Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Nya reformer på kommande i samfundens beskattning

Nya reformer är på kommande inom beskattningen. Här är de mest centrala reformerna som träder i kraft i maj.

Reformerna av beskattningsförfarandet fortsätter. Reformen som nu presenteras är anknuten till det tredje skedet av Skatteförvaltningens s.k. Valmis-projekt, som är en del av Skatteförvaltningens förnyelse av datasystemet.

Lagändringarna träder i kraft den 1.5.2018. Ändringarna kommer första gången att tillämpas i beskattningen och ändringsansökan för skatteåret 2018.

Reformen kommer bl.a. att medföra att inkomstbeskattningen av samfund sker mer i realtid och att påföljdsavgifterna blir mer enhetliga.

Beskattningen av samfund och samfällda slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga

Den ordinarie beskattningen av samfund och samfällda slutförs i fortsättningen vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga och tidigare än för närvarande. På motsvarande sätt bestäms tidpunkterna för kvarskatt och skatteåterbäring enligt den tidpunkt då beskattningen slutförs för den enskilde skattskyldige.

Målsättningen är att tidigarelägga skatternas utbetalningsdag och påskynda utbetalningen av skatteåterbäringarna.

Tilläggsuppgifter finns här.

Kompletterande beskattningsbeslut

För att förtydliga gränsen mellan verkställd beskattning och ändringsansökan tas ett nytt förfarande gällande kompletterande beskattningsbeslut i bruk. Samfund och samfällda förmåner ska alltid söka ändring i den verkställda beskattningen med en begäran om omprövning. Beslutet om kompletterande beskattningsbeslut fattas på samma sätt som en rättelse av beskattningen, dvs. i enlighet med samfundets yrkande eller avvikande från det. Om Skatteförvaltningen avviker från yrkandet ska samfundet höras och beslutet motiveras.

Tilläggsuppgifter finns här.


Påföljdsavgifterna blir enhetligare

Påföljdsavgiftssystemet blir enhetligare gällande alla skatteslag. Om skattedeklarationen försenas kan en ny förseningsavgift påföras. Om skattedeklarationen är bristfällig kan Skatteförvaltningen även påföra en skatteförhöjning.

Förseningsavgift

Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift om samfundet inte har lämnat sin skattedeklaration inom utsatt tid. Skatteförvaltningen påför också en förseningsavgift om samfundet självmant kompletterar sin tidigare inlämnade skattedeklaration till sin egen nackdel, dock innan samfundets beskattning har slutförts. För samfund och samfällda förmåner är förseningsavgiften 100 euro. Förseningsavgiften påförs genom ett beskattningsbeslut och i regel utan att höra samfundet.

Förseningsavgift påförs inte om deklarationen fördröjts av orsaker som inte beror på den skattskyldige, om försummelsen är obetydlig eller om det finns en giltig orsak till den.

Nya mer schablonmässiga skatteförhöjningsbestämmelser

Tidigare tillämpades en trestegsnivå gällande skatteförhöjningarna beroende på hur allvarlig försummelsen var. I bestämmelserna finns punkter för ringa, väsentliga och grova försummelser.

Utgångspunkten för tillämpningen av de nya bestämmelserna är att skatteförhöjning alltid påförs vid försummelse. Det är endast på basis av särskilda stadgade skäl som skatteförhöjning inte påförs, om försummelsen är obetydlig eller om det finns giltig orsak till försummelsen eller om ett påförande av skatteförhöjning skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Skatteförhöjning påförs antingen enligt grundnivå eller enligt höjd eller sänkt nivå på följande sätt:

  • Skatteförhöjningens grundnivå är 2 % av det tillagda inkomstbeloppet eller 10 % av det tillagda skattebeloppet
  • Höjd skatteförhöjning är 3–10 % av tillagt inkomstbelopp eller 15–50 % av tillagt skattebelopp (exempelvis om den skattskyldiges försummelse av deklarationsskyldigheten är återkommande eller om hens agerande tyder på uppenbar likgiltighet)
  • Sänkt skatteförhöjning är 1 % av tillagt inkomstbelopp eller 5 % av tillagt skattebelopp (exempelvis om ifrågavarande ärende är oklart eller lämnar rum för tolkning)
  • Självman korrigering är 0,5 % av tillagt inkomstbelopp eller 2 % av tillagt skattebelopp (den skattskyldige yrkar självmant på att felet rättas till sin egen nackdel om korrigeringen sker efter slutförd beskattning)

Syftet med de mer schablonmässiga bestämmelserna är att öka förutsägbarheten gällande skatteförhöjningarna och prövningsmånen gällande tillämpningen av bestämmelserna. De nya bestämmelserna innefattar dock nya termer samt nya eventuella gränsdragningar vars innehåll preciseras först i och med den praktiska tillämpningen.

Tilläggsuppgifter finns här.

toimitus(at)yrittajat.fi

Bild: Pixhill