Sök

Företagarna i Finlands mål för valperioden 2019–2023

Företagarna i Finland vill att 2020-talet blir ett årtionde av tillväxt. Utan hållbar tillväxt är det omöjligt att höja sysselsättningsgraden till 80 procent. En hög sysselsättningsgrad är nödvändig för att Finland på 2020-talet ska klara av de vårdkostnader som befolkningens åldrande orsakar och för att vi ska kunna satsa på bland annat bildning, miljöskydd och försvar.

Företagarna i Finland utmanar alla partier att ta itu med dessa tillväxtmål. Den kommande regeringen kan inte basera sin politik på nuvarande sysselsättnings- och tillväxttakt.

FINLAND SKA BLI VÄRLDENS BÄSTA FÖRETAGARLAND 

Finland behöver fler företagare och företag nu och i framtiden. Det är viktigt för alla i Finland, eftersom företagarna skapar arbete och tillväxt. Finland ska sträva efter att vara världens bästa företagarland. För närvarande ligger Finland på tolfte plats i en global jämförelse av företagande (Global Entrepreneurship Index) och på nionde plats i Europa. Det är inte lätt att förbättra placeringen, eftersom nästan alla länder vill förbättra sitt företagsklimat. För att Finland ska kunna höja sin placering måste förutsättningarna för företagandet förbättras snabbare än i de konkurrerande länderna. Tillväxtpolitiken under det kommande årtiondet ska uppmuntra till företagsverksamhet och dess utvidgande. Det ska också belöna företagaren för risktagningen. Företagarna i Finlands mål är att göra det lättare att vara företagare och sysselsätta. Med FiF:s tillväxtrecept ser vi till att Finlands ekonomi växer på ett hållbart sätt, att sysselsättningen förbättras och att välfärdsstatens grund stärks. Företagsamhet är en av Finlands hörnstenar. Finland behöver:

ETT UPPMUNTRANDE SKATTESYSTEM

Företagsbeskattningen ska stödja företagsamhet och företagarens risktagning och utvidgning av företagsverksamheten. Beskattningen har en betydande inverkan på företagarens motivation, vilja och förmåga att utvidga företaget med investeringar och nya anställda.

DJÄRVA STRUKTURREFORMER

Arbetsmarknadsreformer ska genomföras med beslutsamhet. Arbetsplatserna ska ges mera makt att ingå egna avtal och demokratin ska stärkas. Att underlätta sysselsättningen, öka flexibiliteten, höja sysselsättningsgraden och skapa arbetsplatser är våra viktigaste mål när det gäller höjningen av sysselsättningsgraden.

STÖD FÖR FÖRETAGARNAS VÄLMÅENDE

Företagarnas välmående återspeglar starkt företagens framgång. Vi vill att vårt socialskydd ska uppmuntra till företagsamhet och arbete och även anpassas till en tid då företagarens och den anställdas roller byts eller överlappar varandra.

MINDRE FÖRETAGSREGLERING

Vi vill minska de regleringskostnader som riktas till företagen med en fjärdedel fram till 2025. Vi kontrollerar nya regleringar enligt modellen ”en in, två ut”. Det betyder att om ny reglering orsakar företaget en euros extra kostnad, ska lagstiftaren minska de existerande regleringskostnaderna med två euro.

ÖKAD INTERNATIONALISERING

Företag som utvidgar sin verksamhet internationellt skapar tillväxt och välfärd i Finland. Det måste bli lättare att sysselsätta utländsk arbetskraft. Ett starkare Business Finland-nätverk stöder tillväxten av företag i alla storleksklasser.

KUNNIG ARBETSKRAFT

Livslångt lärande förlänger arbetskarriärer och säkrar tillgången till yrkeskunnig arbetskraft då arbetslivet förändras. Det är viktigt också för företagare, så att de ska kunna utveckla sitt eget kunnande. Genom mer djupgående samarbete mellan företag och läroanstalter förbättrar vi ungdomarnas möjligheter att hitta arbete och vi upprätthåller de vuxnas kunskap. Vi vill att allt fler har en examen på andra stadiet.

EN NY MÖJLIGHET FÖR FÖRETAGAREN

Företagaren ska även efter en konkurs eller en tillfällig ekonomisk kris garanteras möjlighet till en ny start. Nu för tiden möter företagare många hinder om de vill fortsätta med affärsverksamhet efter en konkurs eller betalningsstörningar. Såväl lagstiftning som praxis ställer hinder.

AVVÄRJANDE AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Finland måste öka sina satsningar på avvärjandet av klimatförändringen. Bland de viktigaste metoderna är utsläppshandeln och beskattningen. Klimatbelastningen kan även minskas med ny teknologi och cirkulär ekonomi.

VALFRIHET SOM EN DEL AV EN VÄLFUNGERANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORM

Till social- och hälsovårdsreformens centrala målsättningar hör bättre tillgång till service, ökad jämlikhet och bromsande av ökningstakten på kostnader. Ett landskap kommer med sina egna åtgärder att avgöra om målen med social- och hälsovårdsreformen uppnås. Valfrihet, social- och hälsovårdssektorns integration och utnyttjandet av digitalisering är sätt att nå målen.