Sök

Infopaket om inkomstregistret – vad ändras i början av året?

Alla företag, hushåll och övriga organisationer som betalar ut lön ska ta inkomstregistret i bruk i början av 2019. Vi har sammanställt ett infopaket om vad det innebär. Mer ingående information finns på Skatteförvaltningens sidor om Inkomstregistret.

Löner 1.1.2019
– löne- och förvärvsinkomstuppgifter anmäls till inkomstregistret

Förmåner 1.1.2020
– pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret

Anmälan av uppgifter:

Tekniskt gränssnitt. Anmälan sker via ett tekniskt gränssnitt från löneadministrationens system till inkomstregistret. För användning av det tekniska gränssnittet behövs ett certifikat som beviljas företaget eller bokföringsbyrån eller annan partner som sköter om företagets ärenden.

– Elektroniskt tjänst. Uppgifterna kan anmälas på två sätt: genom att ladda filer eller att enskilt mata in anmälningsuppgifterna via nätblanketten. Till e-tjänsten loggar man in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

– Man kan även använda sig av skattemyndighetens Palkka.fi-tjänst. Den är en avgiftsfri tjänst för löneräkning och myndighetsanmälningar för småföretagare.

– Med pappersblankett endast på särskilda grunder.

– Uppgifterna anmäls per betalning.

– Anmälningstiden är betalningsdagen + 5 dagar.

En stor förändring är att olika inkomstslag specificeras väldigt noggrant till myndigheterna, dvs. i inkomstregistret. Till inkomstregistret ska man till exempel anmäla både avlönad och oavlönad frånvaro.

Profitcounts bokförare Annukka Miikki räknar att inkomsterna i fortsättningen specificeras i närmare 40 olika slag. 

– För dessa borde man få nödvändiga uppgifter av kunden i samband med varje lönebetalning, påpekar hon.

Bokföringsföretagaren Markus Seppänen råder företagare att diskutera inkomstregistret på förhand med både löneräknare och alla arbetstagare.

– Ändringarna lyckas bättre då var och en förstår fördelarna och varför förändringarna görs.

Uppgifterna används från 1.1.2019 av: 

– Skatteförvaltningen
– Fpa
– arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
– arbetspensionsanstalter och Pensionsskyddscentralen (PSC)

År 2020 ansluter bl.a. ANM:s förvaltningsområde, Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkringsbolag, arbetslöshetskassan och arbetarskyddsmyndigheten till registret.
Myndigheterna och övriga användare av uppgifterna får endast de uppgifter från inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet. 

Vilken är nyttan?

– Inkomstregistret ersätter nuvarande årsanmälningar till bl.a. skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och arbetslöshetsförsäkringsfonden. 
– Registret ersätter även lönespecifikationer och löneintyg av arbetsgivare och inkomsttagare.
– Skötseln av myndighetsärenden blir snabbare. Beslut om till exempel förmåner baseras på aktuellare uppgifter. Löneberäkningar till pappers som bilaga till olika ansökningar kan glömmas.

Företagare

– Anmäl lönerna som betalas till dig själv om ditt företag är ab, öb eller kb.
– Om du är enskild näringsidkare, dvs. om du har firmanamn, kan du inte lyfta lön från ditt företag. Du kan göra privata uttag, dessa anmäls inte till inkomstregistret.

Arbetsgivaren

– Anmäl arbetstagarnas löner, arvoden, naturaförmåner och kostnadsersättningar.
– Uppgifterna ska anmälas efter varje löneutbetalning.
– Uppgifterna ska anmälas inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. 
– Alla utbetalda ersättningar ska anmälas till inkomstregistret, det finns ingen nedre gräns i euro.

Ofta förekommande frågor:

Till vad behövs fullmakt?
Fullmakt behövs för inkomstregistrets elektroniska tjänst då en person eller ett företag vill befullmäktiga en annan person eller ett företag att sköta ärenden i inkomstregistret för egen räkning.

Med vilket inkomstslag anmäler man ersättning för användning av egen telefon som utbetalas till arbetstagare?
Ersättning som utbetalas för användning av egen telefon anmäls med inkomstslag 353 (Skattepliktig kostnadsersättning).

Kan man betala ut löneförskott efter årsskiftet?
Ja, det kan man. Även löneförskott ska anmälas senast fem kalenderdagar efter dess betalningsdag. Löneförskottet dras av från arbetstagarens bruttolön på den egentliga löneutbetalningsdagen. Löneförskott som redan anmälts till inkomstregistret får inte anmälas på nytt på den egentliga löneutbetalningsdagen.

När ska naturaförmåner anmälas till inkomstregistret? 
Naturaförmåner anmäls till inkomstregistret då löntagaren fått tillgång till naturaförmånerna. Om ingen penninglön har utbetalats till löntagaren samtidigt ska naturaförmånens uppgifter anmälas månatligen. Till exempel ska naturaförmåner för januari anmälas senast den 5 februari.

Alla är på semester, hur kan man anmäla uppgifterna?
Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret även före utbetalningsdagen, till exempel direkt då lönerna körs. Uppgifterna kan tidigast anmälas 45 dagar före utbetalningsdagen.

Ansök om certifikatet före den 14.12

Inkomstregistrets certifikat kan ansökas nu, men alla användare av inkomstregistret behöver nödvändigtvis inte ansöka om certifikatet. Certifikatet ska endast ansökas om företaget använder sig av ett löneadministrationssystem som har en elektronisk koppling, dvs. ett tekniskt gränssnitt till inkomstregistret.

Företaget måste först, av löneadministrationssystemets leverantör, ta reda på hur anmälan från systemet till inkomstregistret sköts. Därefter ansöker man vid behov om certifikatet. 

Ansökan om certifikat för ibruktagandet av det tekniska gränssnittet kan göras 1.11-14.12, vardagar kl. 9-15, via inkomstregistrets e-tjänst.
 

Mer ingående information finns på Skatteförvaltningens sidor om inkomstregistret.

Läs mer om inkomstregistret i Yrittäjäsanomat 6/2018. 

toimitus(at)yrittajat.fi