Sök

Företagarna i Finlands arbetsutskott: Regeringen visar ledarskap

Regeringen berättade i tisdags att den ska främja sysselsättningen genom att underlätta uppsägning av personliga skäl i företag med under tio anställda. Företagarna i Finland anser att propositionen är viktig, med tanke på uppmuntrandet av småföretag att sysselsätta fler.

Samtidigt ämnar regeringen förkorta karensen för utkomstskyddet för arbetslösa, från 90 till 60 dagar. Det görs för att stärka omställningsskyddet för arbetstagare som sagts upp av personliga skäl. Regeringen är dessutom beredd att tillsätta en trepartsarbetsgrupp för den fortsatta beredningen av reformen av lagen om samarbete inom företag.

Initialt var regeringens avsikt att underlätta uppsägning av personliga skäl i företag med under 20 anställda.


– En högre gräns skulle ha varit bättre för Finlands nationalekonomi och sysselsättning. Så här blir propositionen ändå relativt balanserad, konstaterar Företagarna i Finlands ordförande Jyrki Mäkynen. Propositionens utformning behöver ännu korrigeras för att den ska vara tydlig och effektiv. Riksdagen måste ta itu med formuleringen.

 

Arbetsutskottet för Företagarna i Finlands styrelse behandlade ärendet under sitt möte i Helsingfors tisdagen den 2.10.2018.

 

Fler arbetsplatser utlovas


Företagarna i Finland värdesätter att regeringen strävar efter att underlätta sysselsättningen genom att lägga fram sin proposition, trots fackföreningsrörelsernas påtryckningar.

I företag som sysselsätter 2 – 9 personer berättar 60 procent att de skulle sysselsätta fler om uppsägning av personliga skäl underlättas i små företag. Bland ensamföretagarna är mer än var tredje av samma åsikt. Dessa uppgifter presenterades i Företagargallupen, som publicerades 2.10. Över tusen företagare svarade på enkäten i gallupen, som utfördes av Kantar TNS.


– Regeringen visar ledarskap och agerar som en regering i en demokrati bör agera. Arbetarrörelsens politiska påtryckningar i form av strejker är oansvarigt och ohållbart, särskilt då det handlar om att hjälpa de mest utsatta på arbetsmarknaden, säger Mäkynen. Arbetarrörelsen visar att arbetsfred inte har någon betydelse när det gäller maktpolitik. Därför måste man utan dröjsmål begränsa politiska strejker.


Uppsägningströskeln fortfarande hög


På Företagarna i Finland är man besviken över hur arbetarrörelsen, genom att kringgå sanningen, har fått sina trupper att ta till stridsåtgärder.


– Uppsägning kräver även i fortsättningen brott eller försummelse av arbetsskyldigheterna och även varning. Förändringen som föreslås nu leder inte till godtycklighet, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.


Företagarna påminner även om att man i propositionen fortfarande har registrerat förbjudna uppsägningsgrunder. Dessa kan exempelvis vara en arbetstagares sjukdom eller olycka, deltagande i stridsåtgärder eller fackföreningsverksamhet eller att arbetstagaren har vissa politiska eller religiösa åsikter.


– Fel information har spridits gällande en del av dessa, säger Pentikäinen.

– I ett litet företag är varje arbetstagare en nyckelperson man värnar om. Ingen anställer för att säga upp någon. Uppsägning på grund av försummelse av arbete gagnar hela samhället, eftersom den personens arbetsuppgifter tas över av andra arbetstagare. Det kan även handla om arbetarskydd, säger Pentikäinen.


Strejkerna måste upphöra


Företagarna önskar att arbetarrörelsen avslutar sina politiska stridsåtgärder så fort som möjligt.


– Arbetarrörelsen måste påverka lagstiftningen via parlamentarism och inte genom politiska strejker som orsakar problem för Finland och för de företag och arbetstagare som är verksamma här. Ingen gagnas av strejker – minst av allt arbetstagarna, säger Mäkynen.


Företagarna påminner om att det krävs att den hållbara tillväxten stärks, för att man ska kunna höja Finlands sysselsättningsgrad. Den stärker i sin tur välfärdsstatens grund.


– Finlands sysselsättningsgrad är fortfarande för låg. Den ekonomiska tillväxten är i ett känsligt stadium och den ser ut att vara på nedåtgående. Därför gagnar det både företag och arbetstagare att vår arbetsmarknad lugnar ner sig och att Finlands hållbara tillväxt inte rubbas, konstaterar Mäkynen.