Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Meddelande

Så här arbetade vi för företagarna 2018

Även om valperioden närmar sig sitt slut och en stor del av regeringens arbete har slutförts, kunde företagarorganisationen alltjämt 2018 driva genom viktiga reformer som påverkar små och medelstora företagares vardag. Dessutom erbjöd FiF företagarna information, kamratstöd, hjälp och rekreation.

Arbetslöshetsskyddet för företagares familjemedlemmar förbättras

Ställningen för en företagares familjemedlem, som inte äger en del av företaget, ändras i arbetslöshetsskyddet från företagare till löntagare. Efter ändringen är förutsättningen för att bli betraktad som företagare att familjemedlemmen också själv äger en del av företaget. I annat fall är familjemedlemmen juridiskt en anställd, även när det gäller arbetslöshetsskydd. På det här sättet förlorar hen inte några rättigheter på ett orättvist sätt för att försäkringen kanske är i fel kassa eller för att anställningsförhållandet med familjeföretaget har avslutats även om företaget fortfarande existerar.   

Företagarorganisationens långa och ihärdiga arbete gav utdelning: ändringen träder i kraft i juli 2019.  

Läs mera här »

Sysselsättandet underlättas

Ett av företagarorganisationens tyngdpunktsområden under 2018 var att påverka underlättandet av att anställa, genom att göra det lättare att säga upp anställda av personliga skäl. Detta skulle uppmuntra småföretagare att anställa. Debatten om det här var mycket hetsig. Regeringen ändrade sitt förslag två gånger och presenterade i november ett förslag som framhäver betydelsen av arbetsgivarföretagets storlek vid bedömningen av om uppsägningströskeln har uppnåtts. Reformen hjälper till exempel ensamföretagare som vill lätta på sin egen arbetsbörda genom att anställa en annan person i företaget.   

Lagändringen avses träda i kraft i juli 2019. 

Läs mera här »

Konkurslagen ska revideras – företagaren ska ges en möjlighet till en ny start 

Regeringen föreslår att konkurslagen revideras så att konkursförfarandet blir enklare och snabbare. Företagarna i Finland förutsätter även andra åtgärder som möjliggör en ny start för en företagare som genomgått konkurs. Företagarna i Finland är med i arbetsgruppen som förbereder reformen. Lagförslaget är bra och kommer att minska antalet långa konkursförfaranden. Reformen förkortar tidsfristerna i en konkursprocess och effektiverar konkursombudsmannens möjligheter att övervaka boförvaltare.  

Lagen avses träda i kraft så fort som möjligt.  

Läs mera här »

Klara spelregler för nollavtal

Vi fick klara spelregler för nollavtal. Den reviderade lagstiftningen gäller nollavtal och andra avtal i vilka det har avtalats om arbetstiden. Istället för ett fast antal timmar är arbetstiden nu flexibel, t.ex. 0-40 timmar per vecka eller 10-30 timmar per vecka. Bestämmelserna gäller även anställda som kallas på jobb vid behov. Företagarna i Finland lyckades försäkra att arbete även framöver kan erbjudas med ett nollavtal, när behovet av arbetsinsatser varierar.  

Ändringarna trädde i kraft i juni 2018. 

Läs mera här »

Hjälp för nya småföretagare: avsikten är att avskaffa ett aktiebolags minimikapital

Justitieministeriets förslag innebär att slopa det nuvarande minimikapitalkravet på 2 500 euro för privata aktiebolag. Ministeriet motiverar förslaget med underlättande av yrkesutövande och småföretagarverksamhet. Företagarna i Finland har länge arbetat för detta. 

Om riksdagen godkänner lagförslaget, är det meningen att ändringen träder i kraft i juli 2019.

