Sök

Kan du upprätta ett bra avtal? Fem tips för företagare

Det lönar sig att använda tillräckligt med tid när man skriver avtal, eftersom ett slarvigt upprättat avtal senare kan visa sig bli dyrt. Upprättandet av avtal är en väsentlig del av en företagares vardag. Man måste dock vara omsorgsfull, eftersom bristfälliga avtal senare kan leda till otrevliga överraskningar. Därför lönar det sig att använda tid när man upprättar avtal och vid behov be hjälp av en expert.

En stor del av avtalen består av handels- och servicekontrakt som ansluter sig till företagets bransch, men det kan också vara fråga om arbetskontrakt, hyreskontrakt eller delägaravtal. 

Med omsorgsfullt upprättade avtal går det att förebygga eventuella tvister i anknytning till avtalen samt förvalta de risker som är förknippade med dem. I synnerhet om avtalen är ekonomiskt betydande lönar det sig att anlita en expert. Nedan ger Accountors företagsjurist Anton Meriluoto tips om hur ett bra avtal ska upprättas. 

1. Gör alltid avtalen skriftligt

Enligt lagen är ett muntligt och skriftligt avtal lika giltiga. Det är dock ofta omöjligt att bevisa innehållet och uppkomsten av ett muntligt avtal. Därför ska avtalen alltid upprättas skriftligen.

2. Förstå vad du förbinder dig till

Underteckna inte ett avtal vars innehåll du inte fullt förstår. Ur avtalet ska så klart som möjligt framgå bägge parternas rättigheter och skyldigheter. Det är också viktigt att bägge parterna förstår avtalets innehåll på samma sätt.

3. Begränsa ansvaret

En viktig del av riskhanteringen i anslutning till avtal är begränsandet av ansvaret. När man undertecknar ett avtal, ska man se till att de risker som en eventuell försummelse av avtalet leder till inte är oproportionerligt stora jämfört med värdet på avtalet.

4. Definiera noga avtalsförbrytelsen

I ett avtal lönar det sig att klart och tydligt definiera konsekvenserna för en avtalsförbrytelse, till exempel genom att fastställa avtalsvite. Det är också väsentligt att komma överens om var eventuella tvister gällande avtalet ska avgöras. Skiljemannaförfarande är populärt bland annat eftersom det är snabbt och konfidentiellt jämfört med en offentlig rättsprocess. 

5. Var noga med internationella avtal

I internationella avtal lönar det sig att i synnerhet fästa uppmärksamhet vid punkter som gäller den tillämpliga lagen och rättsinstansen. Om ett annat lands lagstiftning tillämpas, kan detta leda till svårt förutspådda konsekvenser, och en rättegång utomlands kan bli dyr. Även om det i avtalet överenskoms att till exempel Finlands lag ska iakttas, lönar det sig att komma ihåg att bestämmelserna i den internationella handelslagen (CISG) ofta i praktiken ändå ska tillämpas. 

 

Källa: Accountor Oy

Bild: Pixhill