Sök

Betalar du för låg FöPL-avgift? Många höjer den för sent

Alltfler företagares arbetsinkomst berättigar inte till utkomstskydd i fall av arbetslöshet. Ofta ändras inte den ursprungliga inkomstgränsen som fastställts i början av företagsverksamheten, trots att verksamheten växer.

Enligt Pensionsskyddscentralens statistik bestämmer två av fem nya företagare grunden till sin pension enligt den lägsta FöPL-årsinkomsten, eller något i närheten av den. Av alla företagare försäkrar sig var femte nära den lägsta gränsen. 

Detta kan senare orsaka problem då det gäller en inkomstbaserad social trygghet. Med de lägsta FöPL-försäkringsnivåerna uppnår inte företagaren, med de erlagda försäkringsavgifterna, den inkomstbaserade sociala tryggheten. Förmånen stannar på samma nivå som grundtrygghetsförmånerna.

Enligt Företagarna i Finlands nya ordförande för Arbetslöshetskassan, Susan Äijälä, har FöPL-inkomstens effekt på företagarens andra sociala tryggheter inte lyfts fram tillräckligt.

– Ett problem är att man ser FöPL som en ålderspension. Det är bra att komma ihåg att FöPL-pensionerna även omfattar sjuk- och familjepensionerna. FöPL-inkomsten inverkar allt oftare på företagarens sociala trygghet. Nivån på sjukdagpenningen, utkomstskyddet för arbetslösa och det inkomstbaserade utkomstskyddet för arbetslösa och många familjeförmåner påverkas också av FöPL. Ju större företagarens inkomst är desto bättre är hens pensions- och sociala trygghet. Enligt mig borde pensionsbolagen marknadsföra FöPL-försäkringen mer som en försäkring gällande social trygghet än som en pensionsförsäkring.

Enligt Äijälä görs nödvändigtvis inga ändringar i inkomstnivån som fastställts i början av företagsverksamheten, trots att den vuxit. Ofta höjs FöPL-nivån alltför sent.

– Vissa företagare kanske tänker att de sparar in på pensionsavgifterna. De håller sina inkomster alltför låga i förhållande till företagets inkomster och placerar de inbesparade pengarna på andra objekt. Det mest oroväckande är dock att många ensamföretagare inte kan betala dyra pensionsavgifter och att deras sociala trygghet därför hänger på basinkomsten. Det kanske skulle vara smartast att höja den obligatoriska FöPL-försäkringens nedre gräns, så den motsvarar den nedre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa. På så sätt skulle allt fler företagare omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa som FPA eller arbetslöshetskassan betalar, fortsätter Äijälä.

Den nedre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa är nu 12.576 euro.

De som inte hör till arbetslöshetskassan, både företagare och löntagare, kan under arbetslöshetstiden få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd på cirka 550 euro per månad från FPA. Dessutom kan man få utkomststöd och t.ex. bostadsbidrag. Det enda sättet att inverka på storleken på en eventuell arbetslöshetsersättning är medlemskap i arbetslöshetskassan.

Yrittäjäsanomat

toimitus(at)yrittajat.fi