Läs mera här (finsk text) »

Helhetsreformen av varumärkeslagen tar SME-företagens intressen i beaktande

Regeringen föreslår en ny varumärkeslag, genom vilken även EU:s varumärkesdirektiv ska genomföras i Finland. Små och medelstora företags ställning har beaktats väl i förslaget. Från SME-företagens synvinkel är det väsentligt att ett registrerat varumärke ger ett starkt skydd. Avstår man från undersökningen av relativa hinder försämras SME-företagens ställning, så därför är det bra att den hålls kvar. Företagarna i Finland var med i den arbetsgrupp inom arbets- och näringsministeriet som beredde varumärkeslagen.  

Lagen avses träda i kraft i början av 2019.  

Läs mera här (finsk text) »

Ny lag om företagshemligheter i kraft – inga begränsningar i sekretessavtal 

Med den nya lagen genomfördes EU:s direktiv om företagshemligheter. Den syftar till att förbättra och enhetliga skyddet för företagshemligheter inom EU. I Finland har skyddet för företagshemligheter redan tidigare varit på en bra nivå, men den nya lagen klarlägger förhållanden och ökar skyddet för innehavaren av företagshemligheter. I lagen infördes klara bestämmelser om vad som är företagshemlighet och när en sådan inte får förvärvas, användas eller röjas till en utomstående.  

Lagen trädde i kraft i augusti 2018. 

Läs mera här »

Företagaren tvingas inte avstå från bolagets aktier vid företagssanering

En arbetsgrupp under finansministeriet föreslog 2017 att det vid en företagssanering borde vara möjligt att omvandla saneringsskulder till gäldenärsbolagets aktier utan företagarens samtycke, även i helt små företag. Företagarna i Finland ingrep och lyckades avvärja denna ändring, som skulle ha varit ogynnsam för företagare.  

Läs mera här (finsk text) »

Utsökningsrelaterade flitfällor för sysselsättning avvecklades

En lagändring som gav lättnader i utsökningen, för att uppmuntra till sysselsättning och underlätta ställningen av överskuldsatta personer med små inkomster, trädde i kraft i februari. Under lagändringens beredningsskede föreslog Företagarna i Finland justitieministeriet att uppskjutningsmöjligheten även skulle gälla personer som efter arbetslösheten sysselsätter sig själva som företagare. Åsikten togs i beaktande. Förslaget ändrades så att det uttryckligen nämns som grund för begränsandet av utmätningen av inkomst av näringsverksamhet, att gäldenären efter en lång arbetslöshetsperiod sysselsätter sig själv som näringsidkare.

Läs Företagarna i Finlands uttalande »

Insolvens leder inte längre till näringsförbud

Väsentlig försummelse av lagstadgade skyldigheter får inte längre vara grunden för näringsförbud, om försummelsen beror på insolvens (ekonomiska svårigheter). Näringsförbud kan bara fastställas i klandervärda fall. Lagändringen trädde i kraft i januari 2018. Ändringen effektiverar näringsförbudet och avvärjandet av grå ekonomi och det minskar opassande sätt att driva näringsverksamhet. 

Läs mera här »

Tillbyggnad efter rivande underlättas

Regeringen föreslår en ändring av lagen om bostadsaktiebolag, för att det ska bli lättare att riva byggnader och bygga nya i stället. Om riksdagen godkänner lagen, det blir det lättare att komplettera byggnader, riva och bygga till, eftersom en aktieägare inte längre kan hindra genomförandet av ett dylikt projekt i ett bostadsaktiebolag. FiF arbetade för lagändringen. Lagen avses träda i kraft i januari 2019.

Läs mera här (finsk text) »

Hansel och KL-Kuntahankinnat fusioneras – gynnar SME-företag

Den gemensamma upphandlingsenheten Hansel Ab och kommunernas upphandlingsenhet KL-Kuntahankinnat fusioneras 1.1.2019. Företagarna i Finland påverkade förberedningen av fusionen och lyckades få med ändringar som är positiva för SME-företagare. Det nya Hansel tänker koncentrera sig på allt färre anskaffningar med stora volymer, i vilka leverantörerna sällan är ett SME-företag. 

