Sök

Förändringar som vi påverkat som träder i kraft senare i år

Företagarna i Finland berättar för beslutsfattarna vilka reformer som behövs för att de små och medelstora företagen skall kunna fungera så bra som möjligt. Ju fler medlemsföretagare det finns desto bättre lyssnar man på oss. Våra medlemmar ger oss information om vilka ärenden som måste drivas fram. Här är en översikt över de förändringar som träder i kraft och framskrider senare i år.

Träder i kraft senare  

Företagarna mer delaktiga i glesbygdens postutdelning

Riksdagens ändring av postlagen förpliktigar Posten att bl.a. konkurrensutsätta distributionen av de samhällsomfattande posttjänsterna på glesbygden. Företagarna i Finland krävde konkurrensutsättning. Ändringen träder i kraft i början av april 2018.

Företagen beaktas i planeringen av klimatpolitiken 

Företagarna i Finland har på flera punkter bidragit till utarbetandet av den klimatpolitiska planen (KAISU). Vi har kunnat bromsa kostnader riktade mot sme-företag och förbättra möjligheterna till affärsverksamhet. Samtidigt förverkligas krav på utsläppsminskningar i en strävan mot en framtid med mindre koldioxidutsläpp.   

Obligationslån gör företagsfinansieringen mångsidigare utan risk för obligatorisk skuldkonvertering

Företagarna i Finland motsatte sig obligatorisk skuldkonvertering i lagförslaget om ombud för obligationsinnehavare. Lagförslaget har ändrats och omfattar inte längre en obligatorisk skuldkonvertering. Lagförslaget förenklar och underlättar obligationsmarknaden och gör den till ett finansieringsalternativ för sme-företag. Olika alternativ är nödvändiga, eftersom de mer traditionella finansieringskällorna försämrats på grund av den ökade regleringen inom finansbranschen. 

Avfallsmarknaden delvis på väg att öppnas för företag

Miljöministeriet har publicerat en proposition med ett förslag som öppnar avfallsmarknaden för privata företag inom avfallsbranschen. Det avfall som genereras i kommuninvånarnas bostäder skall enligt förslaget fortfarande skötas av kommunerna. Ärendet ingår även i statsminister Sipiläs regeringsprogram. Företagarna i Finland har länge jobbat för att öppna avfallsmarknaden. 

Lagen om företagshemligheter förbättrar skyddet av affärshemligheter

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp föreslår en ny lag om företagshemligheter, för att verkställa EU:s direktiv om affärshemligheter. Målsättningen är att förbättra och samordna skyddet för affärshemligheter i Europeiska unionen. Skyddsnivån har skiljt sig mycket i de olika medlemsländerna. Skyddet är särskilt viktigt för sme-företag och Företagarna i Finland förde fram de mindre företagens synvinkel i arbetsgruppen. 

Valfrihetslagen är rimlig 

Regeringens proposition om lagen som berör valfriheten inom social- och hälsovården är realistisk. Några korrigeringar behövs, men lagutkastet utgör en bra bas för förnyelsen av Finlands social- och hälsovårdssystem. Målet med reformen är en mer människoorienterad och kostnadseffektiv vård. Företagarna i Finland har länge talat positivt om valfriheten.  

Lagen om transportservicen är en bra helhet

Den marknadsmässiga servicen inom transportsektorn ökar betydligt efter lagändringen. Mindre, nya aktörer kommer dock inte att ha lättare bestämmelser gällande utövandet av verksamheten än de företagare som redan finns på marknaden. Centralt i reformen är insamlingen av information om transportservicen. En annan viktig lagändring är öppnandet och uträttandet av ärenden via öppna gränssnitt, på det sätt som digitaliseringen möjliggör och kräver. Detta ökar möjligheterna för de små och nystartade företagen inom applikations- och serviceutvecklingsbranschen att producera innovationer som gynnar andra företag  inom transportservice. Dessutom har vissa administrativa lättnader gällande små företag införts i lagen. Ändringarna träder i kraft under år 2018. 

 

Hela översikten samt tilläggsuppgifter över enskilda förändringar hittar du på det andra inhemska här.