hand. Ledningens uppgift är att skapa en aktiv stämning i kommunen och

staden - det är det som livskraften handlar om. Unga är intresserade av företagsamhet. De vill agera djärvt och erövra hela världen. Framtidens kommun griper tag i den ambitionen.”

En kommun värdesätter ny företagsamhet genom att:

 • ordna företagsamhetsutbildning inom småbarnsfostran, grundutbildningen och på andra stadiet
 • ordna utbildning för lärare som stöder företagsamhetspedagogik
 • ta i bruk serviceinitiativ och öppna upp egen verksamhet för ny företagsamhet
 • förverkliga innovativa anskaffningar
 • erbjuda utvecklingsmiljöer för företagarnas produkter och tjänster
 • identifiera och utnyttja invandrarnas företagsamhetspotential
 • se företagsamheten som ett alternativ till sysselsättning.

Låt företagarna försöka.

Jaakko Männistö 
vice ordförande, Företagarna i Finland

Jaakko Männistö är företagaren bakom Åboföretaget Feedbackly/TapIn Solutions Oy som specialiserat sig på insamling, mätning och analysering av kundrespons och kundupplevelser.


Teser för en livskraftig kommun

Carita Orlando
”God näringslivspolitik handlar om vilja. Lyft fram den livskraftiga kommunens teser på väggen, ställ en livskraftig kommun som målsättning och påbörja resan. Ett beslut i taget. Vi företagare vill vara med och bygga upp en ny kommun. Den mödosamma social- och hälsovården flyttas bort från kommunernas organiseringsansvar.

Detta frigör kommunerna och framför allt kommunens intellektuella resurser att skapa nytt. Kommunens förtroendevalda och tjänstemän kan fokusera på sådant som de genom egna beslut verkligen direkt kan påverka.”

1. Genom att ta hand om företagsamhetens förutsättningar tar man hand om hela kommunen. Företagsamheten är kommunens viktigaste resurs. Den skapar arbete, tjänster och skatteintäkter.

2. Genom att säkerställa att kommunens verksamhetsmiljö förblir företagarvänlig lockas fler företag och invånare till  kommunen.

3. Genom att först fråga företagarna garanterar man även att företagseffekterna beaktas i alla beslut.

4. Genom att alltid förverkliga kommunens upphandlingar i delar och öppet säkerställer man att regionens företagare har en redig chans att lyckas.  Det föder konkurrens och förbättrar servicekvaliteten.

Företagarvänlig kommunstrategi = livskraftig kommun.

Carita Orlando
vice ordförande, Företagarna i Finland

Carita Orlando är företagaren bakom utbildnings- och konsultföretaget Orlando Consulting Oy i Vanda.