Läs mera här (finsk text) »

SME-företagens bankfinansiering tryggas

Företagarna i Finland har sedan 2015 arbetat för att riskvikterna i kapitalkravsförordningen (Capital Requirements Regulation) ska lindras när det gäller små och medelstora företag. Det här möjliggör SME-företagens bankfinansiering även framöver. Europarådet kunde nå politisk överenskommelse om detta i november 2018, vilket var resultatet av ett mångårigt intressebevakningsarbete. Även Europaparlamentet gav sitt stöd till lindringarna, tack vare påverkningsarbetet. Nu följer förhandlingar mellan Europeiska kommissionen, Europarådet och Europaparlamentet (s.k. trilogförhandlingar). De förväntas framskrida snabbt, så att SME-företagens riskvikter permanent kan sänkas redan under nästa år.

Nya gymnasielagen förbättrar samarbetet mellan företag och läroanstalter

Den nya gymnasielagen styr gymnasier till starkare samarbete med företag, arbetsliv och högskolor. Den förbättrar gymnasieelevernas färdigheter för vidare studier och för arbetslivet. Även betoningen av det internationella perspektivet och företagande är viktigt.  

Lagen träder i kraft 1.8.2019.  

Läs mera här (finsk text) »

Träder i kraft senare

Indelningen enligt förvärvskälla slopas

Regeringen lämnade ett förslag om slopandet av indelningen av samfundens inkomster enligt förvärvskälla. Detta betyder att ett samfunds samtliga inkomster och verksamhet i framtiden i regel hör till näringsförvärvskällan. Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna tillämpas från början av 2020. Slopandet av den artificiella indelningen enligt förvärvskälla har länge varit FiF:s mål, eftersom det ska vara möjligt att kvitta alla inkomster och förluster inom företagsverksamheten mot varandra. Dessutom innebär tolkningsmöjligheterna av de nuvarande bestämmelserna osäkerhet när det gäller beskattningen. Förslaget innehåller fortfarande vissa gränsdragnings- och tolkningsproblem, men trots detta är det bättre än nuläget och därför värt att stöda.

Ändringen av konkurrenslagen gör konkurrensen mellan den offentliga och privata sektorn rättvisare

Konkurrensen mellan den offentliga och privata sektorn blir rättvisare från början av 2020, när den offentliga sektorn måste börja särskilja sin bokföring.

Läs mera här »

Förvandlingsstraffet av böter tillbaka till strafflagen 

Stölder och snatteri i affärer har ökat under de senaste åren. Stöldförlusternas totalkostnader för affärer uppgår till cirka 550 miljoner euro per år. Därför kräver Företagarna i Finland och Finsk Handel tillsammans att förvandlingsstraffen av böter ska återinföras i strafflagen. Ärendet har avancerat snabbt: riksdagen håller på att behandla förslaget till lagändring. Om riksdagen godkänner lagändringen, torde den träda i kraft senast 2021. 

Läs mera här (finsk text) »

Avfallslagen ändras så att avfallshanteringsföretagare vågar investera.

Avfallslagen kommer att ändras 2020 så att det blir lättare att övervaka kommunala avfallsbolags verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden. Tack vare reformen vågar avfallshanteringsföretagarna investera mer i branschen. När marknaden blir mångsidigare, drar även andra företag nytta av situationen.

Företagarna i Finland har varit med i den arbetsgrupp som bereder avfallslagens reform. 

Miljötillstånd från ett ställe 

Från 2021 behöver företagare bara kontakta en myndighet om de behöver flera miljötillstånd. För närvarande måste företagaren kontakta varje enskild statlig eller kommunal myndighet separat. Företagarna i Finland är med i projektet som strävar efter att i synnerhet de mindre företagens kostnader minskar och miljötillstånden blir snabbare färdiga. Modellen med alla tjänster från ett och samma ställe är ett utmärkt exempel på hur regeringen har börjat avveckla reglering som är onödig och skapar kostnader för företagare.

