Sök

Ensamföretagarna behöver dessa 11 förändringar

Företagarna i Finland driver starkt ensamföretagarnas sak. Här är 11 förändringar som måste göras för att förbättra situationen för ensamföretagare.

Ensamföretagande är den vanligaste företagsformen. Ensamföretagandets utbredning har varit 2000-talets mest betydande trend i arbetslivet. I början av årtusendet var antalet ensamföretagare enligt Statistikcentralen 123 000 och år 2017 var de uppe i 171 000. Ensamföretagarnas intresse lyfts starkt under följande regeringsperiod i Företagarna i Finlands målsättningsprogram för tillväxt: Finland, väx! Här är ett sammandrag över de viktigaste frågorna som kräver förändring. 

1. Företagaravdraget

Företagaravdraget trädde i kraft år 2017, då sammanlagt 135 miljoner euro delades ut åt cirka 70 000 näringsidkare. Bland alla som erhöll avdrag utgjordes cirka en femtedel av näringsidkare. Dessa fick omkring 45 procent av företagaravdragets hela belopp. Bland alla som fick avdrag förtjänade 38 procent under 25 000 euro och 82 procent under 55 000 euro. Avdraget är sporrande, skapar arbete och inkomst för småföretagare. Det hjälper särskilt företagare med låga inkomster utöka sin företagsverksamhet. Avdraget uppmuntrar till att utöva företagsverksamhet och därför måste det absolut bevaras.

2. Höjning av mervärdesskattens nedre gräns

De nuvarande gränserna för mervärdesskatten togs i bruk i början av år 2016. Den nedre gränsen för momsskyldighet borde höjas från nuvarande 10 000 euro till 20 000 euro. Den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad borde höjas från 30 000 till 50 000 euro. Höjningen av gränserna underlättar företagsverksamheten och sporrar grundandet av och tillväxten hos företag på ett mer omfattande område än den nuvarande mervärdesskattegränsen.

3. Avdragsrätt för lön vid vård av sjukt barn

Ensamföretagarens ställning skiljer sig från ägarföretagen i bolagsform på så sätt att en enskild näringsidkare inte kan dra av lön för vård av sjukt barn i företagets beskattning. Det här borde korrigeras och göra lönen för vård av sjukt barn avdragsberättigad.

4. Avdragsrätt för motions- och kulturförmåner

Frivilliga motions- och kulturförmåner berör inte ensamföretagare eftersom de inte kan vara sina egna arbetsgivare och på så sätt få skattefria förmåner. Ensamföretagare har en sämre ställning än företagare i övriga företagsformer (aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag) som kan få skattefria personalförmåner precis som bolagens övriga arbetstagare. Näringsskattelagen borde ändras så att en enskild affärs- och yrkesutövare skulle få göra skatteavdrag på frivillig motions- och kulturverksamhet.

5. Ensamföretagarnas företagshälsovård

Ensamföretagare och företagare, vars arbete och bransch har stor psykisk och fysisk belastning, är i stort behov av stöd för att upprätthålla arbetsförmågan. Det behövs lätta och flexibla modeller i företagshälsovården för att stöda företagarnas arbetsförmåga och för att svara på de nya utmaningarna inom företagandet och arbetet.

6. Utkomstskydd för arbetslösa

Allt fler – kring var tionde företagare – arbetar både som företagare och som arbetstagare. Utkomstskyddet för arbetslösa är den enda av socialförsäkringarna där arbete med olika status inte kan försäkras samtidigt. Företagarens och löntagarens arbetsvillkor måste kombineras så att de båda arbetssätten räknas samman för ett eventuellt utkomstskydd. Arbetsvillkoren ska baseras på den försäkrades arbetsinkomst och hur länge man arbetat, inte på veckoarbetstiden.

7. Pensionsskydd

Enligt lagen om pension betalar företagare en obligatorisk försäkring vars nedre gräns idag ligger på 7656,26 euro. Gränsen måste höjas åtminstone till samma nivå som den nedre gränsen för utkomstskyddet för arbetslösa (12 576 euro år 2018). På så sätt får företagaren, då hen blir tvungen att lyfta försäkringen, även rätt till inkomstrelaterad trygghet under sin karriär. Arbetsinkomsten bör för tydlighetens skull ändras från årsinkomst till månadsinkomst.

8. Familjeledighetssystemet

Många företagarfamiljer kan för närvarande inte utnyttja föräldraledigheter på samma sätt som löntagare. Det behövs en mer flexibel möjlighet att kombinera företagande och vård av barn med föräldradagpenning. Förmånssystemet borde göras flexiblare, så att företagare som blir mammor skulle ha möjlighet att dela upp dagpenningdagarna i betydligt fler delar och längre perioder än för närvarande. För att göra dagpenningsystemet mer flexibelt måste stödsystemet för barnvården vara tillgängligt redan efter att perioden för graviditetspenning upphört.

9. Underlätta anställning

Ensamföretagarna har stor tillväxtpotential. Enligt ensamföretagarenkäten (2016) strävar 70 procent antingen efter kraftig tillväxt eller tillväxt i mån av möjlighet. Ensamföretagarna menar att de största hindren för tillväxt är riskerna och de höga kostnaderna i samband med anställningar. Målsättningen kommer att vara att korrigera dessa hinder. Arbetslagstiftningen, och särskilt bestämmelsen om lokala avtal, är förvirrande. Bestämmelsen ska förenklas genom att göra kollektivavtalen mer flexibla för alla företag. Dessutom måste sysselsättningen underlättas bland annat genom att öka möjligheterna att avtala om övertids- och söndagsersättningar, skippa återanställningsskyldigheten och reglera den första sjukfrånvarodagen som oavlönad.

10. Stöda ägarskiften

Enligt ägarskiftesbarometern (2018) hade endast 36 procent av företagen med en arbetstagare som avsikt att sälja sitt företag. 52 procent trodde att de skulle avsluta sin företagsverksamhet inom tio år. Ägarskiftesproblemet för ensamföretagare måste underlättas till exempel med hjälp av yrkes- eller specialyrkesexamensutbildning för företagare eller läroavtal. Ägarskiften kan även påskyndas med beskattningsmetoder. Skattefriheten gällande överlåtelsevinsten i den nuvarande inkomstskattelagen berör endast släktöverlåtelser. Beskattningen av säljarens överlåtelsevinst borde även lättas då företaget säljs till arbetstagarna.

11. Åtstramad lag om betalningsvillkor

Var fjärde ensamföretagare förorsakas ekonomisk skada av alltför långa betalningstider. Det här problemet berör över 40 000 ensamföretagare. För att förbättra företagarnas skydd borde bestämmelsen gällande betalningsvillkor stramas åt och man borde övervaka att lagen följs.