Positiva ändringar med tanke på SME-företag i lagarna inom social- och hälsovårdsreformen

FiF har redan i flera års tid försökt påverka den social-, hälsovårds- och landskapsreform som är under beredning, så att den blir så bra som möjligt för SME-företag. Detta skulle göra det lättare att erbjuda tjänster. Det har också gjorts flera specificeringar i lagar som stöder SME-företagen. Till exempel kravet på ett obligatoriskt anställningsförhållande mellan social- och hälsovårdscentralen och en socialhandledare kommer sannolikt att slopas. Om riksdagen godkänner lagarna, träder reformen i kraft stegvis under åren 2021 och 2022. 

Läs mera här »

De olika evenemangen ger företagare kamratstöd och information 

Under 2018 arrangerades ett stort antal lokala, regionala och riksomfattande evenemang, på vilka företagarna kunde bilda nätverk och lära sig nya saker. Här finns exempel på riksomfattande evenemang som Företagarna i Finland ordnade: 

Hjälp att få yrkeskunnig arbetskraft - Forum för utbildningsledning

Bristen på yrkeskunnig arbetskraft bildar redan ett hinder för företagens tillväxt. Därför har FiF nära samarbete med olika utbildningsaktörer. Det första ”Forum för utbildningsledning” (Koulutusjohdon foorumi) ordnades den 8 februari i Helsingfors. Det samlade fler än 200 företagare och experter inom utbildningsbranschen till diskussion om hur utbildningen borde utvecklas för att de unga ska få arbete och företagare ska få professionell arbetskraft. Under 2018 har 1 600 lärare deltagit i FiF:s projekt Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria (Sakkunniga lärare – företagsamma ungdomar). Detta bådar gott för framtiden, när studerande lär sig mera om företagandet.

Läs mera här (finsk text) »

Kunnallisjohdon foorumi 2019 » 

Den omtyckta Företagarkryssningen var tillbaka!

På medlemmarnas begäran ordnades FiF:s Företagarkryssning andra gången 14–15.4.2018. Mer än 1 100 företagare från olika delar av landet var med. På programmet fanns inspirerande företagares föredrag och trevlig samvaro.  

Läs mera här (finsk text) »

Yrittäjäristeily 2019 » 

Samarbetet mellan kommuner och företag förbättrades återigen 

FiF:s traditionella seminarium för kommunledare samlade mer än 1 200 företagare, kommunfullmäktigemedlemmar och kommunalt anställda i Tammerfors 23–24.5.2018. Hela 250 kommuner var representerade. På seminariet publicerades resultaten från enkäten Näringspolitiska mätare, som är ett viktigt verktyg när samarbetet mellan företagare och kommuner utvecklas. Ett varmt tack till alla som besvarade enkäten!

Läs mera här (finsk text) »

Kunnallisjohdon seminaari 2019 » 

Svenska Träffen i Hangö

Den riksomfattande Svenska Träffen i juni i år samlade över 50 finlandssvenska företagare längs kusten till en träff i Hangö. Under det två dagar långa evenemanget bekantade deltagarna sig med värdstaden Hangös historia på både land och hav.Nästa år kommer den riksomfattande Svenska Träffen att ordnas med ett aningen annorlunda koncept. Det traditionella två dagar långa evenemanget fördelas på tre kvällar. Under 2019 ordnas alltså tre riksomfattande Svenska Träffar: den första redan 27 februari!

Stadi vs. Lande fyllde tältet vid Suomi Areena

Företagande var igen starkt framme på Suomi Areena, som ordandes av Björneborgs stad och Mediahub Helsinki i juli. Företagarorganisationens frågesport Stadi vs. Lande var det fjärde populäraste bland de cirka 200 evenemang som ordades under veckan. På scenen fanns ett stort antal företagare, välkända politiker, berömda skådespelare och TV-ansikten. 

Läs mera här (finsk text) »

Se frågesportsvideon "Stadi vs Lande" »

Unga företagares Get Together handlade om underhållning som business

Unga företagares riksomfattande evenemang för nätverksbildande, Get Together, samlade cirka 200 unga företagare från olika delar av landet till Hyvinge 24–25.8.2018. Temat för evenemanget var Entertainment as Business. På evenemanget erbjöds också vänskap och kamratstöd. Vinnaren i tävlingen Årets unga företagare 2018 var Lasse Saarenpää från Laten Kone Oy. 

Läs mera här (finsk text) »

GetTogether 2019 »

Young Entrepreneurs Nordic Meetup samlade unga nordiska företagare 

I oktober arrangerades Young Entrepreneurs Nordic Meetup. Eventet för unga företagare erbjöd finländska och svenska företagare ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med varandra och bilda nätverk. Evemenaget ordnas vartannat år i Stockholm och vartannat i Helsingfors.

År 2018 ordnades det i Stockholm. Under en 36 timmar lång bootcamp fick unga företagare möjlighet att bekanta sig med den svenska startupvärlden, pitcha för erfarna affärsänglar, sparra utvecklingen av den egna verksamheten och bilda internationella nätverk. 

1 600 företagare samlades på de Riksomfattande Företagardagarna 

I oktober reste 1 600 företagare till Åbo på Riksomfattande Företagardagar för att höra föredrag av andra företagare, delta i Företagargalan och uppvakta de prisbelönta företagarna. Förbundsmötet slog fast målen för det kommande året samt huvudlinjerna för målen inför riksdagsvalet. Mötet krävde också att demokratin ska respekteras och ordförande och viceordföranden för Företagarna i Finland valdes under mötet.   

Riksomfattande företagardagarna 2019 »

Business Unplugged samlade invardrarföretagare 

Företagare med invandrarbakgrund och personer som arbetar med invandrare träffades i Åbo och Helsingfors i november. På evenemangen, som ordnades på engelska, fick deltagarna höra intressanta företagarberättelser. Dessutom erbjöds företagare information och en möjlighet att bekanta sig med sina kolleger.  

Läs mera här (finsk text) »

Annan hjälp och stöd för företagare

Värdefulla medlemsförmåner

Företagarna i Finland erbjuder sina medlemmar värdefulla medlemsförmåner. Den populäraste av dem är den avgiftsfria juridiska rådgivningen. Medlemsförmånerna förnyades 2018. 

Läs mera här »

Eget nätverk för ensamföretagare

Mer än hälften av FiF:s medlemmar är ensamföretagare. Eftersom ensamföretagarnas verksamhet är litet annorlunda än arbetsgivarföretagarnas, grundade Företagarna i Finland ett nätverk för ensamföretagare. Syftet är att fundera hur FiF ännu bättre kan stöda sina ensamföretagarmedlemmar. Nätverket inledde sin verksamhet i början av 2018 och utökades mot slutet av året.  

Läs mera här (finsk text) »

Nya handböcker för företagare - GDPR, företagets grundande, digitalisering, internationalisering

År 2018 började Företagarna i Finland ge ut handböcker för att hjälpa företagare i den dagliga verksamheten. Den första och klart populäraste handboken gällde dataskyddet (Yrittäjän tietosuojaopas) och i den kan man läsa om dataskyddsförordningen. Dessutom publicerades handböcker om företagets grundande, företagarens första år, företagarens digihandbok och en handbok om tjänster och finansiering för internationalisering och tillväxt (Yrityksen perustamisopas, Yrittäjän ensimmäinen vuosi -opas, Yrittäjän digiopas, Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus). Den följande handboken behandlar inkomstregistret. Utöver handböckerna utarbetades olika blankettmallar som behövs för den nya dataskyddsförordningen.

Ladda handböcker härifrån (finsk text) » 

Information om internationalisering med turnén "Pk-yritykset maailmalle"

Med turnén "Pk-yritykset maailmalle" (SME-företagare ut i världen) uppmuntrades företagare att utvidga sin verksamhet till internationella marknader. Dessutom informerades det om Business Finlands och Team Finland-nätverkets tjänster. Målgruppen var företag som funderar på internationalisering eller som just har inlett sin internationaliseringsprocess. Antalet deltagare på de fem evenemangen var 450.

Information om yrkesutbildningsreformen

Reformen av yrkesutbildningen infördes i början av 2018. FiF:s experter Terhi Haapaniemi och Merja Paloniemi reste under året till olika delar av landet för att berätta för företagare om yrkesutbildningsreformen. Den färska Företagargallupen visar att arbetet lyckades väl: företagarna vet redan ganska mycket om reformen, som hjälper företagare att få yrkeskunnig arbetskraft.

Läs Företagargallupens resultat här (finsk text) »

Läs mera om reformen (finsk text) »

Mentorskapsprogrammet gav unga företagare stöd

Mentorskapsprogrammet för unga företagare är avsett för yngre företagare som vill växa och utvecklas under ledning av en mentor, dvs. en person som har lång erfarenhet av affärslivet. Mentorskapsprogrammet ordnades första gången hösten 2017. Då fick 60 unga företag kontakt med erfarna experter. Målet var att bägge parter skulle lära sig av varandra och att de nya företagarna snabbare skulle komma vidare med sin företagsverksamhet. Mentorskapsprogrammet genomfördes i samarbete med Boardman och lyckades så bra att det kommer att ordnas på nytt 2019. 

Ett nytt nätverk för företagare med invandrarbakgrund

Företagarna i Finland beslutade att bilda ett nätverk för invandrarföretagare. Målet är att skapa ett nätverk för företagare med invandrarbakgrund, verksamma i Finland. Man vill utveckla verksamhet som framför allt är avsedd för dessa företagare och främja ställningen av företagare som flyttat till Finland och gynna förutsättningarna för deras företagande. Målet är också att fundera på lösningar för intressebevakningsfrågor som gäller invandrarföretagare. 

Läs mera här (finsk text) »

Hjälp för företag vid börslistning 

Företagarna i Finlands nya nätverk för tillväxtföretagare inledde sin verksamhet i högt tempo. Under året 2018 förbereddes en kurs med namnet ”Till börsen på 365 dagar”. Kursen ska hjälpa företagare med börslistningen. Den inleds i början av 2019.  Vid seminariet Kasvun tiellä (Tillväxt som mål), som ordnades i Esbo i november, avslöjades att hela 27 företag vill delta i kursen.

Läs mera här (finsk text) »

Digiskolor hjälpte företagare att utveckla sina digitala kunskaper

Företagarens digiskolor, som är avsedda för små och medelstora företag, erbjöd företagare konkret hjälp vid digitaliseringen. Digiskolorna innehåller många uppmuntrande exempel. Digiskolor ordnades i olika delar av landet tillsammans med våra samarbetspartners Fennia, Elisa, Holvi och Elo. De var avgiftsfria för företagare. 

Läs mera här (finsk text) »

FiF:s kommunikationsverksamhet hjälper företagare att hålla sig à jour

En företagare kan lätt följa med lagstiftningsändringar och andra reformer som påverkar företagsverksamheten genom att följa FiF:s kommunikation. Medlemsföretagarna får medlemstidningarna Yrittäjäsanomat och ”Företagare i Finland” samt ett nyhetsbrev (även på svenska). Dessutom berättar vi dagligen om de viktigaste nyheterna som berör företagare på webbsajten yrittajat.fi. I sociala medier har Företagarna i Finland konton med företagarinformation på Facebook, Twitter och LinkedIn. På Instagram vill vi också skapa en trevlig företagarstämning. Dessutom lönar det sig att prenumerera på tidningen Yrittäjä, som innehåller längre artiklar om företagare. 

Läs mera här (finsk text) »

Beställ Yrittäjä-tidningen här »